Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Журналистика » Динаміка розвитку, структура і соціальні функції регіональних засобів масової інформації

Реферат Динаміка розвитку, структура і соціальні функції регіональних засобів масової інформації

Категория: Журналистика

Зміст

Введення

1. Стуктурно-функціональний аналіз ЗМІ Хабаровського краю

1.1 Регіональні ЗМІ як система

1.2 Типологія ЗМІ Хабаровського Краю

2. Проблеми стану регіональних ЗМІ

2.1 Економічні проблеми ЗМІ Хабаровського краю

2.2 Кадрова проблема

Висновок

Список літератури

Додаток


Введення

У російському суспільстві за останнє десятиліття двадцятого сторіччя відбулися глобальні соціальні зміни. Провідні російські соціологи, працюючи по академічній програмі, проводять різні дослідження соціально-економічних, суспільно-політичних і соціокультурних процесів, що відбувалися в країні в останнє десятиліття XX сторіччя і що відбуваються в Росії на порозі вже прийдешнього XXI століття.

Серед соціальних процесів сучасного суспільства одне з провідних місць займають комунікація та інформація як необхідні елементи життєдіяльності соціуму, взаємодії, в ході яких здійснюються передача й взаімопередача інформації, думок, оцінок, цінностей і т.д. У сьогоднішній Росії в процесі демократизації та інших суспільно-політичних змін засобам масової інформації та комунікації приписуються досить значні роль і вплив.

На думку багатьох суспільствознавців і представників самих засобів масової інформації та комунікації, їх (засоби масової інформації) з повним правом можна віднести до "Четвертої влади", яка на деяких етапах життєдіяльності суспільства в силах зробити значний вплив на офіційні три гілки влади: законодавчу, виконавчу і судову. Подальший розвиток російського суспільства і світової спільноти неможливо уявити без посилення ролі та впливу засобів масової інформації та комунікації. Глобалізація в світовому масштабі потребують подальшої інформатизації суспільства, тому кошти масової інформації та комунікації стануть основним інструментом формування інформаційного суспільства.

Держава практично втратило контроль над більшою частиною вітчизняних ЗМІ, в тому числі і регіональних. Інформаційний простір, займане офіційними (Державними) коштами масової інформації, в значній мірі "перекривається" неофіційними, (недержавними) ЗМІ та різними медіа-холдингами. Засоби масової інформації пострадянської Росії, стало бути, перестали грати підлеглу роль в політичній системі суспільства. Трансформація ЗМІ на макрорівні зробила істотний вплив на функціонування і розвиток регіональних засобів масової інформації. В умовах реформування російського суспільства змінюються і функції засобів масової інформації, в тому числі і регіональних.

З утвердженням гласності засоби масової інформації стали чинити значний вплив на формування суспільної свідомості, громадської думки, політичної культури населення, стали виконувати ті чи інші соціальні та політичні замовлення. Реформування ЗМІ як соціального інституту торкнулося і регіонів. Регіональні електронні та друковані засоби масової інформації стають сьогодні одним з найважливіших інститутів, які суттєво впливають на процеси демократизації соціуму і держави.

Вивчення проблем регіональних ЗМІ, наявність зворотного зв'язку, адресності, соціально-демографічних характеристик аудиторії - найважливіший фактор, що сприяє успішному функціонуванню ЗМІ - підвищенню ефективності інформаційної політики як електронних, так і друкованих засобів масової інформації в регіоні. Оскільки практика впливу ЗМІ на аудиторію в умовах трансформації російського суспільства значно випереджає теоретичні дослідження в даній області, виникає нагальна потреба в аналізі функціонування регіональних засобів масової інформації в Хабаровському краї на даний період.

Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури, матеріалів наукових досліджень за темою курсової роботи дозволяє зробити висновок, що проблеми функціонування регіональних засобів масової інформації не стали до теперішнього часу предметом спеціального дослідження.

Мета курсової роботи - аналіз процесів становлення структури, особливостей функціонування та розвитку засобів масової інформації в Хабаровському краї, а також виявлення основних проблем та пошук шляхів їх вирішення.

В рамках даної мети поставлено вирішення наступних завдань: - уточнити і конкретизувати ключові поняття дослідження: "засоби масової інформації", "регіональні ЗМІ "," аудиторія "; - виявити функції регіональних ЗМІ в сучасних умовах;

- виявити особливості розвитку традиційних регіональних ЗМІ в Хабаровському краї; - проаналізувати структуру традиційних засобів масової інформації регіону в сучасних умовах; - розкрити роль і місце ЗМІ в інформаційному просторі Хабаровського краю як джерела новинний і суспільно-політичної інформації;

Об'єкт дослідження - засоби масової інформації Хабаровського краю, особливості їх функціонування, виявлення проблем кожного виду ЗМІ.

Предмет дослідження - динаміка розвитку, структура, соціальні функції регіональних засобів масової інформації, інформаційне взаємовплив ЗМІ та аудиторії в Хабаровському краї.

Структура курсової роботи визначається метою та завданнями дослідження і складається з вступу, двох розділів, включають два параграфи, висновку, списку літератури і додатків.

аудиторія електронний друкований інформаційний


1. Стуктурно-функціональний аналіз ЗМІ Хабаровського краю 1.1 Регіональні ЗМІ як система

Перш ніж перейти до розгляду регіональних засобів масової інформації та їх аудиторії на інформаційному полі Хабаровського краю, слід уточнити і конкретизувати ключові поняття даного дослідження: "засоби масової інформації", "Аудиторія", "регіональні видання", а також виявити особливості регіональних ЗМІ та їх основні проблеми.

"Засоби масової інформації "(ЗМІ) має досить стійке і тривале ходіння в повсякденній свідомості. Задовго до того, як з'явилися перші спроби наукового опису і систематизації теоретичних поглядів на цей предмет наукового пізнання, цей термін міцно закріпився в масовій свідомості і став невід'ємною частиною соціально-політичного життя мільйонів людей. У науковій літературі, як зарубіжної, так і вітчизняної, містить аналіз функціонування засобів масової інформації в суспільстві, зустрічаються самі різні визначення цього терміна. Так, "Короткий словник - довідник агітатора і політінформатора" трактує засоби масової інформації "як потужні канали оперативного та одночасного розповсюдження інформації (друк, радіо, телебачення) серед широкої маси людей ". "Короткий політичний словник" дає наступне тлумачення аналізованого поняття: "Засоби масової інформації - Поняття, що об'єднує всі сучасні канали доведення інформації до широкої громадськості, в т.ч. друк, телебачення, радіо, кіно ".

Практично обидва наведених нормативних тлумачення однозначно трактують засоби масової інформації як канали поширення або доведення інформації до широкої громадськості. Однак, це не зовсім так. ЗМІ представляють собою установи, створені для відкритої, публічної передачі за допомогою спеціального технічного інструментарію різних відомостей будь-яким особам - це відносно самостійна система, що характеризується множинністю складових елементів: змістом, властивостями, формами, методами і певними рівнями організації (в країні, в регіоні, на виробництві). Відмінні риси ЗМІ - це публічність, тобто необмежене коло користувачів; наявність спеціальних технічних приладів, апаратури; непостійний обсяг аудиторії, змінюється в Залежно від проявленого інтересу до тієї чи іншої передачі, повідомленням чи статті. Поняття "засоби масової інформації" не слід ототожнювати з поняттям "засоби масової комунікації" (ЗМК). Це не зовсім вірно, оскільки останнє поняття характеризує більш широкий спектр масових засобів. До СМК відносяться кіно, театр, цирк і т.д., всі видовищні уявлення, які відрізняються регулярністю звернення до масової аудиторії, а також такі технічні засоби масової комунікації, як телефон, телеграф, телетайп і ...


Страница 1 из 8Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок