Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Биржевое дело » Товарна біржа

Реферат Товарна біржа

Категория: Биржевое дело

Зміст:

Товарна біржа, як частина ринку............................. 1

Законодавче регулювання діяльностітоварних бірж ... 2

I. Загальні положення....................................... 2

II. Установа, організація і порядокприпинення

діяльності товарної біржі.......................... 3

III. Організація біржової торгівлі та їїучасники ........ 4

Членство і керування на біржі............................. 7

Схема управління біржею.................................... 9

Організація роботи товарних бірж........................... 10

1. Біржовий зал.......................................... 10

2. Маклериата та брокерські контори........................ 11

Біржова котирування......................................... 12

Біржовий арбітраж.......................................... 13

Біржова друк ............................................ 13

Реклама.................................................. .. 13

Базові операції на товарній біржі......................... 14

Російські біржі........................................... 15

Товарна біржа, як частинаринку

Товарна біржа по визначенню - корпоративна,некомерційна

асоціація членів корпорацій, що забезпечуєматеріальні умови для

купівлі-продажу товарів на ринку шляхом публічнихторгів згідно прави-

лам і процедурам, що забезпечують рівність дляклієнтів і членів бір-

жи.

Товарні біржі здійснюють купівлю і продажне товарів, а конт-

ракт на їх поставку. На них продаються контрактина стандартизовані

види товарів, які можуть бути продані великимипартіями за зразками

технічному опису. На товарних біржахвиявляються базисні ціни,

які формуються під впливом співвідношенняпопиту і пропозиції. Всі

біржі є самостійними підприємствамиі діють незалежно

один від одного. Одні товари продаються і купуютьсялише на якийсь од-

ної біржі, інші - на декількох; однак, розміриконтрактів на один

і той самий товар і інші характеристики відрізняютьсяодин від одного на

різних біржах.

Стосовно до наших умов до складуосновних функцій товар-

ної біржі повинні входити такі, як розробкастандартів на реалізуючи-

мую через біржу продукцію, а також пакета типовихконтрактів по сдел-

кам купівлі-продажу, квотування цін, врегулюваннявиникаючих суперечок

та інформаційна діяльність.

Як правило, угоди на біржі носять ф'ючерснийхарактер. Головна

функція ф'ючерсної біржі сьогодні складається в наданніприватним чи-

ЦАМ і компаніям, що ризикують понести збитки внаслідокнеблагопрятного

коливання цін на товари і фінансові активи,можливості уникнути або

зменшити цей ризик. Біржі роблять перенос ризикуз тих, хто бажає його з-

бігти (хеджери), на тих, хто згодний його прийнятина себе (спекулян-

ти). Перенесення ризику в умовах нестабільної економікивідігравати стабілізуючу-

ющую роль в діяльності підприємств.

Законодавче регулювання

діяльності товарних бірж

В даний час діяльність товарнихбірж регулюється Законом

РФ від 20 лютого 1992 р. "Про товарних біржахі біржову торгівлю "з з-

менениями від 24 червня 1992 р. і від 30 квітня1993 р., 19 червня 1995

Закон спрямований на врегулювання відносин постворенню та діяльності

товарних бірж, біржової торгівлі і забезпеченняправових гарантій для

діяльності на товарних біржах. Наведемо найбільшістотні частини

закону:

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. ... Відносини, пов'язані з діяльністюбірж праці,

фондових і валютних бірж, а також фондових тавалютних секцій (відділів,

відділень) товарних, товарно-фондових і універсальнихбірж, справжнім

Законом не регулюються.

Стаття 2. Поняття товарної біржі

1. Під товарною біржею в цілях цьогоЗакону розуміється орга-

нізація з правами юридичної особи, що формуєоптовий ринок шляхом

організації і регулювання біржової торгівлі,здійснюваної у формі

голосних публічних торгів, проведених у заздалегідьпевному місці і в

певний час за встановленими нею правилами.

2. Товарна біржа може мати філіали іінші відокремлені під-

поділу, створюються у відповідності з законодавством.

Стаття 3. Сфера діяльності товарної біржі

1. Біржа має право здійснювати діяльність,безпосередньо свя-

занную з організацією і регулюванням біржовоїторгівлі, за винят-

ням діяльності, передбаченої пунктами2 і 3 цієї статті.

2. Біржа не може здійснювати торговельну,торгово-посередницьку та

іншу діяльність, безпосередньо не пов'язануз організацією біржі-

виття торгівлі.

3. Біржа не має права провадити вклади,набувати частки (паї), ​​

акції підприємств, установ і організацій,якщо зазначені підприєм-

тия, установи та організації не ставлять за метуздійснення діяч-

ності, передбаченої пунктом 1 цієї статті.

Стаття 8. Види біржових угод В цілях цьогоЗакону учасни-

ками біржової торгівлі в ході біржовихторгів можуть вчинятися

угоди, пов'язані з:

взаємною передачею прав та обов'язків увідношенні реального то-

вару;

взаємною передачею прав та обов'язківщодо реального

товару з відстроченим терміном його поставки (форвардніугоди);

взаємною передачею прав та обов'язківу відношенні стандартних

контрактів на поставку біржового товару (ф'ючерсніугоди);

поступкою прав на майбутню передачу прав іобов'язків у відношенні

біржового товару або контракту на поставку біржовоготовару (опціонні

угоди);

а також інші угоди щодо біржовоготовару, контрактів

або прав, встановлені в правилах біржової торгівлі.

Розділ II. Установа, організація іпорядок припинення

діяльності товарної біржі

Стаття 11. Заснування товарної біржі

1. Біржа може засновуватися юридичнимиі (або) фізичними особи-

мі і підлягає державній реєстрації в установленомупорядку.

3. Частка кожного засновника або члена біржів її статутному капіталі

не може перевищувати десяти відсотків.

Стаття 13. Ліквідація товарної біржі Ліквідаціябіржі може бути

здійснена за рішенням вищого органу управліннябіржі, а також

судом або арбітражним судом.

Стаття 14. Члени товарної біржі

1. Членами біржі в цілях цього Законуможуть бути юридичні

або фізичні особи (за винятком перерахованиху пункті 2 цієї

статті), які беруть участь у формуванні статутногокапіталу біржі чи-

бо вносять членські або інші цільові внескив майно біржі і стали

членами біржі в порядку, передбаченому їїустановчими документа-

мі.

Стаття 16. Загальні збори членів товарноїбіржі

1. Загальні збори членів біржі євищим органом управління

біржею.

2. Загальні збори членів біржі забезпечуєреалізацію всіх прав

і обов'язків біржі та її членів.

Розділ III. Організація біржової торгівліі її учасники

Стаття 19. Учасники біржової торгівлі

1. Учасниками біржової торгівлі в ціляхцього Закону є-

ются члени біржі, постійні і разові відвідувачі.

2. Відвідувачі біржових торгів беруть участьу біржовій торгівлі з

урахуванням обмежень, передбачених статтею21 цього Закону.

3. Іноземні юридичні та фізичніособи, які не є чле-

нами бірж, можуть брати участь у біржовій торгівлівиключно через

біржових посередників.

Стаття 22. Біржові брокери

Біржові угоди відбуваються в ході біржовихторгів через біржових

брокерів.

Біржовими брокерами є службовці абопредставники підприєм-

тий, установ і організацій - членів біржіі біржових посередників, ...


Страница 1 из 4Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок