Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Биржевое дело » Світовий фондовий ринок

Реферат Світовий фондовий ринок

Категория: Биржевое дело

ЗМІСТ

Введення. 2

I. Характеристикаміжнародного фондового ринку. 3

Учасники ринків цінних паперів:емітенти, інвестори, посередники. 5

Цінні папери міжнародногофондового ринку. 7

II. Характеристика фінансовихінструментів. Ціни світового фондового ринку. 9

Фінансові інструменти. 9

Ціни. 11

III. Первинний фондовий ринок. 12

IV. Росія. 13

V. Фондовий ринок Росії. 14

Обсяги ринку. 15

Якісні характеристики. 15

Висновок. 23

Додаток. 25

Список використаноїлітератури. 28


Введення.

Фондовий ринок - це інститут або механізм, що зводить разомпокупців (пред'явників попиту) і продавців (постачальників) фондовихцінностей, тобто цінних паперів.

Поняття фондового ринку і ринку ціннихпаперів збігаються.

Згідно з визначенням,товаром, що звертається на даному ринку, є цінні папери, які, в своючергу, визначають склад учасників даного ринку, його місце розташування,порядок функціонування, правила регулювання і т.п. Слід зазначити, щопрактично всі ринки знаходять відображення в інструментах ринку цінних паперів. Так,наприклад, ринок знову виробленої продукції і послуг представленийконосаментами, товарними ф'ючерсами і опціонами, комерційними векселями; ринокземлі і природних ресурсів - заставними листами, акціями, облігаціями,забезпеченням яких служать земельні ресурси і т.д. (Див. додаток, схема 1).

Ринок цінних паперівспіввідноситься з такими видами ринків, як ринок капіталів, грошовий ринок,фінансовий ринок; традиційно на цих ринках представлено рух грошовихресурсів. У прийнятій у вітчизняній і міжнародній практиці термінології:

ФІНАНСОВИЙРИНОК = ГРОШОВИЙ РИНОК + РИНОК КАПІТАЛІВ

На грошовому ринкуздійснюється рух короткострокових (до 1 року) накопичень, на ринкукапіталів - середньо-і довгострокових накопичень (понад 1 рік). Фондовий ринокє сегментом як грошового ринку, так і ринку капіталів, які такожвключають рух прямих банківських кредитів, перерозподіл грошовихресурсів через страхову галузь, внутрішньофірмові кредити і т.д. (Див. схему,наведену нижче).


У ринковій економіці ринокцінних паперів є основним механізмом перерозподілу грошовихнакопичень. Фондовий ринок створює ринковий механізм вільного, хоча ірегульованого, переливу капіталів у найбільш ефективні галузі господарювання(Див. схему).


I. Характеристикаміжнародного фондового ринку.

Міжнародний фондовий ринок являє собоюнадбудову над національними фондовими ринками, які складають його основу,і є ринком вторинних фінансових ресурсів. Якщо на національних фондовихринках суб'єктами фінансових угод є юридичні та фізичні особиданої країни, то на МФР - різних країн. Ця обставина має важливезначення: угоди, укладені між позичальниками і кредиторами, що належать дорізним країнам, припускають трансформацію грошово-кредитних ресурсів з однієївалюти в іншу. Що відбувається переплетення національних і міжнародних активівпризводить до формування єдиного універсального ринку, доступного всім суб'єктамекономіки незалежно від їх національної приналежності. У зв'язку з цим умовикомерційної діяльності, в т.ч. за посередництвом цінних паперів, а такожпов'язані з нею прибутку і ризики зрівнюються не тільки в рамках національноїекономіки, але і в межах більшої частини світового господарства. Формування МФРпов'язано з науково-технічною революцією, породжуваними нею новими гігантськимикапіталомісткими проектами, а також з необхідністю вишукувати для їх реалізаціїпотужні джерела фінансових коштів.

Існує ряд факторів, що сприяють формуванню МФР і розширеннюйого географічних кордонів. До їх числа відносяться:

1)зростаюча взаємозв'язок міжнаціональними та іноземними секторами економіки;

2)деретуляція з боку державигрошових і капітальних потоків, валютних курсів, а в ряді випадків і міграціїтрудових ресурсів;

3)впровадження нововведень у торговельнихопераціях, збільшення ролі і значення міжнародних торговельних і фондових бірж,вдосконалення платіжних розрахунків;

4)розвиток міжбанківськихтелекомунікацій на базі ЕОМ, електронний переказ фінансових активів.

Зміни, що відбулися на початку 90-х рр.. в Росії і в країнах СхідноїЄвропи, багато в чому сприяли подоланню ізоляції цих країн від МФР, і вНині йде активний процес їхнього включення у світовуфінансово-кредитну систему, що є частиною процесу формування єдиноїсвітової цивілізації.

За своєю структуроюМФР - це сукупність різних кредитно-фінансових інститутів, через якіздійснюється переміщення капіталу в сфері міжнародних економічнихінститутів. Це ТНК, ТНБ, міжнародні фондові біржі та кредитно-фінансовіінститути, державні агентства, різні фінансові посередники(Брокерсько-дилерські організації).

Всі операції на МФР можуть бути розділені накомерційні (оплата експортно-імпортних операцій) і чисто фінансові(Пов'язані з міжгалузевої міграцією капіталу). Національні інструментифінансових ринків (різні види цінних паперів, і т.ч. векселя) єодночасно інструментом МФР.

Міжнародний ринок цінних паперів (МРЦБ) сформувавсяв результаті масового вивозу капіталу, перш за все з країн, якимналежать основні транснаціональні корпорації та банки. Формування йогобуло прискорене сучасної науково-технічною революцією, яка породила безлічграндіозних проектів, здійснення яких потребує використання капіталурізних країн, розвитком інтеграційних процесів, певною стійкістювалютних курсів, введенням загальних багатонаціональних валют, успіхами у розвиткубанківського і біржової справи.

МРЦБ є чинником, що прискорює світовий процесекономічного зростання і полегшує різним суб'єктам економіки доступ доміжнародного ринку вільних капіталів. Коло учасників МРЦБ постійнорозширюється, до них приєднується все більше число національнихкредитно-фінансових інститутів, організацій ООН, НБСЄ та ін

МРЦБ грає зараз важливу роль у зближенні держав,їх економіки, в переході до нового світового суспільно-економічного порядку.Інтегруюча роль МРЦБ стає однією з панівних тенденцій йогорозвитку.

МРЦБ існує вже близько 150 років і в своєму розвиткупройшов через ряд етапів. Перший етап охоплює час до початку світової війни,коли мали місце в основному епізодичні емісії облігацій зарубіжнихемітентів, нужденних та фінансових ресурсах. Так, в 1887 році був випущенийперший російський закордонний позику для залізничного будівництва. ВНадалі Росія неодноразово вдавалася до емісії позик, розміщених на МРЦБ,для отримання необхідних їй коштів, в т. ч. для підготовки до війни 1914-1918рр..

Другий етап розвитку МРЦБ охоплює час, колиінтенсивно йшов процес формування світового господарства, встановлювалися міцнізв'язку між промислово-розвиненими країнами. У цей період фіктивний капіталзберігав чітко виражену національну приналежність. Але вже тоді, в 60-тіроки, з'явилася особлива надбудова над національними ринками цінних паперів: ринкиєврооблігацій і євроакцій, функціонування яких здійснюється за особливимизаконам, установлюваним міжнародними угодами.

МРЦБ безпосередньо пов'язаний з міжнародним ринком вільногокапіталу, який складається з окремих національних ринків. Перенакопиченнякапіталу в національних кордонах є причиною відтоку його в інші регіониі країни, де він приносить прибуток його власнику. Тому експорт капіталу - цехарактерна риса і об'єктивна необхідність розвиненої економіки. Поява ТНКі ТНБ призвело до того, що облігації та акції, випущені в окремих регіонах ікраїнах, починають залучати не тільки місцевих, але і міжнародних інвесторів,що веде до формування міжнародно-космополітичного капіталу,займається регулярними операціями на МРЦБ. У міжнародний обіг, крімцінних паперів першого випуску, надходять папери, вже давно знаходяться взверненні, а також опціони, процентні ф'ючерси та інші нові фінансовіінструменти. Опціони широко котируються на біржах...


Страница 1 из 6Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок