Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Банковское дело » Страховий ринок в Російській Федерації

Реферат Страховий ринок в Російській Федерації

Категория: Банковское дело

Федеральне агентство з освіти

Державна освітняустанова вищої професійної освіти

Байкальський державнийуніверситет економіки і права

Філія в м. Братську

Курсова робота

СТРАХОВИЙ РИНОК В РФ: ТЕНДЕНЦІЇРОЗВИТКУ

Братськ, 2008


ЗМІСТ

Введення

1. Економічний зміст понять,характеризують страховий ринок

1.1 Поняття В«страховий ринокВ»

1.2 Структура страхового ринку

2.Страховий ринок Росії на сучасному етапі

2.1 Розвиток страхового ринку в 2007році

2.2Лінії страхового бізнесу

2.3Канали продажів на ринку страхування

3. Основні напрямки розвитку російського страховогоринку

Висновок

Список використаної літератури


ВСТУП

Еволюція функцій держави розвивається не тількипід впливом внутрішніх змін, що відбуваються в державі. Сучаснаепоха - це епоха глобалізації, яка включає в себе високодинамічні розвитокінтеграційних процесів у сфері економіки.

В умовах глобалізації національні фінансовісистеми активно інтегрувалися в єдиний планетарний механізм з універсальноюсистемою фінансових інститутів. Фінансова глобалізація об'єктивно веде долібералізації і уніфікації внутрішньодержавних правових режимів у фінансовійсфері і появи наднаціональних елементів правового регулювання.

У результаті формування глобального фінансовогопростору відбувається поступове стирання не тільки економічних, але йзаконодавчих бар'єрів. Тому, розглядаючи правове регулюванняфінансових відносин в сучасний період, не можна не враховувати світовіінтеграційні процеси в фінансовій сфері. Формування єдиного фінансовогопростору означає, перш за все, узгодження норм, що регулюють фінансовівідносини, метою якого є ліквідація обмежень, що перешкоджаютьвільному руху капіталу. У найближчій перспективі глобалізація призведе доуніфікації законодавства у фінансовій сфері на основі прийняття норм, що маютьоднаковий зміст і застосування на території національних юрисдикцій. У цихумовах процес гармонізації, поступового зближення фінансовогозаконодавства держав неминучий.

Власне страхова діяльність являє собоюінструмент, що дозволяє оптимізувати фінансування процесу відновленняресурсів, втрачених в результаті випадкових подій, і тим самим значнознизити фінансове навантаження на бюджет держави. Страхування як невід'ємнафункція держави, як стратегічний напрям його діяльності даєможливість не лише мінімізувати і ліквідувати економічні втрати, але йв ряді випадків зберегти саму державність, зберегти економічнийсуверенітет держави.

Страхування допомагає уникнути і таких серйознихмакроекономічних проблем, як зростання державних витрат і бюджетногодефіциту, що є інфляційним чинником. Страхова діяльність,відволікаюча з обороту надлишкову грошову масу, надає антиінфляційнийвплив, і її слід розглядати як оптимізуючий фактор формуванняплатіжного балансу країни.

Тема сучасного стану страхового ринку вРосійської Федерації на сьогоднішній день залишається актуальною.

Мета роботи полягає в розгляді станустрахового ринку на сучасному етапі та перспективи його подальшого розвитку.

Поставлена ​​автором мета може бути досягнута придопомоги вирішення наступних завдань:

1.Розкритиекономічний зміст понять, які характеризують страховий ринок.

2. Охарактеризуватистраховий ринок Росії на сучасному етапі.

3. Назватиі описати основні напрямки розвитку російського страхового ринку.

Якщо говорити про розробленості даної теми, томожна сказати наступне, що тема страхового ринку в Росії знайшла широке іглибоке відображення в працях і статтях вітчизняних учених - страховиків істраховиків - практиків. Тому при виконанні роботи автор широковикористовував статті з періодичних видань по страхуванню, фінансам і іншимекономічних дисциплін, а також монографії та навчальні посібники, авторамияких є вітчизняні вчені в галузі страхової справи.


1. Економічний зміст понять, які характеризуютьстраховий ринок

1.1Поняття В«страховий ринокВ»

Придослідженні проблем розвитку ринку в багатьох випадках саме поняття В«ринокВ» частішевсього обходиться увагою, більшість авторів припускають, що дане поняттяє само собою зрозумілим і не вимагає доповнення визначенням. Підбагатьох випадках прийнято обходитися досить простими (хоча і вірними)визначеннями, даними в XIX в.вченими-економістами. У той же час страховий ринок, безсумнівно, має рядособливостей в порівнянні з іншими видами ринків, що викликає необхідністьформування окремої економічної категорії В«страховий ринокВ», з тим, щобпри розгляді концепцій розвитку страхування, національної системистрахування або власне страхового ринку в Росії була можливість чіткоуявляти, що ж необхідно і навіщо розвивати. Специфіка страхового ринкупо відношенню до інших фінансових ринків проявляється у сутності страхової послуги,а також у характері трансакційних витрат, що виникає також у зв'язку зпроявами соціально-економічних особливостей страхових послуг. Маєсуттєві особливості і механізм ціноутворення на страхові послуги.

Ввідсутність взаєморозуміння з базових питань, лише удаваним давно вирішеними,залишаються спірними навіть основні пріоритети розвитку страхової галузі.Наприклад, існують діаметрально протилежні погляди на наступнінайважливіші питання розвитку страхування в Росії:

- чомувіддати перевагу - швидкому зростанню внесків за рахунок введення нових видівобов'язкового страхування або поетапного розвитку ринку добровільних видівстрахування?;

- якіміри повинні прийматися для розвитку страхової культури?;

-чи потрібні заходи державної підтримки товариствам і організаціям з захиступрав страхувальників?;

-чи потребують російські страхувальники в системі позасудового захисту прав іінтересів?;

-чи необхідна система взаємних гарантій?;

- комурозвивати інфраструктуру страхового ринку? і т.д.

Розглянемодокладніше, як вчені-страховики визначають поняття В«страховий ринокВ».Існує кілька наукових визначень страхового ринку, які, однак,давалися авторами лише стосовно до вирішення власних наукових іпрактичних завдань. Наприклад, проф. Р.Т. Юлдашев пропонує наступнеопределеніе1: страховий ринок - системаекономічних відносин, що виникають з приводу купівлі-продажу страховогопокриття в процесі задоволення суспільних потреб у страховійзахист. А.К. Шіхов2 пропонує вважати страховим ринкомсферу специфічних економічних відносин, що складаються міжстрахувальниками (застрахованими особами, вигодонабувачами), потребуючимисилу можливого випадкового настання несприятливих для їх матеріальних,нематеріальних цінностей (благ) подій в страховому захисті майновихінтересів, і страховиками, що забезпечують її за рахунок використання ними в цихцілях страхових фондів, формованих з сплачуваних страхувальниками грошовихвнесків (страхових премій). Існують визначення страхового ринку як сфериденежних3 або общественних4відносин, де об'єктом купівлі - продажу є специфічний товар -страхова послуга. У книзі відомого російського дослідника страхуванняпроф. В.В. Шахова визначається, що страховий ринок - це особливасоціально-економічне середовище, певна сфера економічних відносин, деоб'єктом купівлі-продажу виступає страховий захист, формується попит іпропозиція на неї. При цьому первинною ланкою страхового ринку зізнаютьсястрахові компаніі5. На основі класичного визначення ринкуМакконнелла і Брю1 і М.С. Жілкіна2вказує, що страховий ринок - це економічний механізм, що з'єднуєінтереси страхувальників і страховиків щодо страхових послуг. У книзіВ«Страхування: принципи і практикаВ» 3 на страховому ринку виділяють продавців -страхові компанії, покупців - громадян і юридичних осіб, а такожпосередників - брокерів та агентів. Всі вищеперелічені трактування в своїйсукупно...


Страница 1 из 7Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок