Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Кредитний ризик: методи оцінки та регулювання (на матеріалах ВАТ АКБ "Связь-Банк")

Реферат Кредитний ризик: методи оцінки та регулювання (на матеріалах ВАТ АКБ "Связь-Банк")

Категория: Банковское дело

Забайкальського ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА

СИБІРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Кафедра економіки


ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему: "КРЕДИТНИЙ РИЗИК: МЕТОДИ ОЦІНКИ

ТА РЕГУЛЮВАННЯ

(на матеріалах ВАТ АКБ Зв'язок-Банк) "

Виконавець: студент очного економічногофакультету, ЕК-08-179 сагайдаком Олександр Михайлович

Науковий керівник: к. е.. н., доцент

Номоконова Оксана Олександрівна

Чита 2011


Зміст

Введення

Глава 1. Сутність кредитного ризику, методи його оцінки і регулювання

1.1 Сутність, класифікація, факторикредитного ризику

1.2 Методи оцінки кредитного ризику

1.3 Методи регулювання кредитногоризику

Глава 2. Аналіз кредитного ризику читинського філії ВАТ АКБ"Связь-Банк"

2.1 Економічнахарактеристика Читинського філії ВАТ АКБ "Связь-Банк"

2.2 Аналіз кредитних заявок Читинського філії ВАТ АКБ"Связь-Банк"

2.3 Аналіз кредитного портфеля

2.4 Аналіз резерву на можливі втрати по позиках

2.5 Аналіз простроченої заборгованості

Глава 3. Шляхи вдосконалення методів оцінки і регулювати кредитного ризикубанку

3.1 Аналізметодики ВАТ АКБ "Связь-Банк"

3.2 Регулювання кредитного ризику в читинському філії ВАТ АКБ"Связь-Банк"

3.3 Розробка рекомендацій з виборуоптимального графіка платежів з метою зниження банківських ризиків

Висновок

Бібліографічскій список


Введення

Кредитування є основною діяльністю банку з розміщеннязасобів. Само кредитування нерозривно пов'язане з поняттям "кредитний ризик",у зв'язку з чим основним завданням банку при розміщенні коштів у кредити є оцінкаі мінімізація кредитного ризику. Основний принцип, яким має керуватисябудь-яка кредитна організація в своїй кредитній діяльності - отримання максимальнихдоходів при мінімізації кредитних ризиків. Актуальність обраної теми пояснюєтьсятим, що управління кредитними ризиками має здійснюватися таким чином, щободночасно знизити наявні ризики та досягти найбільшої прибутковості, при цьому дотримуючисьвсіх вимог Центрального Банку РФ. З цією метою банк повинен мати на озброєнніметоди оцінки ризику, своєчасно і достовірно ідентифікувати ризик, а так само методирегулювання, завдяки яким банк має можливість утримувати ризики на прийнятномурівні.

Метою даної роботи є вивчення кредитного ризику. Предметомдослідження з'явився кредитний ризик, як основний ризик банку і методи роботи з ним.Об'єктом спостереження є Читинський філія ВАТ АКБ "Связь-Банк".

В процесі написання даної роботи були поставлені наступніосновні завдання: вивчення понятійного апарату, пов'язаного з кредитними ризикамибанку; вивчення методів оцінки та регулювання кредитного ризику; вивчення нормативноїбази регламентує діяльність банку, і зокрема, кредитного підрозділу,в частині роботи з виявлення, оцінки, регулювання кредитних ризиків, а так само роботуз проблемною заборгованістю; аналіз кредитного ризику в конкретному банку, виявленнянаявних проблем та пошук шляхів їх вирішення, застосовних для банку. З практичноїточки зору основною метою стало придбання практичних навичок по роботіз кредитним ризиком в банку.

Структура випускної кваліфікаційної роботи складається з вступу,теоретичної, аналітичної та конструктивної розділів, а також висновку і бібліографічногосписку.

Перша глава розкриває поняття кредитного ризику, містить класифікаціюфакторів, що впливають на нього. У першому розділі також перераховані методи оцінки кредитногоризику існуючі в зарубіжній і вітчизняній банківській практиці на сьогоднішнійдень. Крім того у зазначеній главі описані методи з регулювання кредитного ризикубанків на всіх етапах кредитування - від первинного розгляду кредитної заявкидо повного погашення заборгованості.

Друга глава містить аналіз кредитного ризику Читинського філіїВАТ АКБ "Связь-Банк". Для цілей написання даної роботи був проведений аналізструктури і динаміки кредитного портфеля філії в розрізі груп позичальників і термінівнадання кредиту, проаналізовано роботу філії з тільки що надійшли кредитнимизаявками, а так само складений аналіз резервів на можливі втрати по позиках та аналізпростроченої заборгованості.

Третя глава відображає ті проблеми філії, які були виявленів результаті аналізу методів оцінки та регулювання кредитного ризику банку. Зокремайдеться про проблеми об'єктивної оцінки кредитоспроможності позичальника, висунутідеякі пропозиції щодо регулювання кредитного ризику банку, особливу увагу приділенороботі з проблемною заборгованістю наявної у філії. Для написання цієї главибули використані наступні джерела: концептуальні питання управління кредитнимиризиками під авторством П.П. Ковальова, а також основні чинники кредитного ризикупри споживчому кредитуванні під авторством Лисиченко Д.В.

кредитний ризик портфель заборгованість


Глава 1. Сутність кредитного ризику, методи йогооцінки та регулювання 1.1 Сутність, класифікація, факторикредитного ризику

Одним з найважливіших видів діяльності банку єкредитні операції. Кредитування займає позицію однієї з найбільш дохідних статейактивів, при цьому з ним пов'язані найбільші ризики. Таким чином, кредитний ризикє характерним і найбільш значущим для банківської діяльності.

Поняття "кредитний ризик" трактується по-різномуу вітчизняній і зарубіжній літературі.

Кредитний ризик в зарубіжній практиці розглядаєтьсяяк "ризик втрат пов'язаних з дефолтом контрагента", і як "ризик невиконанняконтрагентом своїх зобов'язань у повному обсязі, або виконання їх в невстановленийтермін ", і як" ризик відхилення грошового потоку, створюваного активами,від грошового потоку, передбаченими договірними зобов'язаннями контрагента ".

У вітчизняній економічній науці одні розглядаютькредитний ризик як "ризик несплати позичальником основного боргу і відсотків"[13, с.33], інші як "можливість невизначеності результату очікуваної подіїв рамках кредитних операцій по відношенню до здійснюваних дій "[16, с.5],третього як "грошове вираження ймовірності відхилення дійсності від очікуванихрезультатів (настання ризикового події) внаслідок невизначеності діїекзогенних і ендогенних факторів як відповідної реакції на управлінські рішення,пов'язані з кредитуванням та іншими банківськими процесами "[10, с.13] і т.д.

Таким чином, кредитний ризик являє собою ймовірністьтого, що вартість активів, насамперед кредитів, зменшиться у зв'язку з нездатністюабо небажанням позичальника діяти у відповідності з умовами кредитування.

Небезпека виникнення цього виду ризику існуєпри проведенні позичкових і прирівняних до них операцій, до числа яких відносяться:

Г—надані і отримані кредити;

Г—розміщення та залучені депозити;

Г—інші розміщені кошти, включаючи вимоги на отримання (повернення)боргових цінних паперів, акцій і векселів наданих за договором позики;

Г—враховані векселі;

Г—сплата кредитною організацією бенефіціару за банківськими гарантіями,не стягнута з принципала;

Г—грошові вимоги кредитної організації по операціях фінансуванняпідфакторингу;

Г—вимоги кредитної організації по придбаним по угоді прав;

Г—вимоги кредитної організації по придбаним на вторинному ринкузаставних;

Г—вимоги кредитної організації за угодами купівлі/продажу фінансовихактивів з відстрочкою платежу (поставки фінансових активів);

Г—вимоги кредитних організацій до платників за оплаченим акредитивами(В частині непокритих імпортних і експортних акредитивів);

Г—вимоги до контрагента по поверненню коштів по другій частиніоперації з придбання цінних паперів або інших фінансових активів із зобов'язаннямїх зворотного відчуження у разі, якщо цінні папери є не котируються;

Г—вимоги кредитної організації (лізингодавця) до лізингоодерж...


Страница 1 из 16Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок