Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Методики по оцінці кредитоспроможності клієнтів банків

Реферат Методики по оцінці кредитоспроможності клієнтів банків

Категория: Банковское дело

Установа освіти

В«Білоруський торгово-економічнийуніверситет споживчої кооперації В»

Кафедра фінансів та кредиту

ДИПЛОМНА РОБОТА

На тему В«Методика оцінкикредитоспроможності клієнтів комерційних банків при прийнятті управлінськихрішень В»

Студента

обліково-фінансовогофакультету

ЖукМ.І.

Керівник

професорПопов Є.М.

Гомель 2011


РЕФЕРАТ

Дипломна робота написанана актуальну тему В«Методика оцінки кредитоспроможності клієнтів комерційнихбанків при прийнятті управлінських рішень В».

Об'єктом дослідження:РУДТП Пінський автобусний парк № 3

Метанаписання дипломної роботи: поглиблене вивчення теоретичного матеріалу поданій проблемі, придбання практичних навичок, розробка пропозицій щодовдосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника.

Методи дослідження:описовий, дедуктивний, аналітичний, групування, порівняльний.

Ключові слова:кредитоспроможність, банки, позичальник, платоспроможність, ліквідність, кредит.

У процесі роботисистематизована і обгрунтована відповідними розрахунками методики оцінкикредитоспроможності, виявлено основні проблеми в оцінці кредитоспроможності.

Елементами науковоїновизни отриманих результатів є обгрунтування необхідності створенняавтоматизованого робочого місця.

Областю можливогозастосування є кредитно-фінансові установи.

Техніко-економічнаі соціальна значимість полягає в тому, що процес кредитування пов'язаний здією численних і різноманітних факторів ризику, здатних спричинити засобою непогашення позики в обумовлений строк. Надаючи позики, комерційнийбанк повинен вивчати чинники, які можуть спричинити за собою їх непогашення.Таке вивчення іменують аналізом кредитоспроможності.

Достовірністьданих наведених в дипломній роботі підтверджується бухгалтерською звітністю,а теоретичних положень - посиланнями на літературні джерела.

Методологічноюосновою дослідження з'явилися теоретичні роботи вітчизняних і зарубіжнихвчених з даної проблеми, нормативні акти НБ РБ, бухгалтерська та оперативназвітність підприємства.


Зміст

Введення

1. Поняття кредитоспроможності.

1.1 Необхідність та сутність кредиту

1.2 Сутність та необхідність оцінкикредитоспроможності

1.3 Інформаційна база оцінкикредитоспроможності підприємства - позичальника

2. Оцінка кредитоспроможностіпідприємства позичальника при кредитуванні в поточну діяльність

2.1 Коротка характеристика РУДТПАвтобусний парк № 3

2.2 Кількісний аналізкредитоспроможності позичальника

2.3 Якісний аналізкредитоспроможності позичальника

2.4 Альтернативні методи оцінкикредитоспроможності

3. Проблеми та шляхи вдосконаленняоцінки кредитоспроможності

3.1 Показники, що використовуютьсязарубіжними банками в оцінці кредитоспроможності

3.2 Проблеми оцінки кредитоспроможності

Висновок

Список використаних джерел

Додатка


Введення

Економічніперетворення в Республіці Білорусь вимагають нових підходів до управління,пошуку форм, які були б адекватні ринковим відносинам.

В умовах розвиткурізних форм господарювання, роздержавлення і приватизації власностіпідприємства стало необхідним зміна діючої системи бухгалтерськогообліку, оцінки й аналізу господарської діяльності, наближення її достандартної, що склалася в країнах з розвиненими ринковими відносинами.Працівникам підприємств слід опановувати прийнятої у всьому світіпідприємницької термінологією і внутрішньофірмової системою фінансовихпоказників. Вирішення цієї проблеми необхідно для того, щоб отриматиможливість спілкуватися на рівних з іноземними партнерами та долучитися донайціннішого досвіду фінансового менеджменту, накопиченого західними підприємствамиі банкірами за багатовікову історію розвитку ринкової економіки.

При цьому значнозбільшується роль аналізу фінансового стану: наявності, розміщення івикористання грошових коштів. Більше за всіх в інформації про кредитоспроможністьпідприємств, отриманого в процесі аналізу потребують банки. Так як відфінансового стану підприємств-позичальників залежить прибутковість і ліквідністьбанку. Адже по суті справи, фінансовий стан господарюючого суб'єкта євідображенням його фінансової конкурентоспроможності, тобто платоспроможності,кредитоспроможності, використання фінансових ресурсів і капіталу, виконаннязобов'язань перед державою, банками та іншими господарюючими суб'єктами.

У даній роботірозглядаються найбільш відомі методики оцінки кредитоспроможностіпідприємств-позичальників, на їх основі, в якості прикладу проводиться аналізпідприємства саме з точки зору кредитної організації, тобто банку для визначеннякредитоспроможності позичальника.

При написанні роботивикористовувалися наступні методи:

1.Порівняльнийметод

2.Емпіричнийметод

3.Лонгітюдний метод

4.Метод обробкиданих та інші.

Дана робота включає всебе такі питання як: визначення сутності поняття кредитоспроможності,інформаційна база аналізу, методики оцінки кредитоспроможності, проблемивиникають при оцінці кредитоспроможності, зарубіжні методики оцінкикредитоспроможності.

Головна мета даноїроботи - дослідити ряд методик по оцінці кредитоспроможності клієнтів банків.

Основними завданнями даноїроботи є:

ВЁРозглядсутності поняття'' кредитоспроможність позичальника'';

ВЁВизначенняінформаційної бази для проведення оцінки кредитоспроможності;

ВЁОцінка методів,використовуваних для визначення кредитоспроможності підприємств;

ВЁВикористанняданих методик на практиці;

Для написання роботи булавикористана річна бухгалтерська звітність Пінського Автобусного парку № 3.Таким чином, об'єктом даної роботи є Пінський Автобусний парк № 3, апредметом-фінансові процеси підприємства і кінцевівиробничо-господарські результати його діяльності.

Для написання роботи буливикористані наступні методи оцінки кредитоспроможності позичальника:

За допомогою умовноїрозбивки по класах;

За допомогою аналізугрошового потоку;

За допомогою багато мірногоаналізу.

Досліджувана проблемадостатньо висвітлена в книгах таких авторів:

Лаврушин В«Банківськасправа В», Попов О.М. Фінанси та кредит у споживчій кооперації, В«Аналіздіяльності банків В»І.К. Козлової, Т.А. Купрюшіна та ін

Автор використав такожрізні журнальні статті, нормативно-правові акти.


1. Поняттякредитоспроможності

1.1 Необхідність тасутність кредиту

Кредит - наданнягрошей або товарів в борг, як правило, зі сплатою відсотків; вартіснаекономічна категорія, невід'ємний елемент товарно-грошових відносин.Виникнення кредиту пов'язано безпосередньо зі сферою обміну, де власникитоварів протистоять один одному як власники, готові вступити в економічнівідносини.

Можливість виникненняі розвитку кредиту пов'язані з кругообігом і оборотом капіталу. В процесіруху основного і оборотного капіталу відбувається вивільнення ресурсів.Засоби праці використовуються в процесі виробництва тривалий час, їхвартість переноситься на вартість готової продукції частинами. Поступовівідновлення вартості основного капіталу в грошовій формі приводить до того,що вивільняються грошові кошти осідають на рахунках підприємств. Разом зтим на іншому полюсі виникає потреба в заміні зношених засобів труда ідосить великих одноразових витратах. Аналогічні по своєму характерупроцеси відбуваються і в русі оборотного капіталу. Більш того, тутколивання в кругообігу і обороті виявляють себе більш різноманітно. Так, ввнаслідок сезонності виробництва, нерівномірного постачання і іншого відбуваєтьсянеспівпадання часу виробництва та обігу продукції. У одних суб'єктівз'являється тимчасовий надлишок коштів, у інших - їх нестача. Це створюєможливість виникнення кредитних відносин, тобто кредит дозволяєвідносне протиріччя...


Страница 1 из 12Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок