Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Биология и химия » Етичні та юридичні аспекти застосування генних технологій

Реферат Етичні та юридичні аспекти застосування генних технологій

Категория: Биология и химия

О.В. Петунін, учитель біології пн.ш. № 32, м. Прокоп'євськ, Кемеровська обл.

Розвитокпізнавальної активності і самостійності школярів багато в чому пов'язане зформами, методами і засобами навчання, вживаними вчителем в урочній тапозаурочної діяльності. Досвід нашої роботи показує, що однією з ефективнихформ проведення уроку, що сприяють формуванню у старшокласниківпізнавальної самостійності, є семінарське заняття.

Семінарськезаняття В«Етичні та юридичні проблеми генних технологійВ» проводиться нами в10-му класі після вивчення теми В«Генна інженеріяВ» в розділі В«Обмін речовин іенергії В»і розрахований на 2 академічні години.

Підготовкадо семінару починається за 2-3 тижні до його проведення. Учитель визначає колопитань, що виносяться на обговорення, і повідомляє їх учням. Учням повідомляєтьсяперелік літератури, яка може бути ними використана при підготовці досемінару. При проведенні даного семінару учні класу розбиваються на п'ятьгруп, кожна з яких отримує своє завдання.

Зразкові завдання для кожної групи учнів

Завданнядля 1-ї групи. В«Потенційна небезпека генно-інженерних методівВ»

1.У чому полягає потенційна небезпека генно-інженерних методів? Наведітьконкретні приклади.

2.Чи правомірні пропозиції про повну заборону генної інженерії? Висловіть своюточку зору.

3.Чи потрібні особливі заходи техніки безпеки при проведенні генно-інженернихробіт? Якщо так, то в чому вони мають полягати?

Завданнядля 2-ї групи. В«Біоетика. Центральні постулати біоетичного кодексу В»

1.Що таке етика, і які завдання вона вирішує?

2.Чому з'явилася необхідність у створенні біоетики?

3.Перерахуйте центральні постулати біоетичного кодексу.

Завданнядля 3-ї групи. В«Етичні проблеми генної інженеріїВ»

1.Яке значення генної інженерії для медицини? Наведіть конкретні приклади.

2.Чому генно-інженерні методи виявляються пов'язаними з етичними проблемами?

3.Висловіть свою думку з наступного питання, що краще - застосування генноїдіагностики в передпологовій період, коли виявлення спадкових дефектів можепризвести до відмови від народження дитини, або відмова від такої діагностики, внаслідокякого батьки, що мають гени спадкової хвороби, можуть прийняти рішеннявзагалі не мати дітей?

Завданнядля 4-ї групи. В«Етичні принципи медичної генетикиВ»

1.Що виділяє етику генетики з інших розділів біоетики?

2.Коли і де були сформульовані етичні принципи медичної генетики?

3.Назвіть основні етичні принципи медичної генетики.

Завданнядля 5-ї групи. В«Юридичні аспекти генної інженеріїВ»

1.Які юридичні проблеми породжує генна інженерія? Наведіть приклади.

2.Які правові акти гарантують дотримання прав людини при проведеннігенно-інженерних досліджень?

3.Чи існують правові документи, що визначають обов'язки держав позабезпеченню наукових досліджень в області генної інженерії?

Післятого як кожна група отримала завдання, учні приступають до підготовки досемінару. Учні всього класу готуються з усіх питань семінару, алевиступи будуть проходити у відповідності до завдань, отриманими групами. Вході підготовки вчитель проводить консультації, допомагає знайти потрібну літературу,скласти план виступу, відібрати фактичний матеріал і т.д.

Школярів процесі підготовки до семінару збирають матеріал з питань і завданьсемінару. Кожна група ілюструє виступ зі свого питання малюнками, схемами,графіками і т.д. Кількість учнів, які виступають в ході семінару від кожноїгрупи, ніяк не обмежується. Учні всього класу беруть участь уобговоренні кожного питання.

Завданняуроку. З'ясувати, в чому полягає потенційна небезпека генно-інженернихметодів. Ознайомити учнів з основними положеннями біоетичного кодексу.Розглянути основні етичні та юридичні проблеми генно-інженернихтехнологій. Вивчити основні етичні принципи медичної генетики. Розвиватиздібності учнів аргументовано викладати і відстоювати свою точку зору.Виховувати у школярів культуру ведення публічної дискусії.

Устаткування:малюнки, схеми, фотографії, що ілюструють методи медичної генетики іосновні етичні правила використання генно-інженерних методів.

ХІДУРОКУ

Вступнеслово вчителя

Зпоявою генно-інженерних методів стало ясно, що вони несуть в собіпотенційну небезпеку. У чому полягає ця небезпека, які проблемиюридичного та етичного характеру народжує генна інженерія, як формуються ініж регламентуються основні етичні принципи медичної генетики - осьосновні питання, які нам сьогодні належить обговорити в ході семінарськогозаняття.

Мивислухаємо виступаючих від кожної з п'яти груп. Завдання класу - уважнослухати виступи своїх товаришів, доповнювати їх, висловлювати свою точкузору і, якщо виникне необхідність, вступати в дискусію. За кожнеістотне доповнення, за кожен грамотно поставлене запитання, за кожнеобгрунтоване зауваження виступаючому ви можете заробити 1 бал.

Зваших виступів і доповнень буде складатися оцінка за сьогоднішній урок.Усім, хто отримає за підсумками семінару негативні оцінки, доведеться писатиреферат по обговорюваних проблемах і захищати його.

1. Потенційна небезпека генно-інженерних методів

Зпоявою генно-інженерних методів стало ясно, що вони несуть в собіпотенційну небезпеку. У самому справі, якщо в бактерію кишкову паличку, звичайногомешканця кишечника людини, ввести гени стійкості до антибіотиків, а потімген, що кодує сильна отрута, і вилити таких бактерій у водопровід, то це можепривести до важких наслідків. З цього випливає, що досліди з генноїінженерії вимагають дотримання заходів безпеки і державного контролю.

Рис.1. Вбудовування в плазміду хромосомної ДНК

Деякіпотенційно небезпечні дослідження (наприклад, включення генів опухолероднихвірусів в ДНК плазмід) ще недавно перебували під забороною. Багато пропонуютьзаборонити генну інженерію. Однак ці пропозиції не обгрунтовані за наступнимипричин.

перше,в даний час розроблені безпечні В«векториВ», які навряд чи можутьвиживати і розмножуватися поза лабораторій. Найчастіше векторами виступаютьплазміди. Весь процес одержання бактерій, несучих В«потрібнийВ» ген, схематичнопредставлений на рис. 1 і 2. Він включає в себе кілька стадій: розрізання ДНКлюдини, включення фрагментів ДНК людини в плазміди, введення рекомбінантнихплазмід в бактеріальні клітини, відбір серед клонів трансформованих бактерійтих, які несуть потрібний людський ген.

Рис.2. Очищення і ампліфікація специфічної послідовності ДНК утемклонування ДНК в бактеріальних клітинах

друге,в більшості експериментів використовується бактерія Escherichia соli, а цеповсюдно поширений вид, що живе в кишечнику людини. Але лабораторніштами цієї бактерії існують поза тілом людини вже протягом багатьохтисяч поколінь. Їх еволюція за цей час зайшла настільки далеко, що їм теперважко вижити поза пробірки.

третє,відпрацьовані звичайні заходи техніки безпеки, при дотриманні яких виключенівитоку небезпечних генетичних конструкцій.

четверте,в природі існують шляхи переносу ДНК від одних видів іншим, аналогічні тим, щовикористовуються в лабораторіях, а генну інженерію, здійснювану природою, не можназаборонити (йдеться про можливість існування трансдукції генів від одноговиду до іншого за допомогою вірусів).

2.Біоетика. Центральні постулати біоетичного кодексу

Наростаючепроникнення біотехнологій у вивчення спадковості людини викликалонеобхідність появи спеціальної науки - біоетики, розробка проблемякої має вже 15-річну історію.

Етика(Від грец. Етос - звичай) - це наука, об'єктом якої є мораль, морально-етичнівідносини, питання моральних цінностей у суспільстві. Вона розглядає правила інорми відносин людей один до одного, забезпечують дружелюбність і знижуютьагресивність у спілкуванні. Можна вважати, що етичні норми дотримуються, якщо, розр...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок