Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Авиация и космонавтика » Авіаційно-космічні галузі в російській провінції

Реферат Авіаційно-космічні галузі в російській провінції

ЗМІСТ

ВСТУП

1. СУЧАСНИЙ СТАНРосійського авіаційно-космічного ПРОМИСЛОВОСТІ

1.1 Значенняавіаційно-космічної промисловості для економіки країни

1.2 Умови розвиткуавіапромисловості

1.3 Сучасний потенціалросійської авіапромисловості

2. ЦІЛІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУАВІАЦІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

3. ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХЗАВДАНЬ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ АВІАЦІЇ

3.1 Воронезька область

3.2 Калузька область

3.3 Самарська область

3.4 Пермська область

3.5 Пензенська область

ВИСНОВОК

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА


ВВедение

Авіаційно-космічнапромисловість являє собою сукупністьпідприємств, зайнятих конструюванням, виробництвом і випробуваннями літаків,ракет, космічних апаратів і кораблів, а також їх двигунів і бортовогообладнання (електричної і електронної апаратури та ін.) Ці підприємстваналежать державі або приватним власникам. Ця галузьпромисловості має величезне оборонне, загальноекономічне та наукове значеннядля розвинених і інтенсивно розвиваються.

Особливостіавіаційно-космічної промисловості, полягають у тому, що виробничеобладнання цієї однієї з найбільш інтелектуальнозабезпечених і технічно передових галузей країнивідповідає складності її продукції. У ній широко застосовуються і новітніверстати, і ручна праця високопрофесійних фахівців.Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи передують випускувсіх нових типів продукції авіаційно-космічної промисловості, крім малихлітаків цивільної авіації (їх виробництво часто запозичує результативишукувань з інших областей техніки).

За темпами розвиткуавіаційно-космічна промисловість перевершила інші галузі і придбалавизначальне значення для сучасної цивілізації.

Актуальність темидослідження. Авіаційно-космічна промисловість має важливе політичне іекономічне значення. Нею значною мірою визначаються промисловийпотенціал і престиж держави: її підприємства постачають свою продукцію навнутрішній та зовнішні ринки, забезпечують замовленнями інші галузі господарства,надають велику кількість робочих місць.

А сьогодні, коливикористання конкретних можливостей ракетно-космічних розробок стало вжезвичайною практикою для багатьох галузей науки, оборонно-промислового комплексу танародного господарства, ефективний розвиток вітчизняної космонавтикинабуває все більшої актуальності, особливо для підтримки оборонно-іконкурентоспроможності Росії в світі.

Для Росії в силу геополітичнихпричин космонавтика завжди мала і матиме особливе значення. У сучасномуСвіт практично будь великомасштабна соціально-економічна, наукова абооборонна програма вже не може бути ефективно реалізована без застосуванняможливостей ракетно-космічної галузі.

Метою курсової роботиє вивчення завдань стратегії та шляхів розв'язання проблем, що існують вавіаційної галузі.

Об'єктом дослідженняє розвиток авіаційно-космічної галузі російської промисловості впровінції.


1.Сучасний стан РОСІЙСЬКОЇ авіаційно-космічної промисловості

Як відомо,постіндустріальна економіка - це економіка, істотною умовоюфункціонування якої є застосування наукових знань, використаннязначних ресурсів і засобів для науково-технічного і технологічногорозвитку. У числі найбільш пріоритетних напрямів її розвитку, таких якінформаційні технології, біотехнології в медицині, нанотехнології, екологія,ядерні дослідження та ряду інших, завжди присутні авіація і космос.Тому малоефективне використання і тим більше втрата дорогогопотенціалу авіаційно-космічної промисловості є однією із серйознихпроблем, що виникли перед російської наукомісткої промисловістю в ході реформ. [1]

1.1 Значенняавіаційно-космічної промисловості для економіки країни

Сучасна російськаавіаційна промисловість являє собою одне з найбільш перспективнихнапрямів розвитку економіки Росії на найближчі десятиліття.Виробничий і науково-технічний потенціал, накопичений в галузі забагато десятиліть її існування, за багатьма параметрами, особливо ввійськовому секторі авіабудування, досі значно перевершує досягненняпровідних промислово-розвинених країн. Зберігається присутність російськихпідприємств авіаційної промисловості на світових ринках, особливо наміжнародному ринку військової авіації. Успішне просування вітчизняної авіаційноїтехніки пов'язане з жорсткою конкурентною боротьбою зі світовими лідерами,об'єднаними у великі диверсифіковані авіаракетна-космічні корпорації.Природно, що для збереження суверенітету, розвитку економіки, включаючизайнятість населення високоінтелектуальним працею, і соціальної сфери Росії зїї величезною територією завжди буде необхідна гарантована незалежність вавіаційних технологіях для військового авіабудування, для розвиткуповітряно-космічних комунікацій, для підтримки їх інфраструктури і,отже, буде необхідна передова авіаційна промисловість. [2]

Існуючаміжнародна система регулювання авіаційної діяльності та постійнозростаючі вимоги, пропоновані до авіаційно-космічній техніці, до їїнадійності, безпеки, економічності, екологічності, вимагають численнихнововведень і попередніх їм фундаментальних і прикладних науковихдосліджень і розробок.

З точки зору базиінноваційно-технологічного розвитку всієї російської економіки значимістьавіаційно-космічної промисловості неможливо переоцінити - настільки великімасштаби і спектр її науково-технічних і технологічних досягнень іінтересів.

1.2 Умови розвиткуавіапромисловості

Коли повідношенню до авіаційної промисловості держава проводила послідовнунауково-промислову політику, вона перебувала на передових позиціях - і внауково-технічному рівні авіабудування, і в масштабах виробництва. Галузьбула одним зі світових лідерів в розробках і виробництві цивільних (першийреактивний і перший надзвуковий авіалайнери - вітчизняні) і військовихлітаків і вертольотів майже всіх типів.

Досягненнявисоких результатів забезпечувалося дією ряду факторів: галузь малацентралізовану систему управління, користувалася привілеєм пріоритетного ресурсногозабезпечення (фінансового, кадрового, матеріально-технічного), розвивалася позбалансованим поточним і перспективним планам і цільовими програмами, всерединігалузі специфічними (не економічними) методами підтримувалася конкуренціярізних науково-конструкторських шкіл і виробництв, проводиласянауково-технічна політика єдиних правил, вимог, державних ігалузевих стандартів, норм, систем сертифікації і т.д.

З початкомринкових економічних перетворень, зі згортанням політики широкомасштабноїдержавної підтримки авіаційної промисловості опинилася в глибокійкризі. Критично важливими стали фактори внутрішнього попиту ідержфінансування, які різко впали.

Процесрадикальної трансформації соціалістичної економіки в капіталістичнупотребував управлінні. Демонтаж централізованої системи управління,забезпечує бюджетно-фінансову, виробничу, соціальну стабільністьекономіки, не був і не міг бути підкріплений створенням в короткі терміни всієї системинеобхідних і ефективно діючих ринкових інститутів, що гарантують їїстійке функціонування на всіх рівнях економіки. В результаті основнігосподарюючі суб'єкти (підприємства) виявилися в економічному середовищі, позбавленоїмеханізмів їх узгодженого взаємодії.

У цихумовах перед авіаційною промисловістю, як і перед оборонно-промисловимкомплексом в цілому, постала низка проблем, які потребують якнайшвидшого вирішення. Одна зтаких проблем - відсутність фахівців з організації збутових мереж,маркетингу складною і досить специфічної продукції. При її виробництві вцентралізованій системі управління в цьому не було необхідності - формуваннядержзамовлення, його фінансування та розподіл було виключною функцієюуряду.

Іншим необхіднимумовою підвищення ефективності галузі є вдосконалення організації,методів і технології управління. В економіці РФ єдиний аерокосмічний комплекспоки остаточно не сформувався, якщо оцінювати ступінь раціон...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок