Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Облік розрахунків Із страхування

Реферат Облік розрахунків Із страхування

Категория: Банковское дело

МІНІСТЕРСТВО освіти и наукиУкраїни

ДНЗ В«Вище професійне училище№ 11 м. Хмельницького В»


Курсова робота на тему:В« Облікрозрахунків Із страхування В»

Випускник:

Жук Ігор Вікторович

Група: № 33

спеціальність: 4112 В«Оператор комп'ютерногонабору В»

4121 В«Конторській службовець(Бухгалтерія) В».

Майстри в/н:

Белінська Г.В.

Шведюк М.В.


м. Хмельницький 2011


Зміст

Вступ

Розділ 1. Поняття соціального страхування

Розділ 2. Облік розрахунків Із страхування

2.1 Облік розрахунків Із соціального страхування від нещаснихвіпадків на віробніцтві

Розділ 3 Відображення розрахунків зі страхування уфінансовій звітності

Висновок

Список використаної літератури


ВСТУП

Процесрегулювання оплати праці почався з 1991 р., коли Було прийнято ЗУ "Пропідпріємства в Україні "і їм Було надано право самостійно встановлюватісистеми, форми, візначаті Розмір оплати праці.

У 1992 р.затверджено декрет КМУ "Про оплату праці", на підставі Якого у 1995р. прийнято ЗУ "Про оплату праці", Що регламентує питання таріфікаціїта оплати праці.

З 1993 р. введенов дію ЗУ "Про колектівні Договір І угідь", Якиме передбачена порядокукладання Угод и договорів з харчуванням організації праці, визначення умов тапорядком встановлення розміру оплати праці.

Указом ПрезидентаУкраїни от 25 грудня 2000 р. № 1375/2000 схвалено "Концепцію дальшого реформуванняоплати праці в Україні ". Громадяни мают право на соціальний захист, сутьЯкого полягає у забезпеченні Певної Кошта для прожиття у разі повної,часткової чи тімчасової непрацездатності, Втрати годувальніка, Безробіття знезалежних від громадян обставинні, у старості та в інших випадка, передбаченихзаконами.

Право насоціальний захист гарантується загальнообов'язкове державним соціальнімСТРАХУВАННЯ за рахунок:

- підпріємств, установ иорганізацій;

- державного бюджету;

- страхових внесків громадян;

- інших джерел соціальногозабезпечення.

СоціальніГарантії забезпечуються кож створенням Мережі державних, комунальних,Конфіденційність закладів для Догляд за непрацездатнімі (будинки для людей похилиласявіку, дитячі будинки, будинки інвалідів ТОЩО). Пенсії та Інші види соціальніхвиплат и допомог повінні Забезпечити НЕ ніжчій от прожіткового мінімуму Рівеньжіття.

Важливе значення,отже, має кож правильно облік зі страхування на підпріємстві. Дослідженняцього процесу є предметом Дослідження діпломної роботи. Важлівість цієїПроблеми зумовлює Актуальність Дослідження тими.

Метою роботи слідвважаті Дослідження основних теоретичних та прикладних аспектів ОБЛІКУрозрахунків зі страхування.

облік розрахуноксоціальне страхування


РОЗДІЛ 1. Поняття СОЦІАЛЬНОГОСТРАХУВАННЯ

Відповідно доОснов законодавства України В«Про загальнообов'язкове державне соціальнестрахування В» загальнообов'язкове державне соціальне страхування - ціїсистема прав, обов'язків и гарантій, Яка передбачає Надання соціального ЗАХИСТУ,Що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, частковоїабо тімчасової Втрати працездатності, Втрати годувальніка, Безробіття знезалежних від них обставинні, а кож у старості та в інших випадка,передбачених законом, за рахунок грошових фондів, Що формують шляхом Сплатстрахових внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а кожбюджетних та інших джерел, передбачених законом. Законодавство України прозагальнообов'язкове державне соціальне страхування Складається з Основ таприйнятя відповідно до них законів, інших нормативно-правових актів, Щорегулюються Відносини у сфері загальнообов'язкового державного соціальногострахування. ЯКЩО міжнароднім договором України, згода на обов'язковість ЯкогоНадал Верховною Радою України, встановлено Інші норми, Ніж ті, Що передбаченізаконодавством України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування,то застосовуються норми міжнародного договору.

Завданнязаконодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування євстановлення гарантій Щодо Захист прав та інтересів громадян, які мают правона пенсію, а кож на Інші види соціального ЗАХИСТУ, Що включаються право назабезпечення їх у разі хвороби, постійної або тімчасової Втрати працездатності,Безробіття з незалежних від них обставинні, народження дитини, необхідностіДогляд за малолітньою дитиною або дитиною-інвалідом, Хворов членом сім'ї,Смерті громадянина та членів Його сім'ї ТОЩО. Право на забезпечення зазагальнообов'язкове державним соціальнім СТРАХУВАННЯ згідно з Основами маютзастраховані громадяни України, Іноземні громадяни, особи без громадянство тачлени їх сімей, які прожівають в Україні, ЯКЩО Інше НЕ передбаченазаконодавством України, а кож міжнароднім договором України, згода на обов'язковістьЯкого Надал Верховною Радою України.

залежних відстрахового випадка є Такі види загальнообов'язкового державного соціальногострахування:

В·пенсійнестрахування;

В· страхування у зв'язку зТИМЧАСОВЕ Втрата працездатності та витратами, зумовленості народжения тапоховань;

В· медичне страхування;

В· страхування від нещасноговипадка на віробніцтві та професійного захворювання, які спричинили Втратапрацездатності;

В· страхування на віпадокБезробіття;

В· Інші види страхування,передбачені законами України.

Відносини, Щовінікають за зазначеним у частіні першій цієї Статті видамизагальнообов'язкового державного соціального страхування, регулюються окремомузаконами, прийнятя відповідно до ціх Основ.

загальнообов'язковогодержавне соціальне страхування громадян України здійснюється за принципами:

В· законодавчо визначення умови порядком здійснення загальнообов'язкового державного соціального страхування;

В· обов'язковості страхуванняОСІБ, які Працюють на умів трудового договору (контракту) та інших підставах,передбачених законодавством про працю, та ОСІБ, які забезпечуються собі роботівсамостійно (члени творчих спілок, творчі Працівники, які НЕ є членами творчихспілок), громадян - суб'єктів підпріємніцької діяльності;

В· Надання права Отриманнявиплат за загальнообов'язкового державним соціальнім СТРАХУВАННЯ особам,зайнятості підпріємніцькою, творч діяльністю ТОЩО;

В· обов'язковості фінансуванняСтраховий фонд (установами)

В· витрат, пов'язаних Ізнаданням матеріального забезпечення та соціальніх послуг, у обсягах,передбачених законами з окремого відів загальнообов'язкового соціальногострахування;

В· солідарності та субсідування;

В· державних гарантій реалізаціїзастрахованого громадянами своїх прав;

В· забезпечення рівня життя, неніжчого за прожітковій мінімум, встановленного законом, шляхом Надання пенсій,інших відів соціальніх виплат та допомоги, які є основним джерелом існування;

В· цільового Використання коштівзагальнообов'язкового державного соціального страхування;

В· парітетності представніківусіх суб'єктів загальнообов'язкового державного соціального страхування ууправлінні загальнообов'язкове державним соціальнім СТРАХУВАННЯ.

Суб'єктамизагальнообов'язкового державного соціального страхування є застрахованігромадяни, а в окремому випадка - члени їх сімей та Інші особини, страхувальникуи страховики.

застрахованого єфізична особа, на Користь якої здійснюється загальнообов'язкове державнесоціальне страхування.

Коло ОСІБ, якіможут буті застрахованого за загальнообов'язкового державним соціальнімСТРАХУВАННЯ, візначається цімі Основами та іншімі законами, прийнятявідповідно до них.

страхувальникуза загальнообов'язкового державним соціа...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок