Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Особливості та тенденції розвитку ринку цінних паперів

Реферат Особливості та тенденції розвитку ринку цінних паперів

Категория: Банковское дело

Зміст

Введення

Глава 1. Сутність ринку цінних паперів

1.1Сутність,види, функції цінних паперів

1.2Структураринку цінних паперів

1.3Учасникиринку цінних паперів

1.4Видицінних паперів

1.5Характеристикацінних паперів

Глава 2. Функціонування ринку цінних паперів

2.1 Проблеми ринку цінних паперів

2.2 Прибутковість цінних паперів

2.3 Пропозиції щодо вдосконалення системи

регулювання ринку цінних паперів

2.4 Перспективи розвитку ринку цінних паперів

Висновок

Список літератури


Введення

Значення ринку цінних паперів длярозвитку економіки розвинених країн в даний час зростає. Це змушуєприділяти особливу увагу аналізу стану цього ринку, використовуватиспецифічні показники для характеристики його стану.

Найважливіша суть цінних паперів полягаєв тому, що, замінюючи товар (гроші) або капітал на ринку, вони звертаються замістьнього самого, тобто постають носієм тим же самих вартісних відносин,які приховані в дійсному товарі або капіталі [10, 420].

Ринок цінних паперів - цеорганізований ринок торгівлі цінними паперами, який служить цілям, якпродавців, так і покупців, тобто дозволяє здійснювати діяльність наринку цінних паперів і укладати угоди на ринкових умовах, де ціна - нефіксована величина, а визначається відношенням попиту і пропозиції.Діяльність на ринку цінних паперів надає для учасників ринку ціннихпаперів широкі можливості для вкладення капіталу і отримання прибутку. Розвитокринку цінних паперів призвело до того, що коло інструментів для вкладення нафондовому ринку досить великий: починаючи від державних облігацій тазакінчуючи високоризиковими акціями 2-го і 3-го ешелону.

Горизонт інвестування (термінвкладень) на ринку цінних паперів може варіюватися в досить широкихмежах. На розвинених ринках цінних паперів, де працюють професійніучасники ринку цінних паперів, прийнято намагатися прогнозувати розвиток інамагатися впливати на нього, прагнучи на рівні макроекономіки, у галузяхі компаніях створювати стратегії, які забезпечували б конкурентоспроможністьринку, його виживання та розвиток [14].

Метою написання даної роботиє дослідження ринку цінних паперів його складу, функцій, проблем татенденцій розвитку.


Глава 1. Сутність ринкуцінних паперів

1.1 Сутність, види,функції цінних паперів

Ринкова економіка являє собоюсукупність різних ринків. Одним з них є фінансовий ринок. Фінансовийринок - це ринок, який опосередковує розподіл грошових коштів між учасникамиекономічних відносин. Образно його можна порівняти з серцем економіки, такяк з його допомогою мобілізуються вільні фінансові ресурси і спрямовуються тимособам, які можуть ними найбільш ефективно розпорядитися. Головним чином нафінансовому ринку вишукуються кошти для розвитку сфери виробництва і послуг.Одним із сегментів фінансового ринку виступає ринок цінних паперів або фондовийринок [1]. Учасники ринку вступають між собою в певні стосунки зприводу передачі грошей і товарів однією особою іншій. Ці відносини певнимчином оформляються і закріплюються в суворо фіксованій формі. В результатіцінний папір є формою фіксації економічних відносин між учасникамиринку, але при цьому вона і сама слугує об'єктом економічних відносин [2].

Ринок цінних паперів - це ринокякий опосередковує кредитні відносини і відносини співволодіння за допомогою ціннихпаперів. Особливістю залучення фінансових коштів за допомогою цінних паперів єте, що, як правило, вони можуть вільно обертатися на ринку. Тому особа,вкласти свої кошти в будь-яке виробництво за допомогою придбанняцінних паперів, може повернути їх (повністю або частково), продавши паперу. В той жечас його дії не зачіпають і не порушують сам процес виробництва, оскількигроші не вилучаються з підприємства, яке продовжує функціонувати. Можливістьвільної купівлі-продажу цінних паперів дозволяє вкладнику гнучко визначатичас, на який він бажає розмістити свої кошти в той чи іншийгосподарський проект [1].

Ринок цінних паперів має цілий рядфункцій, які можна умовно розділити на дві групи: загальноринкові функції,притаманні зазвичай кожного ринку, і специфічні функції, які відрізняють його відінших ринків. [9]

Дозагальринковим функцій відносяться:

-комерційнафункція, тобто функція отримання прибутку від операцій на даному ринку;

-ціновафункція, тобто забезпечення процесу складання ринкових цін, їх постійнийрух і т.д.

-інформаційнафункція, тобто ринок виробляє і повідомляє своїх учасників ринковуінформацію про об'єкти торгівлі та її учасників;

-регулюючафункція, тобто створення правил торгівлі та участі в ній, порядок вирішенняспорів між учасниками, встановлює пріоритети, органи контролю або навітьуправління і т.д.

До специфічних функцій ринкуцінних паперів можна віднести наступні:

-перераспределительнуюфункцію;

-функціюстрахування цінових і фінансових ризиків.

перерозподільна функціяумовно може бути розбита на три підфункції:

-перерозподілгрошових коштів між галузями і сферами ринкової діяльності;

-перекладзаощаджень, перш за все населення, з непродуктивної в продуктивнуформу;

-фінансуваннядефіциту державного бюджету на неінфляційної основі, тобто без випуску вобіг додаткових коштів.

Функція страхування цінових іфінансових ризиків, або хеджування, стала можливою завдяки появі класупохідних цінних паперів: ф'ючерсних і опціонних контрактів.

Таким чином, незважаючи на великукількість видів цінних паперів, їх емітентів і виконуваних функцій, головноюзавданням усіх цінних паперів залишається мобілізація вільних фінансових ресурсів таїх раціональне напрям у сферу виробництва. Цінні папери купують зроками все більшу важливість. Даний ринок виступає одним із факторівглобалізації.

1.2 Структура ринку цінних паперів

Складовіелементи ринку цінних паперів мають основою не той чи ж інший вид цінного паперу,а спосіб торгівлі на даному ринку, первинний і вторинний, організований танеорганізований, біржовий і позабіржовий, традиційний і комп'ютеризований,касовий і терміновий.

ВЗалежно від часу і способу надходження цінних паперів на ринок, його можнарозділити на первинний і вторинний.

Первиннийринок - це перша стадія процесу здійснення цінного паперу, це першепоява цінного паперу на ринку, де здійснюється збут їх першим власникам(Інвесторам). Обов'язковими учасниками первинного ринку є емітентицінних паперів і інвестори. Принципи купівлі-продажу може здійснюватися як здопомогою, так і без допомоги посередників. Саме на первинному ринку емітенти шляхомпродажу цінних паперів залучають гроші інвесторів, якісь використовуються дляздійснення намічених торгових цілей. Таким чином, термін В«первиннийринок В»відноситься до продажу нових випусків цінних паперів.

У результаті продажу паперів напервинному ринку особа їх випустило отримує необхідні йому фінансовіресурси, а папери поступаю в руки первинних власників. Цінні паперивипускають головним чином юридичними особами. У теж час такий папір яквексель може бути виписана і фізичною особою. Особа, що випустило ціннупапір, називають емітенто