Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Языкознание, филология » Нові явища в російській словотворенні

Реферат Нові явища в російській словотворенні

Петрухіна. Є. В.

1. Вступ [1]. Стан і розвиток російського словотворення проявляється в темпах поповнення лексичної системи за допомогою нових похідних слів, у співвідношенні свого та запозиченого, в мовному творчості. Динамічні процеси в словотворенні пов'язані із загальними мовними змінами, викликаними соціально-економічними і політичними перетвореннями в російському суспільстві в кінці ХХ і початку ХХI ст. До таких змін, які посилюються у зв'язку з розвитком електронних засобів масової інформації та комунікації, відносять ослаблення нормативних правил утворення і вживання мовних одиниць, жаргонізація сучасної російської мови, розквіт мовної гри, різке збільшення потоку англійських запозичень.

2. Адаптує функція російського словотворення. В цих умовах в останні два десятиліття, незважаючи на великі потенційні можливості російської словотворчої системи та сплеск неузуального словотворення, питома вага похідних слів з незапозичених корінням серед неологізмів поступово зменшується, а число лексичних запозичень зростає. При цьому в потужному потоці запозичень російські словотворчі категорії і типи не руйнуються, не модифікуються і легко переробляють запозичені лексеми, адаптуючи їх до російської словотворче системі. Ср: демпінг - демпінговий, антидемпінговий, демпінгувати, демпінгування, демпінгового; бренд - брендувати, брендовані, брендований, брендування, забрендувати, брендовий, мультибрендовий; демпінг-політика, демпінг-стратегія, бренд-комунікаційний.

Нові похідні слова утворюються і входять в мовне вживання не поступово, а стрімко, одномоментно, В«коли відповідно з потребами мовного колективу, у зв'язку з актуалізацією того чи іншого поняття, в мовний ужиток обрушується відразу громіздке словообразовательное гніздо В»[Скляревська 2001: 180]. Відповідно, активної тенденцією в російській мові початку XXI століття, так само як і в інших слов'янських мовах [Нові явища 2010], є утворення абсолютно нових словотворчих гнізд від численних англійських запозичень і посилення адаптивної функції словотворчих типів.

Система афіксальних словотворчих типів настільки міцна, що вона легко переробляє запозичені коріння, утворюючи похідні з російськими афіксами. В останнє десятиліття, так само як і в кінці 1990-х років, від іншомовних основ активно утворюються іменники з суфіксами - ник, - чик/- щик, - ець/- овець, - іст, - ізм, вживання яких характерно для текстів ЗМІ та Інтернету (СР оффшорнік, інтернетчик, піаровец, спамщік). Продуктивні моделі з суфіксами - ств (о) і - ость: кліпмейкерство, антікіллерство, брокерство, прем'єрство та ін; мультимедійність, суицидальность, рейтинговість та ін Зростає число процесуальних іменників, утворених за допомогою суфікса - аціj (а)/- ізацj (а), минаючи дієслівну щабель, наприклад, вестерн - вестернізація ('процес зміни чого-небудь за образом вестерну'); кластер - кластеризація ('процес поділу на кластери'), буфер - буферизація ('процес передачі даних в буфер обміну '). У сфері освіти прикметників найбільшу активність проявляють суфікси - ськ-, - ов-/ - івського-, - н-: шенгенський, фолкової, онлайновий, піарівський, інтернетівський, гламурний. Активізувалося взаємодія з запозиченими основами і дієслівних суфіксів, крім - Ірового-, також - ова-, - і-(переважно в текстах Інтернету і ЗМІ): брендувати, продюсувати, демпінгувати, роумінговать, кастінговать, офшорах, моніторити ..

3. Запозичуються Чи афіксальні морфеми? Що ж стосується запозичення з англійської мови структурних елементів - афіксів, то кардинальних змін тут не відбувається і їх корпус в російській мові поповнюється дуже повільно, хоча в російській мові існує цілий клас словотворчих афіксів іншомовного, насамперед греко-латинського, походження. В даний час, по всій видимості, можна говорити про перші ознаки появи нового негативного префікса нон-, запозиченого з англійської мови, хоча він зустрічається в нечисленних словах з іноземними країнами, таких як нон-стоп, нон-фікшн, нонконформізм, нонфактор, нонфакт, нонстандарт, нонфігуратівний. Цей процес підтримується, по-перше, чітким негативним значенням даного форманта, по-друге, що увійшли раніше в лексичну систему іншомовними словами без даного префікса (стоп, конформізм, фактор, факт), при відсутності таких однокореневих слів елемент нон не сприймається як префікс (СР нонсенс), по-третє, появою стилістично нейтральних неологізмів на російському грунті (Нонфігуратівний).

суфікс - інг вже давно пророкували входження в російську словотворчу систему, для цього є і умови - цілий ряд однотипних неологізмів в рекламно-економічній сфері: шопінг, кастинг, маркетинг, демпінг, роумінг, факторинг, франчайзинг, толінг, консалтинг, моніторинг, ребрендинг, джипінг, і наявність у багатьох запозичень споріднених слів без цього суфікса, ср пари монітор - моніторинг, бренд - ребрендинг, супермаркет - маркетинг, фактор - Факторинг, джип - джипінг. Але тим не менш елемент - інг, чужий російської морфонологіческой системі, не стає дериваційних формантом, здатним утворити нове слово в російській словотворче системі поза ігровою функції. Іронічні і анекдотичні похідні типу В«об'егорінгВ» і В«свалінгВ» підтверджують це (СР анекдот: Як робити бізнес по-російськи? Проводимо маркетинг, організуємо холдинг, даємо в лізинг, робимо консалтинг, а потім вже об'егорінг ... і з бабками свалінг).

У зв'язку з активним утворенням складних одиниць номінації російська словотворча система поповнюється новими словотворчими формантами радіксоідного типу (медіа-, арт-, бренд-, топ- і под.), які аналізуються в наступному розділі.

4. Складні неологізми (типу арт-студія, медіабізнес, кава-пауза). У словотвірне гніздо вбудовуються як неологізми, утворені від запозичених коренів по продуктивним російським словотворчі моделями, так і повні запозичення, похідні в англійській мові і зберігають свою производность на російському грунті, а також складні слова (композити) різного типу. Це відкриває шлях у російську словотворчу систему новим словотворчий формант радіксоідного і аффіксоідного [2] типу. Наприклад, з'являються умови для адаптації форманта - мейкер (іноді зустрічається також у графічному варіанті - мейкери), не вживається в російській мові як самостійна лексема. У сучасних словниках іноземних слів відзначено лише кілька запозичень з формантом - мейкер (зі злитим або дефісное написання), висхідних до англійським вільним словосполученнями (Які можуть писатися також злитно) - маркетмейкер або маркет-мейкер (market maker), іміджмейкер або імідж-мейкер (image maker), кліпмейкер або кліп-мейкер (Clip maker, clipmaker). У текстах ЗМІ та Інтернету за останні 5 років з'явилися десятки нових похідних - суші-мейкер; піца-мейкер, топік-мейкер, матч-мейкер, файлмейкер, шоумейкер, клімат-мейкери. Першу частину складних похідних займають, як правило, лексеми, запозичені раніше (кліп, суші, піца, топік, файл, шоу, відео).

Це зміцнює членімость подібних слів і їх сприйняття як похідних вже на російському грунті, де ці словосполучення набувають характер композитів, а лексема з англійського словосполучення з семантикою зближується з афіксами і аффіксоідамі зі значенням діяча (СР сушист, шоумен). Поява похідних з російським корінням і елементом - мейкер підтримує його статус як словотвірного форманта, який займає проміжне положення між радіксоідом і суффіксоідом (хоча по функції ближче до суффіксоіду). Число подібних неологізмів в засобах масової інформації рекламі останнім часом стрімко зростає. СР поєднання даного елемента з російськими основами в рекламних і газетних текстах: плаття-мейкер, свято-мейкери, серіал-мейкер, ТВ-мейкери, тур-мейкер, слухмейкер (при цьому відзначаються коливання в орфографічному оформленні таких слів: через дефіс або злитно). Запозичений неологізм маск-мейкер (mask maker), що має формально-семантичні зв'язки з лексемою маска (а також іронічний окказіоналізм ковбас-мейкер) викликає асоціації зі...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок