Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Иностранный язык » Інтерференція як соціолінгвістична проблема

Реферат Інтерференція як соціолінгвістична проблема

Міністерство освітиРеспубліки Башкортостан

ГОУ СПО Месягутовскійпедагогічний коледж

Курсова робота

Інтерференція яксоціолінгвістична проблема

Виконавець: Іксанова Р.Р.,

спеціальність 050301

"Російська мова і література"

Керівник: Мехоношин Н.І.,

викладач російської мови та літератури

2006


Зміст

Введення

Глава I. Проблемимовних контактів у сучасній лінгвістиці

1.1 Актуальні проблемибілінгвізму в поліетнічному середовищі

1.2 Інтерференція якнаслідок двомовності. Види інтерференції

Глава II. Досвідрозгляду явищ інтерференції в мові жителів північного сходу РеспублікиБашкортостан

2.1 Словник прикладівінтерференції як відображення російської мови башкир-інформаторів північного сходуРеспубліки Башкортостан

2.2 Фонологічна,морфологічна та синтаксична характеристика явищ інтерференції

Висновок

Література


Введення

Мова -явище соціальне. У ньому як у дзеркалі відбивається стан і змінисучасного суспільства. Російська мова - мова міжнаціонального спілкуваннячисленних народів, що населяють Росію. Спільне проживання народів наодній території веде до контакту мов, що накладає відбиток навзаємодіючі мови. Література з питань мовних контактів протягомостанніх років надзвичайно розрослася. Не варто говорити тут про історичніобставинах, що обумовлюють актуальність проблематики контактів.Досить нагадати, що з питання суто теоретичного, цікавивсялінгвістів у зв'язку з порівняльно-історичними умовами, мовні контактипереросли в питання суспільної і державної практики. У зв'язку з цимпершочергового значення набуває вивчення ситуації двомовності - однієї здревніх лінгвістичних проблем. Актуальність її не слабшає, а посилюється,так як в сучасних умовах одномовність або знання лише однієї мовианіскільки не забезпечує вирішення завдань, висунутих інтеграційними процесамисучасного світу. Враховуючи ці обставини, вчені, соціологи, історики,психологи, мовознавці, етнографи, методисти приділяють пильну увагу різнимаспектам двомовності. При вивченні мовних контактів і двомовності розглядаєтьсяі процес інтерференції, сутність якого лінгвістично визначається взаємнимпристосуванням мови мовця і мови слухача і відповіднимзміною норм обох контактуючих мов. Об'єктом дослідження:російсько-башкирська білінгвізм і явища інтерференції, з ним пов'язані.Предметом дослідження: конкретні приклади інтерференції в мові жителівпівнічного сходу РБ. Мета роботи: вивчити і описати наслідки взаємодіїросійської та башкирського мов. Завдання дослідження: - виявити інтерференціюв російській мові башкир-інформаторів; - систематизувати та класифікуватиприклади інтерференції; - скласти словник явищ інтерференції; -охарактеризувати приклади інтерференції з точки зору фонетики та граматики.


Глава I.Проблеми мовних контактів у сучасній лінгвістиці

1.1 Актуальніпроблеми білінгвізму в поліетнічному середовищі

Мова -найважливіший засіб, за допомогою якого люди спілкуються один з одним, висловлюютьсвої почуття. Російська мова - національна мова російського народу, але одночасноце і мова міжнаціонального і міжнародного спілкування. Цією мовою користуються вспілкуванні між собою народи, що населяють Росію. Спільне проживання людейбагатьох національностей на території Росії робить величезний вплив як наросійську мову, так і на рідній (башкирський, татарський) мову мовця.Плідність контактів і взаємодія різних мов з російською мовоювідзначають представники всіх народів. До однієї з характерних і важливихособливостей процесів взаємодії і взаємозбагачення мов треба віднестите, що ці процеси не є однобічними. Російська мова, звичайно,має великий вплив на мови інших народів, але він і сам, у свою чергу,піддавався раніше і піддається в наші дні впливу цих мов, особливо вобласті словникового складу і фразеології, а також збагачується стилістичнимиможливостями і засобами. Крім того, в результаті контактів мають місце нетільки двосторонні безпосередні запозичення, а й відбуваютьсяпаралельні процеси в словотворенні, синтаксисі, фразеології та іншихсферах, що обумовлюється політичної, соціально-економічної та культурноїспільністю життя народів Росії, тобто відбувається контакт мов. За останнідесятиліття література з питань мовних контактів, як власнелінгвістична, так і змішана з нею, надзвичайно розрослася. ВченийУ.Вайнрайх ввів термін "мовні контакти", який почали застосовуватибагато лінгвісти. Вчений-лінгвіст Г.Шухардт ввів в мовознавство термін"Змішання мов". Цей термін, як і поняття "взаємний впливмов ", продовжує вживатися і по сей день. Обидва ці поняття, як ітермін "запозичення" вживається часто стосовно до явищконтакту в цілому, а не тільки в області словника, представляють складний процесмовних контактів як відношення, в яке той або інший з двох (або більше)мов вступає як сторона "дає" на противагу до іншої"Бере", або в якому обидві мови "збагачують один одного".Л.В. Щерба висунув тезу про те, що процес мовних контактів полягає всходженні і узагальненні значеників при збереженні відмінностей у означають. Також,що те чи інше протягом цього процесу обумовлене різними видами двомовності.Роботами Л.В. Щерби була намічена програма вивчення й опису мовнихконтактів як процесу інтерференції, сутність якого лінгвістичновизначається взаємним пристосуванням мови мовця і мови слухача довідповідним змінам норм обох контактуючих мов. Такефункціональне і динамічне розгляд процесу цілком відповідалозавданням лінгвістики, і було властиво багатьом вченим. Стимулюючими розвитокдосліджень були і роботи А. Мартіні, який і ввів в ужиток в новітній частермін "мовні контакти". Теорія мовних контактів знаходиться лишена стадії формування. Для багатьох лінгвістів вивчення двомовності, інтерференціїконтактуючих мов вже стало справою актуальним і важливим як теоретично, такі в зв'язку з потребами сучасного суспільства. Коло ідей, обговорюваних уновітніх роботах за мовними контактам, відноситься, таким чином, до трьохосновним проблемам: двомовність, інтерференція, конвергенція мов в умовахконтактів. "Двомовність припускає дублювання обох мов в усіхсферах їх письмового та усного вживання або розмежування їх громадськихфункцій ". Регулярне перемикання з однієї мови на іншу залежить відситуації спілкування. При цьому встають два питання, вирішення яких виходить замежі теорії контактів. Перший з них стосується визначення відмінності мов іступеня цієї відмінності, другий - ступеня оволодіння мовами. Як правило,допускається, що двомовність має місце кожного разу, коли людина перемикаєтьсяз одного мовного коду на інший в конкретних умовах мовного спілкування,незалежно від того чи йде мова про перехід від однієї національної мови доіншого, від національної мови до діалекту або ж до мови міжплемінного(Міжнаціонального, міжнародного) спілкування. Розвиток двомовності у неросійськогонаселення Росії, як і двомовності у росіян, що проживають в національних районахв контакті з іншими народами, розглядається як фактор позитивний,оскільки нас у даному випадку цікавить провідний в Росії тип двомовності.Ведучий тип двомовності - двомовність, при якому має місце володіння рідноюмовою і мовою міжнаціонального спілкування (російською мовою), оскільки необхіднозупинитися на особливостях функціонування та розвитку мов народів Росіїв наші дні з урахуванням цих обставин. Протікання двомовності в нашій країнімає такі особливості: двомовність у нас передбачає повагу інтересівкожної народності та її мови, збагачення національних мов; двомовність маєметою долучити різні нації і народності до передової російської науці,техніці, культурі, до кращих здобутків сучасного життя інших народів. Взв'язку з особливостями вивчення ситуації двомовності набуває першорядногозначення. Від соціально-історичних умов залежать зміни в мові в ходіконтактів, напрямок і швидкість цих змін. Яким ч...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок