Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Правове регулювання страхування

Реферат Правове регулювання страхування

Категория: Банковское дело

Правоверегулювання страхування


П лан

1. Необхідність,економічна сутність і роль страхування в сучасних умовах

2. Змістпоняття страхового захисту. Форми організації страхових фондів

3. Основніпоняття і терміни страхування

4. Страховіризики. Управління ризиком

5. Класифікаціяв страхуванні

6. Формистрахування

7. Страховезаконодавство. Поняття договору страхування


1. Необхідність,економічна сутність і роль страхування в сучаснихумовах

страховий фонд договір ризик

У сучасномурозумінні страхування являє собою економічнівідносини щодо формування та використання страхового фонду, призначеногодля відшкодування шкоди, заподіяної різного роду несприятливими подіями.У будь-якому суспільстві можливі лиха, що тягнуть за собою матеріальні збитки абоінший утрату (втрата здоров'я, працездатності, життя), нанесений юридичним тафізичним особам. При цьому лиха підрозділяються на дві великі групи: 1)природні (головним чином стихійні); 2) суспільно-виробничі(Технічні пригоди, тобто аварії, нещасні випадки і т. д.).

Страхуванняодин з різновидів людської передбачливості, спрямованої назбереження матеріального благополуччя при настанні випадкових інепередбачуваних подій.

Страхування -необхідний елемент виробничих відносин, що виражає перерозподілзасобів із приводу відшкодування збитку. Економічна сутність страхування полягаєв забезпеченні безперервності і безперебійності процесу виробництва.Страхування являє собою механізм захисту від різного роду ризиків,потребують значних коштів, яких у потерпілих може і не бути.

Длястрахування характерно:

а) випадковий (ймовірний) характер настання надзвичайнихподій;

б) непосильністьзбитку для окремого громадянина чи юридичної особи;

в) створення замкнутості, солідарних відносин між учасникамиз приводу відшкодування збитку за рахунок коштів страхового фонду;

г) перерозподіл збитку як в просторі, так і в часі;

д) зворотністьмобілізуються в страховому фонді коштів.

Сутністьстрахування як економічної категорії виражається у виконуваних нею функціях.Страхуванню властиві такі функції:

1. Ризикова. Ризик якймовірність виникнення збитків безпосередньо пов'язаний з призначеннямстрахування. В рамках даної функції відбувається перерозподіл грошовоїформи вартості.

2.Предупредітельная.За рахунок частини коштів страхового фонду фінансуються заходи щодозниження страхового ризику.

3.Накопітельная(Ощадна). Характерна, головним чином, для страхування життя.

4.Контрольная. Пропонуєстрого цільовий підхід до формування і використання коштів страхового фонду.Базується на відповідних законодавчих документах та методичнихматеріалах.

2. Зміст поняття страховоїзахисту. Форми організації страхових фондів

Об'єктивнеіснування ризикових ситуацій породжує страхові економічні відносини попопередження та подолання руйнівних наслідків надзвичайних подій, атакож по відшкодуванню збитку. Сукупність цих відносин визначаєекономічну категорію страхового захисту. Її сутність полягає в наявностістрахового ризику та в необхідності захисних заходів, які матеріальновтілюються в страховому фонді.

В основістрахування лежить ідея створення ще до настання надзвичайних подійспеціального фонду, званого страховим, за рахунокякого представиться можливим відшкодувати збиток. Тому в будь-якому суспільствінеобхідний фонд, призначений для відшкодування втрат, отриманих в результатістихійних лих та інших несприятливих подій. У цьому і полягає основнаекономічне призначення страхового фонду. Різні на практиці і формиутворення і використання страхових фондів. Зазвичай виділяють три:

1. Загальнодержавнірезервні фонди. Це централізовані фонди, створюються в грошовій іматеріальній формі. Основне джерело - державний бюджет. Знаходяться врозпорядженні Ради Міністрів Республіки Білорусь і нижчестоящих органів влади.Призначені для забезпечення країни необхідними ресурсами при настаннінадзвичайних і великомасштабних несприятливих подій.

2. Фондисамострахування. Децентралізовані фонди, створюються суб'єктами господарюванняв цілях безперебійності виробництва, схильного різним ризикам. Маютьгрошову і натурально-речові форми. Порядок використанняпередбачається Статутом господарюючого суб'єкта. Дані фонди відіграють важливуроль, однак їм властиві і недоліки: відволікають з обороту значнізасоби; не можуть бути створені в такому обсязі, щоб повністю відшкодуватизбиток і ін

Фондистраховиків. Дані фонди створюються спеціальними страховими організаціями зарахунок внесків юридичних і фізичних осіб. Відносини виникають в рамках строговизначеного кола учасників страхування. Перевага даної формиорганізації фонду полягає в тому, що збиток одного учасника страхуваннярозподіляється на всіх учасників створення страхового фонду. Так як числоодержувачів коштів з цього фонду завжди набагато менше числа платниківстрахових внесків, то це дозволяє зосередити в фонді значні суми,гарантують реальне відшкодування збитків у рамках законодавства.

3. Основні поняття і терміни страхування

Встрахуванні використовують значну кількість специфічних термінів. Основніз яких наступні:

Страховик- Спеціалізована організація, яка відає створенням тавитрачанням страхового фонду, тобто це страхова компанія.

Страхувальник- Фізична або юридична особа, яка сплачує страховівнески і вступає в конкретні страхові відносини зі страховиком. Вміжнародному страхуванні страхувальник називається застрахованого.

Страховеполе - максимальна кількість об'єктом, яке можназастрахувати.

Страховийпортфель - фактична кількість застрахованих об'єктів абоукладених договорів страхування.

Страховий внесок (премія) - платіж страхувальникастраховикові.

Страхова сума - сума грошових коштів, на якузастрахований об'єкт, тобто та сума, в межах якої страховик зобов'язанийвідшкодувати збиток при настанні страхового випадку.

Страховий випадок - настанняподії, при якій виникає обов'язок страховика виплатити страховевідшкодування страхувальникові.

Страховевідшкодування - сума, що виплачується страхувальнику страховиком, принастанні страхового випадку.

Страховийполіс - документ, який засвідчує факт укладення договорустрахування.

Страховезабезпечення - виплата за договором особистого страхування у зв'язку з йогозакінченням.

Термінстрахування - часовий інтервал, протягом якого застраховані об'єктистрахування. Може коливатися від декількох днів до значного числа років(15-25). Крім того, можливий невизначений термін страхування, якийдіє до тих пір, поки одна зі сторін правовідносин (страхувальник абостраховик) не відмовиться від його подальшого продовження, заздалегідь повідомивши іншусторону про свій намір.

Страховаоцінка - вартість майна, що визначається для цілей страхування.Характеризується системою грошових вимірників об'єкта страхування, тісноув'язаних з імовірністю настання страхового випадку. В якості страховоїоцінки можуть бути використані дійсна вартість майна абонебудь інший критерій (заявлена ​​вартість, початкова вартість і т.д.). У міжнародній практиці замість терміна В«страхова оцінка" застосовуєтьсятермін страхова вартість.

В залежності від системи страхових відносин, що реалізуютьсяпроцесі

страхування,крім страхування як такого, виділяють також співстрахування, подвійнестрахування, перестрахування, самострахування.

Співстрахування- Це страхування, при якому два та більше страховика беруть участьпевними частками у страхуванні одного об'єкта. За принципом співстрахуваннястворюються і працюють страхові пули (об'єднання страховиків для спільногострахування великих і найбільш небезпечних ризиків). Необхідність співстрахування визначаєтьсятим, що обсяг страхо...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок