Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Государство и право » Проблема гідності та честі фізічної особини з позіції їх цивільно-правового регулювання

Реферат Проблема гідності та честі фізічної особини з позіції їх цивільно-правового регулювання

Зміст

Вступ

Розділ I. Поняття гідності та честі фізічної особини

1.1 Ідея гідності та честі в праві: Ретроспективний аналіз

1.2 Гідність і Честь людини Як найвіщі Соціальні цінності

1.3 Співвідношення категорій "Гідність", "честь" і "ділова репутація"

Розділ II. Гідність та честь Як суб'єктивне право фізічної особини, його призначення та забезпечує її соціальне буття

2.1 Поняття, природа та сутність суб'єктивного права фізічної особини на повагу гідності та честі

2.2 Здійснення суб'єктивного права фізічної особини на повагу гідності та честі

Висновки

Список використаних джерел


Вступ

Актуальність теми. У сучасний Період розвітку українського суспільства вінікла нагальна необхідність у формуванні правового механізму, Який забезпечуватіме ефективне регулювання існуючіх у ньому відносін відповідно до вимоги соціального прогресу, основою Якого є гармонійній Розвиток особини Із системою її суб'єктивних прав та інтересів.

прийнятя в 1996 году Конституція України, Що намітіла Основні шляхи такого прогресу, потребує НЕ Тільки переосміслення цілого ряду теоретичних проблем, пов'язаних Із правами людини, а й Створення єдиної законодавчої базуватися, спрямованої на реалізацію її положень. Особлива роль у цьому належить цівільному законодавству, Покликання регулюваті різноманітні суспільні Відносини, у тому чіслі й Відносини, пов'язані з проблемою духовного цінностей особини (гідності, честі, ділової репутації ТОЩО), які є основою її жіттєдіяльності.

Без перебільшення слід констатуваті, Що основне джерело Цивільного законодавства - ЦК України є одним Із найнеобхіднішіх в умів трівалого процесу з Його реформування. Зараз Як Ніколи ГОСТР відчувається потреба в прійнятті нового Кодексу, оскількі ніні Діючий ЦК УРСР, Який уведено в дію галі 1964 року, давно Вже НЕ відповідає умів розвітку суспільства, які змініліся. Одночасно НЕ слід забуваті, Що самє зараз, коли завершується робота Щодо Прийняття нового ЦК України, очевидною є можлівість для переосміслення цілого ряду проблем Як теоретичного, так и практичного характеру.

Однією з найактуальнішіх проблем правознавства є вдосконалювання правового механізму забезпечення основних прав и свобод фізічної особини, до числа якіх належиться и право на гідність, честь и ділову репутацію.

Відповідно до ст. 3 Констітуції України вперше у Історії розвітку Нашої держави гідність и честь людини, Як и її життя, здоров'я, недоторканність и безпека, візнано найвищу соціальнімі цінностямі. Автори нового Цивільного кодексу України права на ці цінності особини визначаються Як Такі, Що забезпечуються соціальне буття фізічної особини. Крім того, на Розвиток положень ст. 28 Констітуції України про повагу гідності шкірного у Статті 290 кож закріплюється право на повагу до гідності та честі. Усе Це разом, а кож ряд інших положень з позначеної проблематики віклікають необхідність розроблення механізму забезпечення й реалізації ціх прав, а отже, нового наукового осмислення.

аналіз досліджень Проблеми гідності та честі свідчіть про ті, Що ї Самі ці цінності та права на них переважно розглядаліся в аспекті охоронної (негатівної) функції права. На СЬОГОДНІ такий стан вже не в змозі ПОВНЕ мірою відбіті їх правовий статус Як особистих немайновіх прав, котрі забезпечуються соціальне буття фізічної особини, а кож Сприяти Досягнення констітуційніх Вимоги про повагу до особини. Така правова характеристика передбачає, по-перше, здійснення та реальна забезпечення гідності та честі фізічної особини в умів насамперед нормальної жіттєдіяльності їх носіїв, а не Тільки при порушенні ціх цінностей. По-друге, з метою Надання суспільнім відносінам стабільності, порядку, а отже, виконан їх основного призначення необхідні Нові прійоми та засоби правового впливим. Ці Фактори зумовлюють Актуальність и значущість розглядуваної проблематики та віклікають необхідність Його комплексного Дослідження.

Мета и Завдання Дослідження. Метою Дослідження є всебічній аналіз існуючого стану наукового розроблення харчування визначення й інтерпретації в праві зрозуміти гідності та честі фізічної особини, формулювання теоретичних положень и практичних вісновків з урахування сучасности уявлень та чинного законодавства України, визначення й конкретізація в цьому аспекті дієвіх правових засобів їх здійснення й реалізації, а кож розроблення и внесення пропозіцій Щодо вдосконалення вітчізняного законодавства у сфері регулювання особистих немайновіх відносін.

Відповідно до цього в Дисертації головна УВАГА пріділяється вірішенню таких основних завдання:

- історико-правове Дослідження Ідеї про гідність и честь та Виявлення факторів, Що мают істотне Значення Як для характеристики ціх цінностей, так и для властівіх їм закономірностей існування та роз В¬ витку;

- визначення зрозуміти гідності та честі Як об'єктів цівільніх правовідносін;

- з'ясування суті гідності та честі фізічної особини та обгрунтування їх соціально-правового значення;

- Виявлення необхідного правового Засоба здійснення ої реалізації гідності та честі фізічної особини;

- з'ясування правової природи права на повагу гідності та честі фізічної особини;

- розроблення Поняття суб'єктивного права особи на повагу гідності та честі, а кож Виявлення сутності, змісту й проблем, пов'язаних з Його здійсненням;

- розроблення й обгрунтування теоретичних та практичних пропозіцій и рекомендацій Щодо вдосконалення механізму цивільно-правового регулювання особистих немайновіх відносін.

Об'єктом Дослідження є Відносини, пов'язані з проблемою гідності та честі фізічної особини з позіцій їх цивільно-правового регулювання, а кож Загальної Тенденції та закономірності їх роз В¬ витку.

Предметом Дослідження є історичні пам'ятки джерел світової та вітчізняної інтелектуально-правової спадщини Стосовно гідності та честі людини, система нормативно-правових актів, Що становляться сучасний правовий інститут особистих немайновіх прав, які забезпечуються соціальне існування фізічної особини, складового Частина якої є право на гідність та честь, Судова практика та літературні джерела, у якіх викладу теоретичні обгрунтування Щодо Юридичної природи та механізму забезпечення и реалізації суб'єктивного права фізічної особини на гідність та честь.

Методи Дослідження. Методологічну основу Дослідження насамперед складає діалектичний метод пізнання правових Явища. Результатом Його Використання є Виявлення ЯКІСНО Нової характеристики гідності та честі фізічної особини як "найвіщої соціальної цінності" на протівагу "класовій", Що є підтвердженням постійного еволюційно-діалектічного розвітку їх змісту, Який безпосередню відбіває рух и зміну соціального життя суспільства.

Ці Фактори визначаються и Нові Тенденції існування и соціального призначення гідності та честі особини, Що пов'язані з Поиск Шляхів удосконалення механізму правового впливим на Особисті немайнові Відносини, а кож з виявленості необхідніх правових засобів реалізації гідності та честі особини та визначенням оптимального співвідношення Всіх соціальніх регуляторів Як інстітуціонального (правові норми), так и неінстітуціонального (моральні норми, Звичаї, Традиції ТОЩО) характером.

У процесі Дослідження гідності та честі фізічної особини вікорістовуваліся Такі діалектічні категорії: "конкретне ї абстрактно "," Явища и сутність "," Зміст и форма ", "Структура й елементи", "ціле и частина" ТОЩО.

У роботі кож застосовувалісь історико-логічній, порівняльно-правовий, системно-структурний и ряд інших загальнонаукові и спеціальніх методів Дослідження.

Пізнання гідності та честі Як правових явищем дерло за все передбачає визначення їх генезису в тихий чі інш...


Страница 1 из 31Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок