Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Иностранный язык » Використання проектної методики на уроках іноземної мови

Реферат Використання проектної методики на уроках іноземної мови

Федеральне агентство з освіти

Державна освітняустанова вищої

професійної освіти

Новгородський державнийуніверситет імені Ярослава Мудрого

Інститут безперервної педагогічноїосвіти

Кафедра соціології та білінгвальногоосвіти

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ МЕТОДИКИ

НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Курсова робота з дисципліни

В«Методика викладання іноземноїмови В»

за фахом 050303 Іноземниймову

з додатковою спеціальністюПедагогіка і психологія

Керівник:

к.п.н., доцент

Гектіна Г.А.

Виконала:

студентка групи 6263

Кукушкіна А.Г.

Великий Новгород

2010


ЗМІСТ

ВСТУП

ГЛАВА I. Проектна методика в навчанні іноземної мови

1.1. Метод проектів як педагогічнатехнологія

1.2. Специфіка використання проектноїметодики на уроках іноземної мови

Висновки по I чолі

ГЛАВА II Експериментальне вивчення використання методу проектів науроках англійської мови в середній школі

2.1. Узагальнення досвіду роботи вчителів,використовують проектну методику у своїй діяльності.

2.2. Аналіз застосування методупроектів в рамках педагогічної практики

2.3. Умови ефективності використанняметоду проектів у навчанні

англійської мови в середній школі

Висновки по II главі

ВИСНОВОК

БІБЛІОГРАФІЯ


ВСТУП

У світлі стрімкогозміни і розвитку соціально-економічної ситуації в світі в цілому і в Росіїзокрема якісно змінюються вимоги, пропоновані суспільством доособистості. Від сучасного випускника школи потрібен високий рівеньсамостійності, розвинене продуктивне мислення і відноснасформованість таких ключових компетентностей, як міжособистісна, соціальна,інформаційна та ряд інших. А зі зміною соціальних вимог до людини змінюєтьсязміст, методи і форми освітнього процесу, який готуємайбутніх випускників шкіл до дорослого життя і трудової діяльності.

Нові цінності іорієнтири освіти (індивідуально-особистісний підхід у навчанні,суб'єкт-суб'єктні відносини вчителя й учнів і т.д.), а також сучаснідосягнення науки і техніки в чому визначають вибір методів навчання, вякому педагоги на даному етапі розвитку освіти все частіше віддаютьперевагу активним і інтерактивним педагогічним технологіям. Яскравимприкладом може служити метод проектів.

Купуючи все більшупопулярність, метод проектів отримав широке застосування в педагогіці двадцятогостоліття, був і продовжує залишатися предметом досліджень багатьох вчених інаукових діячів, які висвітлюють різні аспекти цього методу. Так Бехтенова Е.Ф.[4] розглядає в своєму дослідженні умови формування проектноїдіяльності учнів; впливу методу проектів на формування мотивації довченню і підвищення пізнавального інтересу школярів присвячені роботи Є. Євдокимова,Т.В. Березиной, О.А. Гребенникова [3; 6; 7]. У дослідженнях Є. С. Полат [18; 19] велика увагаприділено використанню інформаційних технологій в реалізації методу проектів.Мала В. В. досліджує метод проектів як засіб розвитку творчихздібностей.

Значна кількістьдосліджень присвячено використанню методу проектів у навчанні іноземнихмовам. Серед них - наукові роботи Н.Ю. Абишевой [1], Т.В. Березиной, Е.С.Полат та інших дослідників.

Актуальність обраноїтеми обумовлена, в першу чергу, недостатнім дослідженням умов іфакторів ефективності використання методу проектів при навчанні іноземноїмові. Крім цього вивчення проектної методики бачиться авторові дослідженнянеобхідним для його ефективного використання у своїй майбутній педагогічнійдіяльності.

Мета дослідження:

Виявити специфікувикористання методу проектів на уроках іноземної мови та уточнити умовийого ефективності при навчанні англійської мови.

Об'єктом дослідженняє процес навчання іноземної мови учнів середньої ланки.

Предмет дослідження -використання проектної методики у навчанні іноземної мови.

Гіпотеза дослідження:використання методу проектів на уроках англійської мови в середній школі буденайбільш ефективним при дотриманні наступних умов:

В·наявність вибору темипроекту і форм організації роботи;

В·систематичнерозвиток навичок проектної діяльності;

В·різні способиформування груп;

В·підвищеннязначення презентаційно-оцінного етапу роботи і т.д.

Для досягнення метидослідження були висунуті наступні завдання:

1. Розглянути різні підходи довизначенням методу проектів і перерахувати його характерні риси;

2. Визначити сутнісні характеристикиметоду проектів;

3. Виявити особливості використанняметоду проектів при навчанні іноземних мов;

4. Проаналізувати практичний досвід повикористання методу проектів у педагогічній діяльності;

5. Виявити умови ефективногозастосування методу проектів у навчанні англійської мови.

В якості методівдослідження були обрані такі, як теоретичний аналізпсихолого-педагогічної та тематичної літератури з досліджуваної проблеми,бесіда, анкетування, аналіз продуктів діяльності, спостереження та ін дослідження:Гімназія з поглибленим вивченням іноземної мови В«НовоскулВ», 5 клас.


ГЛАВА I. Проектна методика в навчаннііноземної мови

У даній главіпредставлена ​​спроба теоретичного аналізу проектної методики як сучасноїпедагогічної технології. Ми спробували осмислити роль проектної методики всучасній освіті, дати короткий огляд історії методу проектів, а також розглянутийого основні характеристики. Крім того в першій главі визначено особливостівикористання методу проектів на уроках іноземної мови.

1.1. Метод проектів якпедагогічна технологія

В даний часнадзвичайно актуальне розмова про пошук нових педагогічних технологій, методіві засобів навчання, які б відповідали оновленим змістом істандартам освіти. Однією з широко відомих педагогічних технологій,зараховують до порівняно новим, є метод проектів. У нашомудослідженні поняття В«метод проектівВ» і В«проектна методикаВ» єсинонімами.

Незважаючи на В«сучаснийВ»статус, дана технологія має багаторічну історію. Проектна методика восвітньому процесі використовується вже близько ста років. Науковим описомметоду проектів займалися американські педагоги і філософи Д. Дьюї, У.Кілпатрік, Е. Коллінгс та ін, грунтуючись на постулатах прагматичноїпедагогіки, яка проголосила принцип В«навчання за допомогою поділуВ». Провіднаідея даної наукової школи полягала в необхідності організації навчання такимчином, щоб виконувана дитиною навчальна діяльність будувалася за принципомВ«Все з життя, все для життяВ». Д. Дьюї підкреслював необхідність опори наособистий досвід дитини і корисність діяльності для реального життя.

У 20-х рр.. ХХ ст. методомпроектів зацікавилися радянські педагоги (Б. В. Ігнатьєв, Є.Г. Кагаров,М.В. Крупеніна, В.Н. Шульгін, С.Т. Шацький). Його широко використовували в В«трудовийшколі В», так як придбання знань здійснювалося на основі і в зв'язку з працеюучнів в рамках суспільно-корисних справ.

Порівняльний аналізісторії становлення методу проектів показує, що підходи до розуміння йогосутності вітчизняними й американськими педагогами були різними. Принциповавідмінність полягала в тому, що вітчизняні педагоги основну цінність методупроектів бачили в розвитку соціально значущих якостей особистості (колективізм,суспільно-політична активність, працьовитість, наполегливість у досягненніцілі та ін), а їх американські колеги робили акцент на виробленні індивідуальноїпристосувальної реакції школяра на ситуацію або середу. Цінність методупроектів, з точки зору американських педагогів, полягала в можливості індивідуалізаціїнавчання за рахунок опори на суб'єктний досвід і пізнавальні інтереси учнів. [6, c.29-30]

Тим не менш, обидвазазначених підходу містять у собі позитивні моменти, так як в житті кожноголюдини необхідно розвиток як індивідуальних особливостей, так і навичоксоціальної взаємодії.

Д...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок