Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Функціонування та характеристика фондових бірж

Реферат Функціонування та характеристика фондових бірж

Категория: Банковское дело
Зміст Вступ

1. Функціонування та характеристика фондових бірж

1.1 Суть ТА значення фондової біржі

1.2 Функції и Класифікація фондовоїбіржі

1.3 Розвиток и Функціонування фондовихбірж в Україні

2. Основні аналітічні Вінницький національнийфінансового стану підпріємства

2.1 Показники майнового стану

2.2Показникиділової актівності

2.3Показникирентабельності

2.4Показникифінансової стійкості

2.5Показникиліквідності

3. Оцінка економічної ефектівності інвестіційноїдіяльності

3.1 Чистий зведеній Дохід и внутрішнянорма дохідності

3.2 Період окупності и ІНДЕКС рентабельності

Висновок


Вступ

В даній курсовійроботі розглянемо фондові біржу Як Місце, де знаходять один одного продавець ипокупець цінніх паперів, де ціні на ці папери визначаються попиту ипропозіцією на них, а сам процес купівлі-продажу регламентується правилами инормами, тобто Це Певної чином організованій ринок цінніх паперів. У ЯКОСТІтовару на цьому Ринку віступають Цінні папери - Акції, облігації и т. п., а вЯКОСТІ ЦІН ціх товарів - курси ціх паперів. Дана тема є актуальною оскількіфондова біржа створює Постійно Діючий ринок, візначає ціні, пошірює інформаціюпро товари и Фінансові інструменти, їх ціну, умів обігу, підтрімуєпрофесіоналізм торгових и фінансовіх посередніків, віробляє правила. Аналіз фінансовогостану підпріємства є необхіднім етапом для розроблення планів и прогнозівфінансового оздоровлення підпріємства. Завдання роботи є: розглянутіФункціонування фондових бірж в Україні, дослідіті фінансовий стан підпріємства,оцініті стан інвестіційної пріваблівості и Ефективність інвестіційноїдіяльності. Основною метою даної курсової роботи є - з'ясувати суть ТА значенняфондової біржі, її функції и класіфікацію, а кож Розвиток и Функціонуванняфондових бірж в Україні. Проаналізуємо інвестіційну пріваблівість регіональногопідпріємства за допомог показніків майнового стану, ліквідності, діловоїактівності, рентабельності, фінансової стійкості. Проведемо оцінку економічноїефектівності інвестіційної діяльності за допомог чистого зведеного доходу, індексупрібутковості, періоду окупності, внутрішньої норми прібутковості. Об'єктомДослідження є фондові біржі України, а кож підприємство ВАТ "Буринськацукровий завод "


1. Функціонування та характеристика фондової біржі

1.1 Суть ТА значення фондової біржі

Фондовабіржа - ції передусім Місце, де знаходять один одного продавець и покупецьцінніх паперів, де ціні на ці папери визначаються попиту и пропозіцією на них,а сам процес купівлі-продажу регламентується правилами и нормами, тобто ЦеПевної чином організованій ринок цінніх паперів.

Перейнявшівід товарної біржі інструментарій торгівлі, фондова біржа Досить Швидкозалиша позаду свою попередниця. У XVII-XVIII століттях фондова біржаперіодічно ставала епіцентром підвіщеної ділової актівності, Що частозакінчувалася крахом шахрайськіх, фіктівніх підпріємств, чії Акції сталипричиною ажіотажу. Це БУВ годину Зародження акціонерніх підпріємств - смородувінікалі Як епізодічні, віпадкові, незакономірні, оскількі обслуговуваліспеціфічні спожи, альо Це гальмувало їх розвиток. Варто прігадаті акціонернікомпанії типом Ост-Індськіх (одна Була засновалося в Голландії, Інша - в Англії). Смородувиступали формою, в якій монополія на торгівлю з колоніямі надавайте групікупців. Більш Ідеальною віявілася самє акціонерна форма, оскількі вондозволяла Деяк мірою потенційно Забезпечити "соціальнуСправедливість "і зрівняті прівілеї, Що отрімувалі купці, якіоб'єднуваліся в Такі компанії, їх Акції емітуваліся Досить широко, щоб Кожнійбажаючій МіГ їх купить, а з ними - и доступ до прібутків від колоніальноїторгівлі. [3]

ЯКЩОакціонерні товариства, які вінікалі в цею годину, спріялі могутностей Поштовхрозвітку фондової біржі, то масовий Перехід до акціонерної форми, Що розпочавсяу Другій половіні XIX ст. , Закріпів за нею пальму першості у біржовому Світі:без фондової біржі акціонерна справа по-справжньому розвіватіся НЕ може. Отжефондова біржа є регулятором фінансового ринка, тобто організованім и регулярнофункціонуючім Ринком з купівлі-продаж цінніх паперів та інших фінансовіхінструментів.

ВУкраїні фондова біржа - акціонерне товариство, його призначення та зосереджує Попит ипропозіцію цінніх паперів, спріяє формуваня їх біржового курсу та здійснюєсвою діяльність відповідно до Закону "Про Цінні папери и фондовомубіржу ", інших законодавчо актів України, статуту и ​​правил фондової біржі.Фондова біржа Може буті створі не менше Як 20 засновниками - торговцямиціннімі паперами, які мают Дозвіл на здійснення комерційної и комісійноїдіяльності Стосовно цінніх паперів за Умови внесення ними до статутного фондуне менше 500 тис.. грн.

Фондовабіржа набуває прав Юридичної особини з моменту її реєстрації Кабінетом МіністрівУкраїни.

Заорганізаційно-правовою сутністю фондова біржа є фінансово-посередницькихСтруктура, де згідно з чіннім законодавством та статутом такого підпріємства,здійснюються торгові угідь Між продавцем и покупця фондових цінностей заУчасть біржовіх посередніків. [6] Правила, за якімі функціонує фондова біржа,повінні передбачаті:

а)віді угідь, Що укладаються на фондовій біржі;

б)порядок торгівлі на фондовій біржі;

в)Умови допуску цінніх паперів на фондовому біржу;

г)Умови і порядок подписка на Цінні папери, Що котіруються на фондовій біржі;

д)порядок Формування ЦІН, біржового курсу та їх Публікації;

е)ПЕРЕЛІК цінніх паперів, Що котіруються на фондовій біржі;

є)обов'язки членів фондової біржі Щодо ведення ОБЛІКУ та інформації, внутрішнійрозпорядок роботи комісії фондової біржі, порядок їх діяльності; ж) системуінформаційного забезпечення фондової біржі;

з)віді услуг, Що надаються фондових біржею, и Розмір плати за них;

й)правила ведення розрахунків на фондовій біржі;

і)Інші положення, Що стосуються діяльності біржі. Фондова біржа НЕ укладає угідьз ціннімі паперами, а Весь спектр з сутності своєї ролі, Завдання, функцій створюєУмова, необхідні для їх здійснення, обслуговує угідь. Значення фондової біржіполягає в тому: мобілізація и концентрація тимчасово вільніх грошових капіталівта нагромадження через реалізацію цінніх паперів;

*Кредитування та фінансування держави та інших господарських організацій черезкупівлю їх цінніх паперів;

*встановлення рінкової вартості (біржового курсу) цінніх паперів;

*забезпечення високого рівня ліквідності вкладень у Цінні папери.

Якправило, Місце і Значення фондової біржі в економічному просторі держави візначається,Весь спектр Зі стану процесу роздержавлення власності, а кількісно оцінюється ЯкРівень пітомої ваги акціонерної власності у валовому національному продукті. Своєюдіяльністю фондова біржа спріяє концентрації попиту и Предложения цінніхпаперів, їх збалансованості завдякі біржовім цінам, які реально відображаютьРівень ефектівності Функціонування акціонерного Капіталу.

Насвітовому фондового ринку СЬОГОДНІ функціонує близьким 200 фондових бірж, які, зточки зору правового статусу, мают певні Особливості. Кожна країна розвіваєдіяльність фондових бірж, Весь спектр з національніх, Економічних та іншихособливая. Однак загаль Усі смороду належать до однієї з двох біржовіх систем,а самє моноцентрічної або поліцентрічної. Моноцентричної біржова система - абсолютнодомінуюче становище займає одна біржа, Яка є фінансовім центром Країни, Іншіфункціонують на регіональному рівні и вірішують Місцеві Фінансові проблеми. Так,Наприклад, в Англії у центре біржової діяльності знаходится МеждународнаяЛондонська фондова біржа, а Регіональні фондові біржі, які Фактично Втратасамостійність, підпорядковані їй. Така система діє и в інших країнах, зокрема,у Франції та Японії...


Страница 1 из 7Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок