Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Иностранный язык » Кон'юнктів в німецькій мові

Реферат Кон'юнктів в німецькій мові

Зміст

1.Вступ

2.Категоріі темпоральності і таксисув німецькій мові

3.Понятіе умовного способу.Значення кон'юнктива

3.1 Абсолютна вживаннякон'юнктива

3.1.1. Претерітальние формикон'юнктива

3.1.2.Презенс кон'юнктива

3.2.Относітельное вживаннякон'юнктива

3.2.1.Употребленіе кон'юнктива внепрямої мови

3.2.2.Употребленіе кон'юнктива впридаткових пропозиціях ірреального порівняння

4.Заключеніе

5.Спісок літератури


1.Вступ

Метою даної курсової роботиє визначення темпоральних і таксісних значень кон'юнктива. Длядосягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

1)визначити категоріїтемпоральності і таксису;

2)визначитикатегорію способу;

3)проаналізуватиТемпоральне вживання кон'юнктива;

4)проаналізуватитаксісное вживання кон'юнктива.

Для написання роботи булививчені посібники з граматики німецької мови, підібрані необхідні приклади тазроблені відповідні висновки.


2.Категорії темпоральності і таксису в німецькій мові

Час (абсолютна час)являє собою суб'єктивну граматичну категорію, що відображає відношеннясообщаемого події до моменту мовлення з точки зору адресанта. Саме включенняпозиції адресанта принципово відрізняє суб'єктивне час від об'єктивного часу(Таксис).

Значення суб'єктивногочасу реалізується в кожному висловлюванні, в кожному реченні, тобто у разі,коли про таксис в принципі не може бути мови, бо для Таксис як відображеннятимчасового співвідношення подій потрібно не менше двох елементарнихпропозицій-пропозиций. </p>

Граматична категоріячасу лежить в основі понятійної категорії темпоральності, для вираженняякої використовується ряд мовних засобів, що включають крім тимчасовихдієслівних форм також лексику і контекст [Зеленецький, Новожилова 2003, 56].Наприклад:

Die Nacht standgroОІ und schweigend um das kleine Haus. Die ledernen Sitze unseres Wagenswaren feucht (Remarque).

У даному прикладітемпоральність виражається дієслівними формами stand, waren,які містять семи передування моменту мовлення і дистанційованість відмоменту мовлення.

У наступному прикладітемпоральність виражається дієслівної формою war, а також наріччям jetzt:

Lenz dagegen warjetzt Feuer und Flamme (Remarque).

Категорія темпоральностіпроявляється також в іменник з часовим значенням. Наприклад:

Ich wohnte schonzwei Jahre in der Pension Zalewski. Die Gegend gefiel mir (Remarque).

Події дійсностізнаходяться один з одним в різних часових відносинах. Вони можуть збігатися,слідувати один за одним, повторюватися і т.д., що відбивається в категоріїТаксис.

Таксис визначається якмовна категорія, яка характеризує тимчасові відносини між подіями типу їходночасності/неодночасність, переривання, співвідношення головного йсупроводжувальної дії [Зеленецький, Новожилова 2003, 43].

Таксис взаємодіє зрозглянутої вище категорією темпоральності, але таксис - швидше понятійнакатегорія. При цьому основні відмінності між ними полягають у наступному.

Таксис має своє специфічнезначення, що не співпадає із значенням категорії темпоральності. Він являєсобою об'єктивну категорію, що відображає відношення дійсності, тоді якчас співвідносить комунікативний акт з моментом мовлення і є при цьомукатегорією суб'єктивною. Таксис розпорядженні власними коштами вираження(Формами), досить спеціалізованими і не пов'язаними обов'язково звиразом темпоральності.

Найбільш простимзасобом вираження об'єктивного часу, що лежить в основі змісту Таксис,є слідуванням пропозицій один за одним при допущенні того, що цяпослідовність відображає реальний хід подій. Наприклад:

Ich ging zumVorplatz, wo das Telefon stand, hob den Hörer ab und sagte die Nummer(Remarque).

Найбільш часто таксисвиражається дієслівними формами. Наприклад:

Er machte auf sieden Eindruck, als ob er jemand umbringen wollte. Vielleicht hatte er jemandumgebracht (Spranger).

Кілька більш складно використання для передачі таксісних відносин лексичних засобівтипу прислівників (zuerst, dann) або прийменникових сполучень (nach einer Stunde). Haпример:

Kösterstellte den Motor ab, dann wandte er sich an Lenz (Remarque).

Таксісние відносининеодночасність в цьому прикладі виражає прислівник dann.

Nach einer halbenStunde ging er wieder hinГјber, um sich mit seiner Frau zu vertragen. Ichgab ihm ein paar Zeitungen und eine halbe Flasche Curacao mit (Remarque).

У наведеному прикладіприйменникове поєднання nach einer halben Stunde вказує на таксісние відносини, слідування подійодин за одним.

граматико-лексичнимизасобами передачі Таксис є деякі прийменники і підрядності спілки.Наприклад:

"Und Senftlebenverschwand aus Г–sterreich, nachdem er freigesprochen worden war ", sagteSchellbaum nachdenklich (Spranger).

Таксісное відношенняпередування показує союз nachdem,а так само дієслівна форма freigesprochen worden war, що виражає передування попорівнянні з подією, переданим формою verschwand.

Прийменники виражають таксисв поєднаннях з іменами, називающими небудь процеси, події. Наприклад:

Nach einigenmissglückten Versuchen, sich mit Christa zu unterhalten, sprach derKaufmann geläufig und ohne Antwort weder zu erwarten noch zu bekommen vonder Not des Mittelstandes und vom dauernd schlechten Wetter (Brezan).

Прийменник у поєднанні зім'ям nach einigen missglГјckten Versuchen вказує на таксис. Прийменник nach вказує на проходження подій.


3.Понятіеумовного способу. Значення кон'юнктива

Для вираження таксісних ітемпоральних значень дієслівних форм, крім форм індикатива, вживаютьсятакож форми кон'юнктива, тобто умовного способу.

Нахил визначаєтьсяяк граматична категорія, що відображає точку зору адресанта на характерзв'язку події з його суб'єктом. У відповідності з цим нахил найтіснішимчином пов'язано з модальністю, являючи собою її найбільш регулярне засібвираження [Зеленецький, Новожилова 2003, 74].

кон'юнктів вказує, щомова йде про подію, якого немає в дійсності, і що воно є лишеможливим або бажаним, можливим за певних умов. Наприклад:

Wenn ich eineSchwalbe wäre,

So flög 'ichzu dir, mein Kind,

Und baute mirmein Nestchen,

Wo deine Fenstersind (Heine).

В системі форм і вхарактері вживання кон'юнктива більше, ніж в інших наклонениях,виявляються специфічні особливості, властиві німецької мови -вживання кон'юнктива в непрямій мові. Таким чином, кон'юнктив можевиражати не тільки значення удаваності, але і бути формальним показникомнепрямої мови. Наприклад:

Das warGottfrieds erster Trick: sich vorzustellen. Er behauptete, es gäbe gleicheine intimere Atmosphäre (Remarque).

У кон'юнктиві дієсловомає всі часові форми, що і в індикативі; крім того, в систему тимчасовихформ кон'юнктива входять дві особливі форми - кондіціоналіс 1 і 2.

У семантиці кон'юнктивапредставлені дві семи:, уявність 'і, гіпотетичність'.

Сема, уявність 'вказуєна відсутність позначуваного події в реальності. Сема, гіпотетичність 'булазапропонована А. В. Бондарко. У відповідності з цим основним, провідним значеннямкон'юнктива слід визнати потенційності (як гіпотетичність), тобтопозначення всього того, що в принципі може існувати в людської думки(Як віртуальна дійсність) [Зеленецький, Новожилова 2003 74, 76].

На думку О.І. Москальської,вживання кон'юнктива визначається поєднанням трьох основних моментів:

1)виразомчасової диференціації;

2)тенденцією доформальної диференціації різних відтінків модальності;

3)диференційованимвиразом абсолютних і відносних часових значень.

Виділяють групупретерітальних форм кон'юнктива, їм протистоїть презенс кон'юнктива[Москальська 1956, 289, 297].

3.1. Абсолютнавживанн...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок