Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Иностранный язык » Культура мовного спілкування

Реферат Культура мовного спілкування

Міністерствоосвіти Російської Федерації

ДЕРЖАВНИЙУНІВЕРСИТЕТ

СИСТЕМУПРАВЛІННЯ ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ


КУЛЬТУРАМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ

Тематичнийреферат

подисципліни В«Російська мова та культура мовиВ»

Виконав:

студент

гр.:

спеціальності


Зміст

1. Мовнанорма ............................................................... 3 2. Види літературнихнорм .................................................. 4 3. Поуровневомкласифікація літературних норм ................. 5 4. Класифікаціямовних помилок ........................................ 11 17

КУЛЬТУРА МОВНОГО СПІЛКУВАННЯ

1.Мовна норма

У більшості робіт зкультуру мовлення центральне місце займає проблема правильності мови, якапов'язана з питанням про норму літературної мови. Мова правильна, якщо вона непорушує мовної норми; мова неправильна, якщо вона цю норму порушує.

У лінгвістичних роботахзустрічаються різні тлумачення цього поняття. Найчастіше мовну норму визначають як сукупність правил вимови (орфоепія), правопису(Орфографія) і правил вживання слів і їх граматичних форм, прийнятих вмовній практиці даного суспільства і визнаних у якості основилітературної мови. Мовна норма виникає в певнихсоціально-культурних умовах і на протязі існування мови не залишаєтьсянезмінною. Однак в кожний даний період вона підтримується словниками танормативними граматиками, мовною практикою освічених людей, літературою,засобами масової інформації.

У визначенні мовноїнорми існує два основних моменти.

1.Приписуюча сутність норми та її оціночний характер. У свідомості мовцівнорма володіє якістю особливої вЂ‹вЂ‹правильності, це прийняте мовневживання.

2.Об'єктивний характер норм. Норми - це найпоширеніші, закріпленів ході соціально-історичного розвитку варіанти. Об'єктивність мовної нормиозначає відсутність індивідуального свавілля нормалізаторів, припускаєопору на систему і структуру мови.

Мовна норма характеризуєтьсявідносною стабільністю (на протязі якогось відрізка часу) і,одночасно, історичної мінливістю, гнучкістю. Мінливий характермовної норми обумовлює допустимість в ній деяких варіантів - повністюеквівалентних або стилістично забарвлених, при цьому більш жорсткою єнорма писемної мови. Коливання в нормі обумовлені впливом на літературниймову інших форм мови - діалектів, професійного та наукового мов,просторіччя, жаргонів, а також співіснуванням в літературній мові різнихстилів, розмовних і книжних варіантів.

При нерівності варіантів головнимвважається варіант, який можна використовувати в усіх стилях мови (наприклад,В«Налити бензину, чаю В»). Другорядним визнається варіант, вживанняякого обмежена яким-небудь стилем (порівняйте розмовні форми: В«налити бензину,чаю В»).

Якість мовної норми визначаєтьсяїї роллю в становленні і функціонуванні літературної мови. Відомийвчений-лінгвіст Л.І.Скворцов так визначає роль норм: В«Мовні норми в їхгромадському, культурному значенні - це той маяк, по якому мовноїколектив орієнтується в океані мовленнєвої діяльності В».

Основні функції мовноїнорми :

Г?участь упідтримці наступності етапів мовного розвитку;

Г?фіксаціяоб'єктивних тенденцій розвитку і стану мови на кожному етапі історичногорозвитку;

Г?відбір такультивування всього доцільного та комунікативно-значущого в мові.

Тенденції врозвитку літературних норм

У розвитку літературнихнорм спостерігаються певні тенденції:

1) тенденція до економії.Ця тенденція проявляється на всіх рівнях мови (від номінації до синтаксису) івиражається в стяженія слів і їх елементів, наприклад, научка (науковабібліотека), Ти мене вивів (з рівноваги); випадання суфіксів,закінчень: рейок - рейок , грамів - грам , мокнул - мок .

2) тенденція до уніфікації- Підрівнювання приватних граматичних значень під загальну форму: діректорГЎ,профессорГЎ .

3) експансіяразговорности в книжкову мова і нейтралізація розмовних елементів влітературної мови.

2. Видилітературних норм

Мовні нормикласифікують за різними підставами:

1) поуровневомпринцип , ввідповідно до якого виділяють норми: фонетичні, граматичні (морфологіяі синтаксис), лексичні, фразеологічні та норми правопису.

2) функціональнийпринцип .

В залежності від того, якийаспект мови регулює та чи інша норма, виділяють:

-загальнолітературногонорми, які дозволяють обмежити літературна мова, виділити його на тліпросторіччя, народних говорів, жаргонів і т.п.;

-стилістичнінорми - це мовні засоби, прикріпленітрадиційно до якої-небудь сфері спілкування, а також конотативні, тобто додатковізначення, що додають слову певне забарвлення (емоційну, експресивну,оцінну та ін.)

Норми обов'язкові до вживання підвсіх сферах, ситуаціях літературної мови; порушення норм неминуче веде і допорушення пристрої мови. У літературній мові допускаються і стильові, ірозмовні засоби, але їх вживання залежить від ситуації, тому вони необов'язкові, а рекомендовані.

Далі ми докладнішезупинимося на поуровневом класифікації літературних норм і класифікаціїмовних помилок.

3.Поуровневом класифікація літературних норм

Фонетичні норми . До фонетичним нормам ставляться норми вимовизвуків і їх комбінацій, а також норми постановки наголосу.

Сучасна російськалітературна мова відрізняється від внелитературного просторіччя, місцевих говіроктим, що має систему норм вимови. Як повинні вимовляється ті чи іншізвуки в певних фонетичних позиціях, у певних сполученнях з іншимизвуками, а також у певних граматичних формах і групах слів - всімацими питаннями займається орфоепія . Отже, орфоепіюможна визначити як сукупність правил, які встановлюють літературневимова. Наприклад, при проголошенні приголосних для літературної мовихарактерно оглушення дзвінких приголосних на кінці слова і перед глухими і,навпаки, озвонченіе глухих перед дзвінкими (дуб - ду [п], любов - любо [ф ']). Однакдеякі мовці при оглушении дзвінкого [г] на кінці слова використовують не парниййому глухий [к], а приголосний [х]. Кажуть, наприклад, вра [х], вдру [х], сні [х],що відповідає просторічні або діалектне вимова.

Значення орфоепічних правил дляспілкування величезне. Вони сприяють швидшому порозумінню мовців. Помилкиу вимові відволікають від змісту промови і тим самим заважають мовноюспілкуванню. Незважаючи на великі успіхи, досягнуті в області народногоосвіти в цілому і в підвищенні мовної культури нашого населення, вЗокрема, вимова досі є в ній найбільш слабкою ланкою. ВНині у зв'язку з розширенням впливу засобів масової комунікаціїпитання про правильність вимови стоїть особливо гостро.

Правильна постановканаголоси також є важливим аспектом мовної культури. Незважаючи назначну разноместность російського наголосу (наголос може бути на будь-якомускладі, навіть у споріднених словах, на першому, на другому, на останньому: дГ©рево,дерГ©вья, деревцГЎ ​​), воно має визначену систему. Так, вакадемічної В«Руській граматиціВ» (1980р.) дається опис всіх типіврозподілу наголосу. Наприклад, переважна більшість іменників маєнерухоме (постійне) на...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок