Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Государство и право » Сучасний конституціоналізм та муніципальна влада: концептуальні засади та чинники становлення

Реферат Сучасний конституціоналізм та муніципальна влада: концептуальні засади та чинники становлення

сучасний конституціоналізм і Муніципальна влада: концептуальні основи і фактори становлення


Конституціоналізм як політико-правова теорія і практика становлення та розвитку конституційного демократичної держави і громадянського суспільства відноситься до тих фундаментальним цінностям світової культури, які вироблялися людством на всьому протязі свого розвитку. Теоретичні витоки сучасного конституціоналізму закладені в юридико-правових, філософських, історичних, культурологічних поглядах мислителів минулого. З часом вони збагачуються, наповнюються новим змістом, перманентно розвиваючись, відображають реалії сучасності.

З сучасних позицій конституціоналізм - це сукупність принципів, порядок діяльності і механізмів, які традиційно використовуються з метою обмеження державної влади. Межі обмеження Конституцією державної влади і гарантування конституційних прав і свобод залежать, в значній мірі, від нашої віри в механізм конституційного регулювання і від активних дій органів державної влади та місцевого самоврядування щодо реалізації її положень. Власне кажучи, віра в те, що конституційні норми, принципи і цінності здатні юридично обмежити державну владу і нівелювати її довільне здійснення, яка втілена у відповідну наукову теорію і відповідну політичну і юридичну практику, називається доктриною конституціоналізму [1].

У широкому розумінні це явище охоплює теорію конституції, історію і практику конституційного розвитку тієї чи іншої країни, групи країн, світового спільноти в цілому. У вузькому розумінні під конституціоналізмом розуміється система ідей і знань про фундаментальні цінності демократії: їх система, форми вираження, методи і ступінь реалізації, сукупність логічних уявлень про такому устрої держави і суспільства, яке відповідає загальновизнаним початкам демократичного розвитку, при цьому "правовий аспект характеристики конституціоналізму пов'язаний з юридичним закріпленням основних його ідей у конституції "[2]. Тобто, по суті, конституціоналізм це система уявлень про загальнодемократичної, загальноцивілізаційних політико-правової цінності державно організованого суспільства.

Передумовою класичного конституціоналізму є конституційні ідеї. Подібних ідей дуже багато, тому позначимо найбільш важливі. По-перше, перш за все конституціоналізм є тільки там, де головне не в наявності тексту Конституції (Нехай і насиченим демократичними інститутами), а в глибокій повазі зв'язку держави і суспільства правом, законом. По-друге, конституціоналізм полягає у впровадженні в суспільну свідомість і буття людей ідеї високого авторитету людської особистості, поваги до її гідності. По-третє, конституціоналізм означає свідоме і реальну участь безпосередньо народу у здійсненні функцій влади, не просто наявність певних державних органів (парламенту, президента, уряду), але і демократичний порядок їх формування, загальна підпорядкованість інтересам народу діяльності цих органів. По-четверте, конституціоналізм - це і наявність механізмів захисту прав і свобод громадян, діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, освіта і участі в публічних справах громадських об'єднань. По-п'яте, конституціоналізм - це суспільне свідомість, побудоване на свідомої переконаності в необхідності і користь інститутів влади і законів, які їх оформляють, можливості досягнення соціальної справедливості та захисту обгрунтованих інтересів за допомогою своїх дій і кроків влади, заснованих виключно на нормах права [3].

Видається, що найбільшою мірою акумулює в собі вище перераховані цінності конституціоналізму теорія і практика місцевого самоврядування. У теж час, місцеве самоврядування, виступаючи в якості самостійного виду публічної політичної влади, є одним з найбільш ефективних детонаторів формування класичного конституціоналізму в демократичній державі.

Слід відзначити, що питання про характер влади, здійснюваної в рамках місцевого самоврядування - один з найбільш дискусійних в сучасній конституційно-правовій науці. Можна навести десятки визначень і позицій, автори кожний з яких акцентують увагу на різних аспектах феномена місцевого самоврядування, підкреслюють ті чи інші ракурси і прояву даного суспільно-політичного явища, відзначаючи його роль і значення в процесах формування сучасного конституціоналізму, громадянського суспільства і правової держави.

Однак єдине в чому виявляють солідарність між собою дослідники, це те, що найбільш оптимально феномен місцевого самоврядування можна усвідомити, якщо розглядати його через призму взаємовідносин з державою і державної владою. Адже питання про ставлення територіальних колективів (громад, місцевих співтовариств) до держави і форми їх взаємодії актуалізувалося саме з появою перших держав. Саме взаємовідношення місцевого самоврядування з державою, формування цивілізованих форм їх взаємодії, оптимальне забезпечення в процесі реалізації державної влади і місцевого самоврядування прав людини і громадянина, є індикатором конституційності тієї чи іншої держави, а, отже, найважливішим каналом формування конституціоналізму.

Загальновідомо, що самоврядування завжди в тій чи іншій формі супроводжувало існуванню і функціонуванню людської цивілізації. Первісна громада - яскравий приклад самоврядування на зорі людської історії. Ці процеси знайшли своє підтвердження і розвиток в ідеології та політичній практиці періодів рабовласництва (міста-поліси), феодалізму (вільні міста, які жили по магдебурзьким правом), буржуазної державності (міське і земське самоврядування, обласна автономія), розвиваючись не тільки як владне установа, а й у вигляді професійних асоціацій (ремісничі цехи, купецькі гільдії, союзи), університетського самоврядування (студентські братства, факультети "вільних мистецтв", "нації-земляцтва"), в рамках церкви (релігійні, монастирські, парафіяльні братства) та зіграли вирішальну роль у формуванні принципу гомруля - власне кажучи, принципу місцевого самоврядування, який увібрав в себе з'єднання різнорівневих інтересів (центру і місць), облік різнопланових інтересів індивідів (Територіального колективу) та їх співвідносність з інтересами всієї держави в цілому [4].

З появою держави роль територіальних колективів в соціальній системі постійно змінювалася. Якщо до моменту появи держави всі функції життєдіяльності соціуму забезпечувалися внутрішніми можливостями територіальних колективів, то з його освітою функції місцевих співтовариств (або їх частину) були взяті (Іноді насильно захоплені) державою. При цьому територіальний колектив, будучи частиною суспільства як соціальної системи і носієм його інтересів, при взаємодії з державою частково представляє ці інтереси, тобто інтереси суспільства в цілому.

Основним змістом історичного процесу становлення та розвитку місцевого самоврядування став пошук стійкої рівноваги між територіальним колективом і державою. Як свідчить історичний досвід, більшість держав володіють стійкою тенденцією до обмеження самостійності територіальних колективів, знижуючи тим самим інтерес до спільних дій з благоустрою території. По суті, це означає, що місцеве співтовариство перестає бути дієздатним організмом, так як позбавляється найважливішого ознаки - наявності інтересу у вирішенні питань власного життєзабезпечення. В кінцевому рахунку, територіальні колективи перетворюються в спільноти з аморфними політичними, соціально-психологічними, територіальними, економічними кордонами (по суті - в частину населення країни), які не мають власних (усвідомлених) колективних інтересів по забезпеченню життєдіяльності, а, внаслідок цього - втрачають будь-яку мотивацію для взаємодії та співпраці з цього приводу з іншими суб'єктами, в тому числі з державою.

Відірваність населення від участі в управлінні державними і громадськими справами яскраво продемонстрував путч в СРСР у 1990 році. Народ не вийшов на захист радянської представницької системи. Відом...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок