Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Иностранный язык » Інтонація як стилістичний засіб виразності

Реферат Інтонація як стилістичний засіб виразності


Інтонація як стилістичний засіб виразності


План

Введення. 3

1. Інтонаціяяк атрибут мови. 6

1.1 Мелодика. 7

1.2 Гучність. 8

1.3 Логічненаголос. 8

1.4 Темп. 10

1.5 Паузи .. 11

2. Інтонаціяяк засіб виразності. 14

2.1 Інтонація і фігури мови. 14

2.2 Інтонація і функціональні стилі. 18

2.2.1 Публіцистичний стиль. 20

2.2.2 Науковий стиль. 21

2.2.3 Офіційно-діловий стиль. 21

2.2.4 Художній стиль. 22

2.2.5 Розмовний стиль. 25

Висновок. 28

Бібліографія. 30


Введення

Виразність - найважливішийознака хорошої мови. Під виразністю розуміються такі її особливості,які дозволяють посилити враження від сказаногоабо написаного, викликати і підтримати увагу і інтерес у адресата,впливати не тільки на його розум, але й на почуття, уяву.

Виразність - це властивістьсказаного або написаного своєї словесної формою залучати особливу увагу слухача або читача, виробляти на нього сильневраження. Виразність оживляє правильність, точність,послідовність і чистоту висловлювання, надає цим якостям особливу силувпливу.

Мова називають виразною,якщо вона впливає не тільки на розум, але й наемоційну область свідомості, підтримує увагу та інтерес слухача абочитача, якщо справляє на нього сильне враження, додає правильності,точності, послідовності, чистоті висловлювання особливу силу впливу.

І в усній, і в письмовійформі вживання мови головні ресурси виразності містяться в лексиці іфразеології, розташовують такими ресурсами також морфологія та синтаксис.

Але в усній формі вживаннямови дуже важлива інтонація. Саме вона завждивважалася найважливішоюприкметою звучної, усного мовлення, засобом оформлення будь-якого слова або сполучення слів упропозиція (висловлення), засобом уточнення його комунікативного змісту таемоційно-експресивних відтінків.

Незважаючи на те, що інтонація насамперед характеризує звукову мову, письмовийтекст теж завжди В«звучитьВ» для авторів іозвучується - реально чи подумки - читачем. Для передачі інтонації на письмі - нехай і дещоумовно і обмежено - служать знаки пунктуації, графіка, розбивка на абзаци, строфи і рядки. Так чи інакше авторписьмового тексту прагне передати його інтонаційну забарвлення, підкреслюючи іуточнюючи зміст висловлювання, прагнучи донести до читача його сенс.

Дослідники по-різномувизначають поняття інтонації, виходячи з цілей ізавдань, що вирішуються ними. Деякі мовознавці тлумачать цей термін занадтовузько, маючи на увазі лише підвищення і зниження голосу, інші - ширше,підкреслюючи, що в інтонації поєднуються темп мови, сила, висота і тембр голосу.Є і більш широкий підхід, який розглядає вЯк взаємопов'язаних компонентів інтонації техніку мовлення, логікупроголошення та емоційно-образну виразність.

Але всі вони сходяться в одному: інтонація - не тільки засіб виразності, вона є важливим засобомформування висловлювання і виявлення його сенсу. Одне і те ж речення, вимовлене з різноюінтонацією, набуває інший зміст.

За допомогою інтонації виражаютьсяосновні комунікативні значення: твердження, питання, вигук, спонукання. Часто інтонації, з якою вимовлена ​​фраза,довіряються більше, ніж словами, тобто прямим змістом фрази. Крім того,інтонація несе важливу інформацію про людину: про його настрій, ставлення допредмету мови і співрозмовнику, про його характер і навіть пропрофесії. Це властивість інтонації було відзначено вже в давнину. Так, наприклад,Абу-ль-Фарадж, вчений XIII в., Писав: В«Той, хто розмовляє, поступовознижуючи голос, безсумнівно, чимось глибоко засмучений; хто говори слабким голосом -робок як ягня; той, хто говорить пронизливо інедоладно, - дурний як коза В».

Підкреслюючи важливість інтонаціїв передачі і сприйнятті сенсу, драматург С. Єрмолінський вспогадах про М. Булгакова зауважує: В«Без інтонації навіть думка, яку явідтворював, здається, безпомилково, наполовинувтрачала не тільки жвавість, але і повноту ще одного, невловимого важливого сенсу В»(Єрмолінський С. Драматичні твори. М., 1982, с. 587).

Інтонація відіграє особливу роль урамках цілого тексту: різними чином забарвлює тексти різних стилів і жанрів, розчленовує текст на смислові шматки,здійснюючи разом з тим межфразовой зв'язку, є активним факторомемоційно-естетичного впливу на слухача. Крім того, вхудожньому тексті інтонація виконує образотворчу функцію, малюючи деякі елементи дійсності: швидке іповільний рух, великих і маленьких персонажів, емоційний станперсонажів, сили добра і зла в казках і т.п.

Таким чином, інтонація тіснимчином пов'язана з усіма рівнями мови, є найважливішимзасобом комунікації, невід'ємним атрибутом мови, сприяючим їїрозумінню, що додає їй виразність і смислове і стильову оформленість.


1. Інтонаціяяк атрибут мови

Інтонація (від лат. intonare - голосно вимовляю) - звуковаформа висловлювання, система змін (модуляцій) висоти,гучності і тембру голосу, організована за допомогою темпу, ритму і пуаз(Темпорітміческі організована) і виражає комунікативний намірмовця, його ставлення до себе та адресату, а такождо змісту промови і обстановці, в якій вона вимовляється.

У висловлюванні інтонаціявиконує наступні функції:

- розрізняє комунікативнітипи висловлювання - спонукання, питання, вигук, оповідання, імплікацію(Подразумеваніе);

- розрізняє частини висловлюваннявідповідно їх смислової важливості, вибраного;

- оформляє висловлювання в єдине ціле, одночаснорозчленовуючи його на ритмічні групи (синтагми);

- виражає конкретні емоції;

- розкриває підтекствисловлювання;

- характеризуємовця і ситуацію повідомлення.

- різним чином забарвлюєтексти різних стилів і жанрів;

- є активним факторомемоційно-естетичного впливу на слухача;

- виконує образотворчуфункцію, малюючи деякі елементи дійсності:швидкість руху (швидко - повільно, прискорення - уповільнення), температурнівідчуття (холодно - жарко), зростання і додавання людей, розміри предметів (великий -маленький, товстий - тонкий, високий - низький) і т.п.

Інтонація включає в себе декілька компонентів: мелодику, гучність, логічнийнаголос, темп мови і паузу. Ці інтонаційні засоби в мові виступають врізних поєднаннях, надаючи їй різноманітність, яскравість і виразність.


1.1 Мелодика

Мелодика - це зміна (підвищення або зниження) висоти тону голосу протягом висловлювання. Вона єголовним компонентом інтонації, іноді її називають інтонацією у вузькому сенсіслова або фразової інтонацією,спостережуваної в рамках синтаксичних одиниць - словосполученняі пропозиції (в тому числі і однослівної пропозиції). Цей рух створюєтональний контур висловлювання і його частин і таким чином пов'язує і членуємова.

У російській мові виділяютьсякілька типів мелодики, основними з яких є:

- мелодиказавершеності, яка характеризується зниженням висоти голосу до кінцявисловлювання і властива оповідних речень, а такожпитальним пропозиціям з питальним словом; вона свідчить про закінчення вислови або його значної частини;

- питальна мелодика,яка характеризується підвищенням висоти тону і властива питальнимпропозиціям без питального слова (загальний питання);

- мелодика незавершеності,яка близька до питальній, але характеризується меншим підйомом висоти тону і реалізується в неконечних частинахпоширеного висловлювання, створюючи відчуття майбутнього продовження.

Як зазначав О.М. Пєшковський,питальна інтонація в російській мові найчастіше характеризується В«особливовисоким вимовою того слова, до якогопереважно відноситься питання В». Якщо це слово стоїть у середині або на початкупитального речення, то за різким підвищенням тону на його ударному складінезмінно слід пониження, наприклад: В«Ти вчора був з ним у театрі?В» при головному наголосі на був. Але якщо відпо...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок