Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Страховий фонд, методи його формування і використання

Реферат Страховий фонд, методи його формування і використання

Категория: Банковское дело

Зміст

ВСТУП

Глава 1. Сутністьстрахового фонду, форми його утворення та використання

1.1 Економічна сутність страхування

1.2 Загальні поняття страхового фонду

Глава 2.Організація страхового фонду

2.1 Організаційні форми страхового фонду

2.2 Форми утворення і використання страхового фонду

2.3 Класифікація страхування

2.4 Доходи і витрати страхового фонду

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП

Життя внаш непростий час, повна несподіванок. Людина може виявитися жертвоюкатастрофи або пограбування, раптово захворіти, внаслідок зміни ринковоїкон'юнктури можуть не виправдатися розрахунки підприємця на отримання прибутку.У цих та безлічі інших випадків виникає необхідність заздалегідь убезпечитисебе від їх шкідливих наслідків або звести їх до мінімуму. Формуваннястрахових резервних фондів є одним із способів захисту суспільства відризиків, природного, техногенного або випадкового характеру. Мета данійроботи розгляд сутності страхового фонду і форм його організації для вирішеннянавчальних, практичних і наукових завдань. Названа мета, таким чином будереалізована в тексті курсової роботи: в першій частині будуть сформульованіосновні поняття, сутність страхового фонду і його функції, форми йогоутворення і використання, описані передумови виникнення, а також теоріїфункціонування страхового фонду. У другій частині розглядаютьсябезпосередньо форми і методи організації страхового фонду, а також джереланадходження і витрачання коштів фонду.

Страхування,як система захисту майнових інтересів громадян, організацій і державиє необхідним елементом сучасного суспільства. Воно надаєгарантії відновлення порушених майнових інтересів у разі природних ітехногенних катастроф, інших непередбачених явищ. Страхування дозволяє нетільки відшкодовувати понесені збитки, але і є одним з найбільш стабільнихджерел фінансових ресурсів для інвестицій. Все це визначаєстратегічну позицію страхування в країнах з розвиненою ринковою економікою. Всучасній Росії важливим завданням є становлення цивілізованогострахового ринку. Останній немислимий без наявності в страхових організаціяхвисококваліфікованих фахівців, що володіють глибокими знаннями теорії іпрактики в галузі страхування. Але й потенційні клієнти страхових компаній,страхувальники повинні мати хоча б загальне уявлення про основи страхування,умовах проведення окремих його видів, специфіку договорів страхування.

Головноюметою розвитку національної системи страхування є створення такоїстрахового захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб, яказабезпечувала б їм реальне відшкодування збитків, заподіюваних різниминесприятливими випадковими подіями, а також дозволяла б формувати іефективно використовувати інвестиційні ресурси для розвитку економіки.


ГЛАВА 1. Сутність страхового фонду, форми його утворення тавикористання

1.1 Економічна сутність страхування

Страхування- Одна з найдавніших категорій, що відображають особливу сферу економічних відносинсуспільства. Головний спонукальний мотив страхування - це ризиковий характервиробництва і життя людини. На будь-якій стадії суспільно-економічногорозвитку існує вірогідність ризику руйнівного впливу стихійних силприроди і нераціональної діяльності самої людини на процесвідтворення. Такі явища, як посуха, повінь, градобою, а такожпомилки в результаті необережного поводження з джерелом небезпеки, можутьпризвести до пожежі, вибуху, транспортним аваріям і заподіяти великий збиток,порушити виробничий процес і призвести до людських жертв. [5]

Світовапрактика не виробила більш економічного, раціонального і доступного способузахисту економічних інтересів товаровиробників, ніж страхування.

Сутністьстрахування як економічної категорії розкривається в системі економічнихперерозподільних відносин, що включають замкнуту солідарну розкладкузбитку між учасниками страхових відносин і відшкодування його із спеціальнихцільових фондів, сформованих за рахунок внесків страхувальників, при настаннінадзвичайних несприятливих подій.

Перерозподілкоштів страхових фондів має строго цільове призначення - відшкодуватиматеріальних збиток, що наноситься стихійними лихами та різного родувипадковостями, для забезпечення безперервності і безперебійності розширеноговідтворення, підтримання необхідного рівня страхувальників при настаннінепередбачених несприятливих обставин в їх житті.

Перерозподільнийхарактер страхових відносин пов'язаний з утворенням спеціального фонду грошовихзасобів, що дозволяє розглядати страхування як особливу сферу фінансовихперерозподільних відносин. Однак страхуванню притаманний ряд специфічнихознак, що відрізняють його від інших фінансово-кредитних відносин.

Пристрахуванні виникають грошові перерозподільні відносини, обумовленінаявністю страхового ризику як імовірності настання страхового випадку,здатного завдати матеріальний або інший збиток і породжує необхідністьвідшкодування цієї шкоди.

Длястрахування характерні замкнуті перерозподільні відносини міжучасниками з приводу розкладки суми збитку. Подібні перерозподільнівідносини засновані на тому, що кількість потерпілих суб'єктів від непередбачуваногоподії завжди менше числа учасників страхування.

Страхуванняпередбачає перерозподіл збитку як в просторі, так і в часі.Довгостроковість перерозподільних відносин між страхувальниками породжуєнеобхідність створення страхових резервів як регуляторів розкладки збитку підчасу.

Виплатастрахових відшкодувань носить імовірнісний характер, так як обумовленавипадковістю і нерівномірністю настання страхових подій.

Страховівнески мобілізовані до страхового фонду - поворотна.

Змістстрахових відносин найбільш повно виражають такі функції: ризикова,попереджувальна, ощадна та контрольна.

страховий фонд

Змістризикової функції полягає в перерозподілі частини страхового фонду середпостраждалих учасників страхування у зв'язку з негативними наслідкамистрахових подій.

Попереджувальнафункція відображає відносини щодо використання частини страхового фонду длязапобігання або зменшення можливого збитку шляхом здійсненняпопереджувальних і репресивних заходів.

Ощаднафункція властива довгостроковим видам страхування життя, в яких накопичуєтьсястрахова сума, обумовлена ​​в договорі, і виплачується страхувальникові позакінчення строку страхування.

Контрольнафункція страхування обумовлена ​​цільовою спрямованістю у використанні іформуванні страхових фондів і резервів.

Такимчином, страхування являє собою систему економічних відносин,включають сукупність форм і методів формування цільових фондів грошових коштіві їх використання на відшкодування збитку при різних непередбаченихнесприятливих явищах (ризиках), а також на надання допомоги громадянам принастанні певних подій в їхньому житті.

Економічнівідносини з попередження руйнівних наслідків надзвичайних страховихподій і відшкодуванню збитку в сукупності складають зміст категорійстрахового захисту. Специфічність цієї категорії визначається такими ознаками,як випадковий (імовірнісний) характер настання страхових подій,надзвичайність нанесеного збитку і об'єктивна потреба попередження івідшкодування негативних наслідків страхової події.

У страховомуризик і захисні заходи від ризиків полягає сутність категорій страхування.Страхові ризики як імовірні надзвичайні події з негативними економічниминаслідками повинні володіти наступними елементами страхованого:

-настання ризику має бути можливим, інакше відпадає необхідністьстрахування;

- ризикповинен носити випадковий несподіваний характер, коли ні страхувальнику ністраховикові заздалегідь невідомо ні час настання передбачуваного події, нісила його руйнівного діями;

...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок