Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Коммуникации и связь » Технічна Експлуатація та потоки енергії в Сеу у режімі ПОВНЕ ходу танкера "Победа"

Реферат Технічна Експлуатація та потоки енергії в Сеу у режімі ПОВНЕ ходу танкера "Победа"

МІНІСТЕРСТВО освіти и науки України

Національний университет кораблебудування

імені Адмірала Макарова

МАШИНОБУДІВНИЙ інститут

Кафедра суднового и

стаціонарніх

енергетичних установок

розрахунково-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсової роботи

по дісціпліні "випробуваному та Експлуатація Сеу "

на тему "Технічна Експлуатація та потоки енергії в Сеу у режімі ПОВНЕ ходу танкера " Перемога "

спеціальність: 7.090509 - Сеу та устаткування

Спеціалізація: "Експлуатація, випробування та монтаж Сеу"

Виконавець: студент гр. 5214

_____________ Петренко П.П.

Консультант: асистент кафедри ССЕУ

_____________ Манзюк А.Ю.

"_____" ____________20___ р.

Керівник: професор кафедри ССЕУ

_____________ Шостак В.П.

"_____" ____________20___ р.

Миколаїв 2009


Анотація

Курсова робота Складається з пояснювальної записки та графічної частин на 2-х Аркуша формату А2. Пояснювальна записка містіть в собі 48 Сторінок текстового матеріалу, до складу Якого у тому чіслі входити 6 таблиць и 21 рисунок.

У 1-й частіні курсової роботи визначена часові Параметри побудова та експлуатаційно-ремонтних ціклів танкера В«ПобедаВ», розраховано витрати палів на переході від п. Миколаїв до п. Гавана, побудовано гістограму розподілу хвиль трьох відсоткового забезпечення у Атлантіці Стосовно цього переходу та Визначіть відповідно до Завдання швідкість уявного вітру. У Другій частіні розраховано потоки енергії Як для окремого елементів Сеу, а саме: для головного двигуна, дізельгенератора та утілізаційного котла, так и для Сеу в цілому у режімі Повна ходу танкера з ПОВНЕ ВАНТАЖ.

Перший аркуш графічної частин присвяч Основним експлуатаційним характеристикам, а другий - потокам енергії у режімі ПОВНЕ ходу танкера В«ПеремогаВ».


АНОТАЦІЯ

танкер суднового енергетична установка

Курсова робота складається з пояснювальної записки та графічної частини на 2-х аркушах формату А2. Пояснювальна записка містить в собі 48 сторінок текстового матеріалу, до складу якого в тому числі входить 6 таблиць і 21 рисунок.

У 1-й частини курсової роботи визначені часові параметри будівництва та експлуатаційно-ремонтних циклів танкера В«ПобедаВ», розраховані витрати палива на переході від п. Миколаїв до п. Гавана, побудована гістограма розподілу хвиль тривідсоткової забезпеченості в Атлантиці щодо цього переходу і визначена згідно з завданням швидкість вимпела вітру. У другій частині розраховані потоки енергії як для окремих елементів СЕУ, а саме: для головного двигуна, дизельгенератори та утилізаційного котла, так і для СЕУ у Загалом в режимі повного ходу танкера у його вантажу.

Перший лист графічної частини присвячено основним експлуатаційним характеристикам, а інший - потокам енергії в режимі повного ходу танкера В«ПеремогаВ».


АBSTRACT

The term paper consists from an explanatory note and a graphic part on 2 sheets of format А2. The explanatory note comprises 48 pages of a text material into which structure including enters

6 tables and 21 drawings.

In 1st part of a term paper time parametres of building and ekspluatatsionno-repair cycles of dry tanker "Перемога" are defined, fuel expenses on transition from the item Nikolaev to the item Havana are calculated, the histogram of distribution of waves of three-percent security in Atlantic concerning this transition is constructed and speed вимпела a wind is defined according to the task. In the second part energy streams as for separate elements СЕУ are calculated, namely: for the main engine, дізельгенератора and утилізаційного a copper, and for СЕУ as ​​a whole in a mode of a full speed of the tanker in full to cargo.

The first sheet of a graphic part is devoted the basic operational characteristics, and another - to energy streams in a mode of a full speed of dry tanker "Перемога".


ЗМІСТ

Завдання

Вступ

1. Аналіз технічної експлуатації судна та Його енергетічної установки

1.1 Параметри експлуатаційно-ремонтних ціклів судна

1.2 Район плавання та Його гідрометеорологічні Умови

1.3 Режими роботи судна та ЄУ Під час рейсу

1.4 Технічне обслуговування, ремонт Сеу

1.4.1 Структура и чісельність екіпажів

1.4.2 Підготовка дізельної установки до дії та пуск дизеля

1.4.3 Ремонт енергетичного обладнання

1.5 Витрати палів на головний двигун за рейс

2. Визначення потоків енергії в ЄУ на сталь режімі ПОВНЕ ходу судна

2.1 Зовнішні параметри стали режиму руху судна

2.2 Технические (номінальні) параметри основного енергетичного обладнання, його призначення та працює на режімі

2.3 Ступінь навантаженості основного обладнання на режімі

2.4 Локальні енергетичні потоки в основному устаткуванні

2.4.1 Потоки енергії в двігуні 7K80GF

2.4.2 Потоки енергії в дізельгенераторі ДГР 500/500

2.4.3 Потоки енергії в утілізаційному котлі КУП-1100

2.5 Потоки енергії в Сеу

Висновок

Список використаної літератури


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет кораблебудування імені Адмірала Макарова

машинобудівний інститут

Кафедра суднового та стаціонарніх

енергетичних установок

З А В Д А Н Н Я

на виконання курсової роботи по дісціпліні

"випробування та Експлуатація Сеу"

Тема: "Технічна Експлуатація та потоки енергії в Сеу у режімі ПОВНЕ ходу

танкера "Победа"

ЗМІСТ І обсягах роботи

1. розрахунково-пояснювальна записка

Вступ (Основні характеристики судна и Його енергетічної установки).

1. Аналіз технічної експлуатації судна та Його енергетічної установки.

1.1. Параметри експлуатаційно-ремонтних ціклів судна.

1.2. Район плавання та Його гідрометеорологічні умів.

1.3. Режими роботи судна та ЄУ Під годину рейсу.

1.4. Технічне обслуговування, ремонт Сеу.

1.5. Витрати палів на головний двигун за рейс.

2. Визначення потоків енергії в ЄУ на сталь режімі ПОВНЕ ходу судна.

2.1. Зовнішні параметри стали режиму руху судна.

2.2. Технические номінальні параметри основного енергетичного обладнання,

його призначення та працює на режімі.

2.3. Ступінь навантаженості основного обладнання на режімі.

2.4. Локальні енергетичні потоки в основному устаткуванні.

2.5. Потоки енергії в Сеу.

Висновки.

2. Графічна частина

Аркуш 1. Параметри експлуатаційно-ремонтних ціклів судна, дані про режими роботи судна и Його ЄУ, Зовнішні характеристики режиму руху судна, узагальнена ІНФОРМАЦІЯ для розрахунків потоків енергії Сеу.

Аркуш 2. Потоки енергії в судновій енергетічній установці на режімі Повна ходу.

Загальні вимоги до курсової роботи

1. Обсягах пояснювальної записки - 30 ... 50 Сторінок рукописного тексту на Аркуша формату А4.

2. Записка вміщує статистичні дані, результати замірювань, Розрахунки, Що містять обгрунтування вхідної інформації, необхідні малюнки, табліці та графікі.

3. Записка закінчується висновка, які визначаються область Використання результатів розрахунків и можліві навпростець підвіщення ефектівності ЄУ даного типу суден.

4. Пояснювальна записка та графічна частина (на Аркуша формату А1 або А2) повінні буті віконані згідно з Вимоги ЄСКД.

Завдання бачено " 25 " січня 200 9 р.

планових Термін ЗАХИСТУ курсової роботи " 25 " травня 200 9 р.

Виконавець студент гр. 5214____ ___...


Страница 1 из 11Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок