Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » История » Радянсько-німецькі відносини в кінці 1950-х - початку 1970-х рр..

Реферат Радянсько-німецькі відносини в кінці 1950-х - початку 1970-х рр..

Категория: История

Хакаський державний університет ім. Н.Ф.Катанова

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ І ПРАВА

КАФЕДРА ІСТОРІЇ


Допустити до захисту в ДАК

В.о. зав.кафедрою історії

к.і.н.

_____________В.Н.Асочакова

В«___В» _____________2000 р.


советско-западногерманскихВІДНОСИНИ

В КІНЦІ 1950-Х - ПОЧАТКУ 1970 - X ГГ.

07.00.03 - загальна історія

(дипломна робота)


Студент: Сімакова Наталія Ігорівна

Науковий керівник

І.М. доцент _________ Н.А.Баранцева


АБАКАН2000


ПЛАН

Введення

1. Берлінський криза 1961 р.

1.1 Причини і передумови кризи

1.2 Ескалація конфлікту і йогодозвіл

2. Радянсько-західнонімецьківідносини у 1960-ті - на початку 1970 - х рр..

2.1 Закінчення ери К.Аденауера

2.2 Політика В«наведення мостівВ» ввідношенні СРСР і В«атлантизмВ»

2.3 Еволюція взаємовідносин СРСР іФРН і В«нова східна політикаВ»

Висновок

Примітки

Список використаних джерел талітератури


ВСТУП

Друга половина ХХст.була багата В«гарячими точкамиВ» на нашій планеті, навколо яких виникаликризові ситуації, що досягали часом великого напруження. До їх числавідносилася і розділена Німеччина, впродовж чотирьох десятиліть що буласвоєрідним В«невралгічних пунктомВ», ускладнення через якого відразу жприводили в дію складний механізм взаємозв'язків усієї системи міжнароднихвідносин і негайно позначалися на світовому політичному кліматі, про щосвідчили подією 1961 р.

Не дивно тому що Німеччинадовгі роки займала одне з центральних місць в радянській зовнішній політиці ідипломатії. При цьому Радянський Союз послідовно шукав шляхи вирішення питань,пов'язаних з об'єднанням Німеччини і оздоровленням обстановки в центрі Європи,особливо в кінці 1950-х-початку 1960-х рр.., в період Берлінської кризи 1961р.ФРН, у свою чергу, також намагалася вирішити ці проблеми, без чого не можна булосерйозно думати про поворот європейського континенту від В«холодної війниВ» іконфронтації в розрядці. Найбільш вираженим процес еволюції від напруженоїобстановки до її ослаблення в Європі і в світі був післякризовий період, допочатку 1970-х рр.. А закінчився він підписанням 3 вересня 1970Чотиристоронньої угоди по Західному Берліну.

Мета даної роботи - вивчитирадянсько-західнонімецькі відносини в кінці 1950-х - початку 1970-х рр..

Для досягнення вищезгаданої метинеобхідно визначити причини та передумови кризової ситуації в Берліні 1961м.; вивчити події ескалації конфлікту і його вирішення, з'ясувати йогонаслідки; досліджувати взаємини СРСР і ФРН у 1960-ті - на початку 1970-хрр.. і встановити, як на них вплинув криза 1961 р.

Таким чином, об'єктом дослідженняданої роботи є міжнародні відносини в Європі після другої світовоївійни до періоду розрядки початку 1970-х рр.., а взаємини двох держав- СРСР і ФРН-служать предметом цього дослідження.

По даній темі існує велика кількістьписьмових джерел. Серед них можна особливо виділити джерела особистогохарактеру1. Це мемуари дипломатів, послів, державних і партійнихдіячів обох держав - СРСР і ФРН. Деякі з цих робіт виходилиокремими виданнями, інші публікувалися в наукових журналах. Головна їхцінність полягає в тому, що це спогади основних учасників подій.

До групи джерел науковогохарактеру можна віднести роботи політичних і наукових діячів Радянського Союзуі ФРН: А.Громика, Е.Хонеккера, В.Ульбріхта2. У них відображені подіїпіслявоєнного періоду до початку 1970-х рр.., а складаються вони з статей,публікувалися в періодичній пресі, і промов, вимовляється на різнихнарадах., міжнародних зустрічах. Ці твори розкривають зміствідбувалися у світі процесів з марксистсько-ленінської точки зору на теоріюміжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії. Радянського Союзу, НДР таінших країн Східної Європи. Автор використав їх тільки як додатковіхронологічні матеріали.

При роботі над проблемоюрадянсько-західнонімецьких відносин в кінці 1950-х - початку 1970 - х рр..важливими джерелами для автора з'явилися статистичні документи проекономічних і торгових зв'язках Радянського Союзу із зарубіжними країнами, деможна простежити їх розвиток в різні періоди времені3.Большінстводокументів по даній темі знаходяться в різних архівах: Архіві зовнішньоїполітики СРСР; Центрі зберігання сучасної документації і т.д. Тому вониє важкодоступними для вивчення. Однак, багато документальні джерелавиходили окремими збірками або ж друкувалися в центральній радянської тазахіднонімецької пресі. Автор широко використовував угоди, договори,декларації, комюніке, опубліковані в таких періодичних виданнях як газетиВ«ПравдаВ», В«ИзвестияВ». Слід звернути особливу увагу на наступнідокументальні збірники: В«Зовнішня політика Радянського СоюзуВ», що виходить в СРСРз 1961 р. окремими щорічними томами; В«Документи, заяви і комюнікеРадянського уряду з урядами іноземних держав 1954-1957гг. В»;В« Організація Варшавського Договору. Документи і матеріали. 1955-1975 рр.. В»;В«Чотиристороння угода по Західному Берліну і його реалізація. 1971-1977.Документи В»4. У цих виданнях зібрані основні документи зовнішньополітичноїдіяльності Радянського Союзу, соціалістичних країн Східної Європи і ФРН.Без них неможливо було б правильно осмислити історичні події тарозглянуту проблему радянсько-західнонімецьких відносин в кінці 1950-х -початку 1970-х рр..

У радянській історичній науціпозначена вище тема довгий час належала до числа заборонених, оскількизачіпала німецький питання, а його наказувалося вважати закритим.Отже, вважалося, що говорити тут не було про що. Очевидно, будь-якіроздуми, а тим більше - дослідження з приводу того, що він собоюуявляв, як виник, як і ким вирішувалося, який вплив чинив наміжнародні відносини взагалі та на взаємини СРСР і ФРН, зокрема,вважалися підступними спробами його відкрити і тим самим В«зіграти на рукуреваншистам В». Пізніше, в 1950-1960-х рр.. в політиці Радянського Союзу відбувсясвоєрідний процес поділу проблеми; з одного боку - це В«германськийпитання В»як частина комплексу проблем, пов'язаних з європейською безпекою, зпідбиттям підсумків другої світової війни, із взаємовідносинами двох наддержав,а також ФРН та СРСР, з іншого - В«німецький питанняВ», або В«німецька національнапроблема В», в сенсі пошуку шляхів до зближення і об'єднання двох німецькихдержав, тобто справа німців, а не міжнародного сообщества5. Правда,передати і сприйняти це розходження на якомусь іншому мовою, крім російської,було скрутно. Мабуть, тому незабаром довелося відмовитися від термінаВ«Німецький питанняВ». А натомість з'явилося формулювання В«німецька національнапроблема В»6.

У 1960 - 1970-і рр.. у внутрішнійполітиці СРСР почався період стагнації, а в радянській історичній науці сталивиходити перші роботи з міжнародних відносин. Перш за все охарактеризуємозагальні праці з зовнішньої політіке7. Головним позитивним моментом таких робіт якВ«Історія дипломатіїВ», В«Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики СРСРВ»є широке використання джерельної бази: документи радянського ізахіднонімецького урядів, зарубіжна преса, рішення та матеріалинарад на вищому рівні, резолюції і постанови по зовнішньополітичнимпитань керівництва США, Великої Британії, Франції, ФРН і СРСР. Також слідвідзначити, що на цих колективних працях відклалася друк радянського часу,тому події розглядаються з точки зору марксистсько-ленінської теоріїміжнародних відносин. І тим не менше, необхідно додати, що в нихдокладно розглянуті як хід переговорів, нарад з німецького питання, такі їх результати.

З досліджень, пов'язанихбезпосередньо з Берлінським кризою 1961 р. і В«німецької проблемоюВ» 8,виходили в період 1960-1970-х рр.., слід особливо відзначити роботуВ.Н.Белецкого. Це детально розроблене дослідження. Автор про...


Страница 1 из 11Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок