Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Иностранный язык » Ісскуствоведческій текст як засіб формування культурознавчої кооперації на уроках російської мови

Реферат Ісскуствоведческій текст як засіб формування культурознавчої кооперації на уроках російської мови

Зміст

Глава1. Теоретичні аспекти роботи з мистецтвознавчимтекстом на уроках російської мови ............................................. ...................................... 6 1.1.Оновлення змісту шкільної освіти і текст у навчанні російській 1.2.Мистецтвознавчий текст: методологія системного

1.3. Культуротворчапарадигма освіти. Екскурс у філософію

Глава 2.Розробка та апробація УМК по застосуванню мистецтвознавчого тексту якзасоби формування культурознавчої компетенції на уроках російської

2.1.Формування культурознавчої компетенції в процесі навчання 2.2.Система роботи з формування культурознавчої компетенції на уроках російськоїмови в основній загальноосвітній

2.3.Плани-конспекти уроків .............................................. ................................ 35

Список

Введення

Останнім часом освітній простір Росії зазнаєякісні зміни, і особлива роль у обновляється навчальному процесіналежить філологічному освіті: російській мові і російській літературіяк предметів вивчення і як явищам національної культури. Роль російськоїмови в школі стає значно ширше предмета навчання: в сучасномуконтексті уроків рідна мова може і повинен сприйматися як особливенаціональне явище, яке втілює історичну та естетичну пам'ять народу,джерело знань в різних областях загальнолюдської і національної культури.

культурознавчих підхід у навчанні російській мові, про який пишуть таківчені, як А.Д. Дейкіна і Л.А. Ходякова, затребуваний на сучасному етапірозвитку освіти. Під даним підходом розуміється В«засвоєння в процесівивчення язикажізненного досвіду народу, його культури (національних традицій,релігії, морально-естетичних цінностей, мистецтва) і духовно-естетичневплив на думки, почуття, поведінку, вчинки учнів В»(Л.А. Ходякова). Данийпідхід дозволяє поєднувати вивчення мови з осягненням культури рідного народуі враховувати регіональний компонент, який покликаний забезпечити осмисленняучнями фактів, специфічних для конкретного регіону.

Основною одиницею вивчення на уроках з використанням даного підходупереважна більшість педагогів вважає текст. Робота над зв'язним текстомдозволяє органічно поєднувати виховний, навчальний і розвиваючий аспекти:різні види текстів (історичні, краєзнавчі, художні) допомагаютьзробити уроки російської мови інтегрованими за змістом. Розвиваючи ідеюзаохочення школярів до культурної спадщини нації, на практікепедагогіреалізують її екстралінгвістичним шляхом, тобто через розширеннядидактичної бази уроків, шляхом відбору або складання текстів, що відбиваютьособливості і факти російської культури, найчастіше - факти культури рідного краю.

Термін культура багатозначний. Їм можна характеризувати культуру певноїепохи, народу, тієї чи іншої сфери життя. Найпоширеніші визначеннякультури можна розвести за трьома напрямками: технологічні, діяльні,ціннісні. Стіни технологічного підходу культура є певний рівеньвиробництва та відтворення суспільного життя; діяльнісна концепціякультури розглядає її як спосіб життєдіяльності людини, якийвизначає і все суспільство. Ціннісна (аксілогіческая) концепція підкреслюєроль і значення ідеальної моделі, належного в житті суспільства. У ній культурарозглядається як трансформація належного в суще, реальне. Культурніпроцеси досліджуються в головних сферах життєдіяльності людини: культураматеріальна - це виробництво, його технологія, знаряддя праці та багато іншого,що в сучасних термінах науки називається "штучна середу";друга сфера життя людей - соціальна, і культура розкривається в соціальнихвідносинах, вона показує процеси, що відбуваються в суспільстві, розкриває йогосоціальну структуру, організацію політичної влади, існуючі правові таморальні норми, типи управління і стилі лідерства, і, нарешті, важливою сфероюжиття людини є пласт його духів ної культури, що включає в себе всіобласті духовного виробництва - науку і мистецтво, літературу і релігію,міфологію і філософію і заснованої на єдиному, зрозумілому всім членам даногосуспільства мовою.

Мета дослідження - показати всю значимість ісскуствоведческоготексту як засобу формування культурознавчої компетенції на конкретнихприкладах уроків російської мови в школі.

Завдання:

- вивчити наукову і спеціальну літературу по темі дослідження, а такожстатті та доповіді педагогів-практиків;

- виявити основи понять В«ісскуствоведческій текстВ» і В«культурологічнакомпетенція В»;

- проаналізувати існуючі УМК по темі дослідження;

- розробити та апробувати програму роботи з ісскуствоведческімтекстом на уроках російської мови;

- розробити детальні плани-конспекти уроків.


Глава 1. Теоретичні аспекти роботи з ісскуствоведческімтекстом на уроках російської мови

1.1. Оновлення змістушкільної освіти
і текст у навчанні російській мові

Традиція вивчення тексту у вітчизняній школі йде корінням в глибокеминуле; російські вчителі-словесники завжди бачили в тексті не тількиматеріал для вправ, але й засіб духовного та естетичного виховання.Основна увага в навчальному процесі приділялося, як правило, аналізу смисловихособливостей тексту, а також розбору мовних фактів, що містяться в тексті.Питання організації самогГі тексту, хоча і відображені в шкільних підручниках,довгий час сприймалися як допоміжні, навіть другорядні. У самомусправі, при панувала в школі граматико-правописної спрямованостівикладання російської мови набагато більш важливим здавалося навчити школяріворфографії та пунктуації [11, с. 31].

В останні роки стали переглядатися самі цілі шкільної освіти,в тому числі цілі навчання російській мові. На перший план виходить завдання навчитирідної мови як засобу спілкування. Ось що говориться з цього приводу впрограмі з російської мови, яка розшифровує Державнийосвітній стандарт: В«Курс російської мови передбачає розвиток івдосконалення в учнів усіх видів мовленнєвої діяльності (читання, письмо,аудіювання, говоріння). У відповідності з цим курс російської мови містить ті мовні факти, закони і правила, засвоєння яких забезпечує формуванняумінь і навичок, необхідних для того, щоб правильно і добре говорити,слухати, читати і писати російською мовою В». І в цьому переліку фактів, законів іправил не останнє місце займають проблеми формальної і смислової організаціїтексту. Так, наприклад, в Державному освітньому стандарті виділенийособливий розділ В«МоваВ», в якому представлено широкий круг питань про текст.

Особливої вЂ‹вЂ‹актуальності набуває вивчення тексту у зв'язку з введеннямЄдиного державного іспиту з російської мови у формі тестування. Вінноваційних навчальних закладах протягом ряду років ведеться систематична підготовкадо переходу на ЄДІ - вчителі російської мови за підтримки кафедр БФ СГУаналізують завдання, виробляють нові методичні підходи, проводятьдіагностичні зрізи у старшокласників. Накопичений у цьому напрямку досвіддозволяє вже сьогодні побачити проблеми, з якими ми зіткнемося при проведенніЄДІ. Крім того, в ряді регіонів Росії вже проводився Єдиний держіспит, іМіністерство освіти мало можливість проаналізувати ті труднощі,які відчувають школярі при виконанні завдань. Відзначимо ті з них, якіпов'язані з питаннями організації тексту [22, с. 80].

У тестах можна виділити комунікативні, або мовні завдання. Вони перевіряють,наскільки точно учень розуміє прочитані фрази або тексти, чи можестворювати власне висловлювання на ту чи іншу тему. Одне з таких завдань -складання невеликого тексту з окремих пропозицій. Учням пропонуєтьсяна вибір чотири комбінації пропозицій. При цьому потрібно вибрати єдиноможливий варіант, так як в інших порушуються закони побудови тексту. Яквідзначається в коментарях до матеріалів ЄДІ, щоб правильно виконати цезавдання, потрібно опанувати цілим комплексом умінь: встановлювати логічнізв'язку між реченнями, утримувати в пам'яті тільки що прочит...


Страница 1 из 7Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок