Теми рефератів
> Авіація та космонавтика > Банківська справа > Безпека життєдіяльності > Біографії > Біологія > Біологія і хімія > Біржова справа > Ботаніка та сільське гос-во > Бухгалтерський облік і аудит > Військова кафедра > Географія > Геодезія > Геологія > Держава та право > Журналістика > Видавнича справа та поліграфія > Іноземна мова > Інформатика > Інформатика, програмування > Історія > Історія техніки > Комунікації і зв'язок > Краєзнавство та етнографія > Короткий зміст творів > Кулінарія > Культура та мистецтво > Культурологія > Зарубіжна література > Російська мова > Маркетинг > Математика > Медицина, здоров'я > Медичні науки > Міжнародні відносини > Менеджмент > Москвоведение > Музика > Податки, оподаткування > Наука і техніка > Решта реферати > Педагогіка > Політологія > Право > Право, юриспруденція > Промисловість, виробництво > Психологія > Педагогіка > Радіоелектроніка > Реклама > Релігія і міфологія > Сексологія > Соціологія > Будівництво > Митна система > Технологія > Транспорт > Фізика > Фізкультура і спорт > Філософія > Фінансові науки > Хімія > Екологія > Економіка > Економіко-математичне моделювання > Етика > Юриспруденція > Мовознавство > Мовознавство, філологія > Контакти
Реклама
Українські реферати та твори » Краеведение и этнография » Бібліяграфічнае абслугоўванне па краязнаўству

Реферат Бібліяграфічнае абслугоўванне па краязнаўству

Кантрольная робота

па курсом: Бібліяграфічнае абслугоСћванне па краязнаСћству


1. Характаристика краязнаСћчага даведачна-бібліяграфічнага апарату бібліятекі

КраязнаСћчи даведачна-бібліяграфічни апарат (КДБА) бібліятекі - гета інфармацийна-пошукавая сістема у дакументнай ці/і електроннай формах, Мета якой аптимізаваць поиск краязнаСћчай бібліяграфічнай и фактграфічнай інфармациі, ариентацию Сћ краязнаСћчих інфармацийних ресурсах.

Функциянальнае призначенне КДБА заключаецца Сћ тою, каб аператиСћна и якасна забяспечиць доступ каристальнікаСћда бібліятечнай, бібліяграфічнай и фактаграфічнай інфармациі, присвечанай регіену ці населенаму пункту. КраязнаСћчая бібліяграфічная інфармация з'яСћляецца галоСћним елементам КДБА. З яе дапамогай забяспечваецца доступ каристальнікаСћ да першасних краязнаСћчих дакументаСћ, якія маюцца Сћ фондзе бібліятекі и існуюць у знешнім асяроддзі. Фактаграфічная інфармация Сћ ДБА дазваляе аператиСћна забяспечваць Паток разнастайних запитаСћ аб фактах и ​​падзеях мясцовага жицця.

КДБА СћяСћляе сабой арганізаваную сукупнасць, складаецца з некалькіх асноСћних устойлівих частак. Гета:

1. КраязнаСћчия каталогі на будь-яких носьбітах, картатекі и БД. Зараз ствараюцца и викаристоСћваюцца карткавия и Електронний краязнаСћчия каталогі и БД різни відаСћ.

2. Фонд даведачних и бібліяграфічних краязнаСћчих виданняСћ и іх Електронний версіі ці аригінальния Електронний дапаможнікі, фактаграфічния БД, бібліяграфічния БД.

3. Фонд неапублікаваних краязнаСћчих дакументаСћ.

КДБА Лепельскай ЦРЛ прадстаСћлени карткавимі краязнаСћчимі картатекамі. Дапаможнікі з фонду ДБФ уключаюць виданні, присвечания РАПН, горад, а таксамо вобласці.

КДБА размешчани Сћ читальнай залі бібліятеци.

КраязнаСћчи каталог розкриває змест дакументаСћ у теритарияльним аспек

загрузка...
це. ПоСћна адлюстроСћвае Як фонди краязнаСћчих дакументаСћ бібліятекі, так и дакументи, присвечания регіну, незалежна ад іх Мови, годині стварення и месца захоСћвання.

Аддзелам абслугоСћвання и інфармациі Лепельскай ЦРЛ вядзецца краязнаСћчая картатека "м. Лепель и Лепельскі раен "з 1974 року. Храналагічни ахоп з 1957 року та цяперашняга годині.

Картатека травні наступния раздзели:

- Природа и природния ресурси. Екалогія

- Еканоміка краю

- Ахів здароСћя. Медицинскія Сћстанови. Фізічная культура и спорт

- Релігійнае жицце Сћ краі

- Культурнае будаСћніцтва. Асвета. Друк.

- Мастацтва. Край у творах мастацтва

- Літаратурнае жицце. Край у мастацкай літаратури. Фальклор.

- Інфармаванне насельніцтва па ідеалагічних бування

- Гістория. Етнаграфія. Археалогія краю

- Персаналіі

- Край у целим

- Мясцовия органи Сћлади и кіраванне іх дзейнасцю. Грамадскае жицце карю

- Сільська гаспадарка

Аб'ем складае (на 01.01.2024) 5733 карткі.

У каратеци адлюстроСћваюцца кнігі, брашури, артикули з периядичних виданняСћ, кніг, зборнікаСћ, вияСћленчия виданні, картаграфічния виданні, нотния виданні на рускай и білоруський мовах.

ГруппоСћка материяла Сћ картатеци - сістематичная, алфавітни - карткі растаСћлени Сћ адваротним храналагічним парадці.

На ліцавой Стараннями карткі пішацца поСћнае бібліяграфічнае апісанне дакумента; анатаванае аналітичнае апісанне артикулаСћ з периядичних виданняСћ. Класіфікацийни індекс ставіцца Сћ верхнім лівим вуглем.

Адлюстраванне нових паступленняСћ Сћ картатеци праводзіцца шкірних тидзень.

Тематика картатекі універсальная.

Знешняе афармленне - усьо яшчикі картатекі пранумеравани Сћ ніжнім правим вуглем. На етикетках праз дефіс паказани індекси дзяленняСћ и назваСћ рубрик у межах кожнага каталожнага яшчика. Назв виканани на білоруський мове.

Унутранае афармленне - центральния раздзяляльнікі викаристоСћваюцца для абазначення раздзелаСћ першай ступені дзялення; левастароннія - для дзяленняСћ інший и трецяй ступені; правастароннія - для дзяленняСћ чацвертай ступені и афармлення прадметних рубрик.

2. Даведачна-бібліяграфічнае абслугоСћванне па краязнаСћстве

Бібліятечнае абслугоСћванне Сћ краязнаСћчай галіне ажиццяСћляецца Сћ межах агульнай структури абслугоСћвання, яно грунтуецца на агульнабібліятечних криніцах, техналогіі, методици и арганізациі абслугоСћвання бібліятекі.

Сістема бібліятечнага абслугоСћвання па краязнаСћстве - сукупнасць узаемазвязаних и дапаСћняючих адзін аднаго відаСћ дзейнасці и паслуг па задавальненні и развіцці краязнаСћчих патреб абанентаСћ бібліятекі І, наогул, жихароСћ краю.

Развіцце бібліятечнага абслугоСћвання ідзе па шляху прадстаСћлення роСћних магчимасцей Усім абанентам, якія каристаюцца краязнаСћчимі фондамі и паслугамі бібліятек з улікам динамікі іх краязнаСћчих патреб, інтаресаСћ и запитаСћ.

Сістема бібліятечна-бібліяграфічнага абслугоСћвання Сћключае наступния асноСћния састаСћния часткі:

- дзейнасць па папуляризациі и видача краязнаСћчих дакументаСћ и іх копій;

- дапамога абанентам у вибари краязнаСћчих дакументаСћ и іх викаристанні;

- прадстаСћленне краязнаСћчага фонду;

- шматаспектнае раскрицце яго складу и структури;

- даведачна-бібліяграфічнае абслугоСћванне;

- бібліятечнае інфармаванне;

Асаблівасць бібліятечнага абслугоСћвання па краязнаСћстве заключаецца Сћ набори арганізацийних мераприемстваСћ и канкретних паслуг бібліятекі па краязнаСћстве.

ГалоСћнай задачай бібліятекі з'яСћляецца стваренне неабмежаваних магчимасцей для сваіх каристальнікаСћ у вибари и викаристанні краязнаСћчих дакументаСћ, сабраних у фондзе, прадаставіць бібліяграфічную інфармацию аб існуючих краязнаСћчих дакументах.

Лепельская ЦРЛ ставіць Перад сабой такія завдань, Як:

1) задавальненне агульнакультурних, адукацийних краязнаСћчих патребнасцей абанентаСћ;

2) асветніцкая дзейнасць у галіне краязнаСћства;

3) далученне кожнага жихара краю, усяго кантингента абанентаСћ да читання краязнаСћчай літаратури;

4) распаСћсюджанне краязнаСћчих ведаСћ у працоСћнай, грамадскай, аматарскай и сямейнай сфери дзейнасці.

Бібліятека прицягвае насельніцтва тою, што збірае Сћ фонди разнастайния краязнаСћчия дакументи; прадстаСћляе магчимасць атримаць інфармацию аб іх; комплексна абсугоСћвае па краязнаСћстве; каристальнік травні магчимасць удзельнічаць у краязнаСћчих масавих мераприемствах. Гетия абставіни актуалізіруюць праблему теаретика-метадалагічнага абгрунтавання и паширення сродкаСћ, форм и відаСћ паслуг бібліятекі па краязнаСћстве.

Даведачна-бібліяграфічнае абслугоСћванне каристальнікаСћ Лепельская ЦРЛ ажиццяСћляе:

- праз видачу краязнаСћчих дакументаСћ;

- сродкамі раскрицця краязнаСћчага фонду у сістеме картатек, бібліяграфічних дапаможнікаСћ;

- сродкамі правядзення масавих мераприемстваСћ, лекції кансультаций, викананне даведак краязнаСћчага характар, ажиццяСћлення інфармавання насельніцтва краю аб нових краязнаСћчих дакументах и ​​их, якія знаходзяцца Сћ фондзе бібліятекі;

- сродкамі зносін каристальнікаСћ и бібліятекараСћ.

Аддзелам абслугоСћвання и інфармация праводзяцца шматлікія масавия мераприемства. Гета и екскурсіі, лекциі, кансультациі, "гадзіни питанняСћ и адказаСћ" у якіх примаюць удзел и дапамагаюць у арганізациі правядзення мясцовия краязнаСћци (Януш І.Я., ШушкевічА.А), директар Лепельскага краязнаСћчага музею (Стельмах О.У.), настаСћнікі гісториі.

Вялікую папулярнасць набила така форма роботи Як арт-виставити, на якой прадстаСћляюцца роботи мясцових дзеячаСћ мастацтва. На Сћсе роботи складаецца бібліяграфічни спіс прадстаСћлених робіт. Па заканченні виставити каристальнікам прадстаСћляецца магчимасць набиць розчини мастацтва.

літах каля бібліятекі адкриваецца "Летняни кафе", дзе можна азнаеміцца ​​з навінкамі краязнаСћчай літаратури, якаючи паступіла Сћ бібліятеку.

У читальная залі дзейнічае пастаянная кніжная виставили "Лепельшчина: гістория и сучаснасць", дзе прадстаСћлени краязнаСћчия дакументи па найактуальнішим темам.

Бібліятекарамі читальнай зали ажиццяСћляецца, Як масавае, так и індивідуальнае інфармаванне па краязнаСћстве. У асноСћним каристальнікамі краязнаСћчай інфармациі з'яСћляюцца кіраСћнікі мясцових аргнізаций, настаСћнікі.

НядаСћна створани Сћ бібліятеци мультимедийни центр Таксамо аказвае значний СћплиСћ на абслугоСћванне каристальнікаСћ краязнаСћчай інфармацияй. Праз мультимедияпрезентациі, слайд-шоу, караткаметражния фільми адлюстроСћваецца інфармация краязнаСћчага характар. У асноСћним гета звесткі пра горад Лепель, прадприемстви, якія знаходзяцца на териториі горад, вядомих жихароСћ, Бярезінскі біясферни запаведнік и шмат інших.

Аддзел бібліятечнага маркетингу випускають буклети, метадичния распрацоСћкі краязнаСћчага характар.

Бібліятека Цесна супрацоСћнічае и з сродкамі масавай інфармациі. Праз аб'яви Сћ мясцовай газеце, на радие каристальнікі даведваюццца аб правядзенні масавих мераприемстваСћ, навінках літаратури. Каля бібліятекі знаходзіцца рекламни стенд, дзе размяшчаюцца анонси правядзення культурних мераприемстваСћ. Таксамо рекламу размяшчаюць и на вокнах самої бібліятекі. краязнаСћчи бібліяграфічни бібліятека даведачни

встановити адукациі "Беларускі дзяржаСћни універсітет культури и мастацтваСћ"


загрузка...

Друкувати реферат
Реклама
Реклама
загрузка...