Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Зарубежная литература » Роман Г. Я. Гріммельсгаузен "Сімпліціссімус"

Реферат Роман Г. Я. Гріммельсгаузен "Сімпліціссімус"

Вятському ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РОМАН Г.Я.К.ГРІММЕЛЬСГАУЗЕНА "СІМПЛІЦІССІМУС"

як вище досягнення "Низового" бароко

В ЛІТЕРАТУРІ НІМЕЧЧИНІ 17 СТОЛІТТЯ

Курсова робота

Із зарубіжної літератури

ВИКОНАЛА СТУДЕНТКА 2 КУРСУ

МАЛЬЦЕВА ОЛЬГА

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

к.д.н. ПОЛЯКОВ О.Ю.

КІРОВ

1996


-1 -

ЗМІСТ

I. Вбвгпленіе.

II. Роман Г.К.Я.Гаіммелмбгагзена "Сімпліжіббімгб" як влбіее добвіже-

ня "низового" бааокко в лівеаавгае Геаманіі 17 століття.

1. Полівізебкап оббвановка в Геаманіі 17 століття, наіедіап оваа-

ються в аомане Гаіммелмбгагзена "Сімпліжіббімгб" (Таіджаві-

левнпп війна).

2. Обйап еаааквеаібвіка немежкого бааокко 17 століття.

3. Понпвіе "низового" бааокко.

4. Роман Гаіммелмбгагзена б візки заеніп овааженіп в ньому дей-

бввівелмнобві.

5. Лівеаавганле і долмклоанле ібвознікі аомана "Сімпліжіббі-

МДБ ".

6.Ідейное бодеажаніе аомана.

7. Жанаовап паіаода паоізведеніп Гаіммелмбгагзена.

8. Композіжіп аомана Гаіммелмбгагзена "Сімпліжіббімгб".

9. Обааз Сімпліжіббімгба в аомане.

10. Язлк і бвілм паоізведеніп.

11. Лівеаавганап бгдмба аомана "Сімпліжіббімгб" і його зназеніе

загрузка...

в міаовой лівеаавгае.

III. Заклозеніе


-2 -

ВСТУП

Роман Гаіммелмбгагзена "Сімпліжіббімгб" - паоізве-

деніе, девалмно ізгзенное немежкім лівеаавгаоведеніем. Однак на

агббкій пзлк НВІ аабовл НЕ пеаеведенл.

У овезебввенной нагке кагпнейіім і пааквізебкі

едінбввеннлм іббледовавелем ввоазебвва Г.Я.К.Гаіммелмбгагзена

пвлпевбп А.А.Моаозов, змі іббледованіп "Сімпліжіббімгб" і його

аввоа "," Паоблемл еваопейбкого бааокко "," Манмеаізм "і" бааокко "

як веамінл лівеаавгаоведеніп " бллі ібполмзованл в даній аабове.

Її желм - ааббмоваевм аоман "Сімпліжіббімгб" як

егдожебввенное паоізведеніе в конвекбве обйего аазвівіп немеж-

кой лівеаавгал бааокко 17 століття.

ДЛП нвого необеодімо паідеажівавмбп опаеделенной

побледовавелмнобві ізложеніп: обвевівм вопаоб про ібвоаізебкой

бівгажіі, запезавленной в аомане, давм обйго еаааквеаібвікг чи-

веаавгал немежкого бааокко і понпвіе "Низового" бааокко, ААБ-

бмоваевм ібвознікі, ібполмзованнле Гаіммелмбгагзеном, а завем

пеаейві до еаааквеаібвіке аомана як егдожебввенного паоізведе-

ніп: влпбнівм його ідейний бодеажаніе, композіжіоннго бвагквгаг,

жанаовго паіаодг, обаібовавм обааз головного геаоп - Сімпліжіббі-

мгба, давм оженкг пзлка і бвілп паоізведеніп.


-3 -

ГЛАВА 1

політична обстановка в НІМЕЧЧИНІ 17 СТОЛІТТЯ,

що знайшли відображення в романі Гріммельсгаузен

"СІМПЛІЦІССІМУС" (Тридцятирічна війна)

Немежкап лівеаавгаа 17 століття - ваагізебкап, але озенм па-

кап бвааніжа в ібвоаіі немежкой, а ВАКЖ і обйеміаовой кглмвгал.

Таіджавілевнпп війна (1618-1648), паінебіап бваане неіб-

зіблімле бедлам, воажебвво аеакжіі по її завеаіеніі вбе ж не міг-

Чи вобпаеппвбввовавм ввоазебввг вакіе влдаойіебп немежкіе пон-

вов, даамавгагов і паозаіков, як Опіж і Логаг, Гаідігб, Моіе-

Аої і Гаіммелмбгагзен, ковоале мгжебввенно і бамооввеаженно аа-

Бова в бамле гжабаойіе гбловіпе боваменнобві. У бвоіе паоізве-

деніпе вони запезавлелі ваагедіо Геаманіі, благодаап їм зелове-

зебвво гзнало про бгдмбе нааода, паінебенного в жеаввг деодалмнлм

аабпапм, военнлм бволкновеніпм, беззайівного пеаед влабвмо вбе-

білмнле деодалов. Саме в нвом і бобвоів інвеанажіоналмное зна-

зеніе немежкой лівеаавгал 17 століття. Свіеі Гаідігба і аоманл Гаім-

мелмбгагзена можна назвавм докгменвамі, в ковоале запезавлелібм

аеаліі ваемені, докгменвамі, полнлмі повапбаойей по бвоей жебво-

кобві паавдл.

Чво ж паедбвавлпла Бобою Геаманіп ааббмаваіваемого пе-

аіода?

Еблі до назалг 17 століття вбе кагпнле бваанл Заходу гже име-

Чи бвоо нажіоналмнго клаббізебкго лівеаавгаг (Іваліп, Англіп,

Ібпаніп, Фаанжіп, Голландіп), під в Геамакніі наблодалабм ІНАП

каавіна. Паежде вбігаючи, бозданіо обйенажіоналмной немежкой ливе-

аавгал паеппвбввовала ааздаобленнобвм гобгдаабвва: хвиля Редо-

мажіі, паокавівіапбп в 16 столітті, не паівела до Об'єднаних бваанл.

У везіння вбігаючи 16 століття наблодалбп аегаебб нкономізеб-

кой життя Геаманіі, паіведіій в гпадок немежкго бгажгазіо. Геама-

ніп возваайаевбп до вбевлабвіо, позво абболовізмг кагпнле деода-

лов (кнпзей). Раздаобленнобвм паеппвбввовала Об'єднаних нааод-

нле бив ДЛП оаганізажіі болміой каебвмпнбкой войнл, але забвле

воббваніп вбе ж вбелплі бваае в помейіков.

Полівізебкап бебпомойнобвм Геаманіі паівела до ВОМГО, ЗВО

бваана блла покоаена авбваійбкой дінабвіей Габббгагов, а обвалі

обйебввеннле паовівоаезіп бпобоббввовалі ввпгіваніо Геаманіі в

Таіджавілевноо войнг, в ковоаой вона бвала пблоком ааздоаа междг

боаойімібп за владлзебвво в ній мойнлмі еваопейбкімі гобгдаа-

бввамі (Фаанжіей, Авбваіей, Швежіей).

Таіджавілевнпп війна бопаовождалабм аабпаавамі немеж-

кие деодалов б боббввеннлм нааодом. Фоамалмнлм паедлогом ДЛП неї

блла аелігіознап боамба б паовебванвізмом в Чееіі, блвіей в вг

поаг забвмо Геаманіі.

Ібвоаікі ваадіжіонно подаазделпов Таіджавілевноо войнг

на 4 болмііе пеаіода (* 1): "Зеібкій" (1618-1623), ковоалй бопу-

вождалбп маббовлм огаабленіем і ібваебленіем МІАН набеленіп,

обебкаовіл і поаабовіл паовебванвбкго Чееіо; "давбкій", або

"бакбонбкій" (1625-1629), еаааквеаізгойійбп вбвгпленіем на не-

межкго землі інобвааннле інвеавенвов (даанжгзов); "іведбкій"

(1630-1635), коли взаємне ожебвозеніе бвоаон і мабівабл гаабе-

жей паевлбілі вбе аазгмнле, добвгпнле Розуміння паеделл; "Даан-

жгзбкій "(1635-1646): Бавааіп блла аазоаена іведамі, а даанжгзл

паеваавілі в пгбвлно Западнго Геаманіо.


-4 -

Роман Гаіммелмбгагзена "Сімпліжіббімгб" бвпзан б Бобли-

віпмі Таіджавілевней войнл, ковоале паедбвавленл на гаовне її

апдовле гзабвніков, ковоале війна заділу непобаедбввенно, бачивши-

ііе її егдііе паопвленіп боббввеннлмі очима. Саме понвомг в

аомане нев опібаніп ііаокомабівабнле военнле дейбввій, ізобааже-

ніп военазалмніков, аазаабавлваойіе бваавегіо бааженій. Небом-

ненно, в дейбввівелмнобві НВО мало мебво, але не інвеаебовало

аввоаа аомана. Паедмевом його ізобааженіп бвалі апдовле гзабвні-

ки войнл і ие бгдмба.

У бвпзі б нвім необеодімо бказавм, ЗВО пдао вбее витті-

вавііе в Таіджавілевней війні аамій бобвавлплі ландбкнеевл. Ними

бвановілібм баодпгі, негдазнікі, аванвоаібвл і овзапвііебп Лоді,

ковоале назлвалі "болдавамі Фоавгнл". Овоаваннле ов паівлзнле

занпвій, ів вагда, ландбкнеевл гваазівалі згвбвво аодінл. Їм бл-

ло вбе аавно - де і б ким воевавм. Нажива бвановілабм ДЛП ня

баможелмо.

Набіги ландбкнеевов бллі подобнл наіебввіо бааанзі:

бвоімі гаабежамі, набив, конваібгжіпмі і побвопмі вони опгбво-

іалі бваанг.

А.Моаозов овмезаев, ЗВО жівелей однаково повеагало в

гжаб ізвебвіе про паібліженіі як "Бвоего", вак і ваажебкого вої-

БКА. Лоді бпеіілі бпапвавм імгйебвво, а бамі аазбегалібм кво кг-

да. Обобенно бваадалі каебвмпне, коли в деаевно валвалбп овапд

мааодеаов, не овнобівііебп ні до якої ааміі і дейбввовавііе на

бвой бваае і аібк. Такап к...

загрузка...

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...