Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Биржевое дело » Застосування технічного аналізу на фондовому ринку

Реферат Застосування технічного аналізу на фондовому ринку

Категория: Биржевое дело

Зміст:

Введення. 2

Глава 1.Характеристикафондовогоринку в Росії. 3

1.1.Коротка історіяфондовогоринку. 3

1.2.Сучаснестан іпроблеми фондовогоринку. 7

1.3.Волатильність- Основнийпараметр фондовогоринку. 10

1.4.Застосовністьтехнічногоаналізу в Росії. 14

Глава 2.Використаннятехнічногоаналізу дляпрогнозуваннябіржових цін. 17

2.1.Основоположніпринципитехнічногоаналізу. 17

2.2.Особиериси технічногоаналізу. 17

2.3.Тіпиграфіків рухуринку. 18

2.4.Ценовойтренд, опірі підтримка. 19

2.5.Лініітренда і лініїканалу. 20

2.6.ТеоріяДоу. 21

2.7.ЧісловаяпослідовністьФібоначчі. 22

2.8.ТеоріяЦиклів. 23

2.9.Волноваятеорія Елліотта. 24

2.10.Індікаторитехнічногоаналізу. 27

Стохастичнийосцилятор. 27

Ковзнісередні. 28

Сходження/розбіжністьковзнихсередніх. 30

Індекстоварногоканалу. 30

Параболічнасистема SAR. 31

Системаспрямованогоруху. 32

Індексвідносноїсили. 32

Вертикальнийгоризонтальнийфільтр. 33

Індекснегативногообсягу. 34

Середнійістиннийдіапазон. 34

СмугиБоллинджера. 35

Балансовийобсяг. 35

Накопичення/розподілВільямса. 36

ПроцентнийдіапазонВільямса. 37

ВолатильністьЧайкіна. 37

Індексгрошових потоків. 38

Легкістьруху. 38

Індексмаси. 39

Швидкістьзміниціни. 39

Темп. 40

Трендціни та обсягу. 41

Глава 3.Застосуванняокремихіндикаторівтехнічногоаналізу дляроботи на фондовомуринку. 42

3.1.Стохастіческійосцилятор.45

3.2.Скользящіесередні. 46

3.3.Схожденіе/расхожденіековзнихсередніх. 50

3.4.Індекстоварногоканалу. 51

3.5.Параболіческаясистема SAR. 53

3.6.Сістемаспрямованогоруху. 54

3.7.Індексвідносноїсили. 54

3.8.Пріменімостьіндикаторів. 56

Висновок. 57

Списоквикористаноїлітератури. 58


Введення.

Технічнийаналіз в ціломуможна визначитияк методпрогнозуванняціни, заснованийна статистичних,а не на економічнихвикладках. Вінбув створенийвиключнодля прикладнихцілей, а саме- Отриманнядоходів пригрі на ринкуцінних паперів,а потім і наф'ючерсах. Всіметодики технічногоаналізу спочаткустворювалисяокремо одинвід одного і лишев 70-ті роки булиоб'єднанів єдину теоріюіз загальною філософією,аксіомами іосновнимипринципами.

Технічнийаналіз широковикористовуєтьсяна Заході, а вОстаннім часомзнаходить застосуванняі в нашій країніпри різноманітнійроботі на всіхвидах біржовихринків. В якостіприклад подібнихринків можнапривести цінніпаперу державі підприємств,валютні тапромисловііндекси, цінина товари.

Вцій роботіпредставленіосновні інайбільш популярніметоди технічногоаналізу, їхтеоретичніоснови, необхіднідля будь-якоготрейдера іаналітика.Даються відомостіпро основніспособахпрогнозуванняза допомогоюіндикаторів,застосовуванихв технічномуаналізі.

Будутьроз'ясненіосновоположніфілософськіпринципи технічногоаналізу, якібули сформульованіамериканцями,а їх тип логікитрохи відміннийвід нашої. Математичнийбазис не складний,але дивнимчином з'єднуєтехнічнийаналіз з сучаснимифізико-математичнимитеоріями пристроїприроди. Історіяж технічногоаналізу у насв країні майжене відома,оскільки рокийого найбільшбурхливого розвиткуприпали начас державногоуправліннягосподарством,повністювідторгаєтьсяподібні методи.Адже він бувстворений дляпрогнозів цінпри що існуваласистемі біржовоїторгівлі тарозвивавсяразом з нею.Так що іменабатьків-засновників,відомихбудь аналітику,потрібно хоча бперерахувати:Чарльз Доу,Ральф Елліотт,Вільям Ганн.Варто згадатиі таких гурутехнічногоаналізу 80-х роківяк Джон Мерфі,Роберт Прехтері Стів Нісон,а також творцівбагатьох індикаторів- Це ДжорджЛейн, УеллсУайлдер, ЛарріВільямс.

Знаннятехнічногоаналізу дляроботи на сучаснихбіржових ринкахважко переоцінити.Увійти в ринокперед підйомомі вийти з нього,коли трендвидихався, абопродати передпадінням ринку- Ось мріябіржовогоспекулянта.Ось такі заповітнімрії і дозволяєвтілитижиття грамотнезастосуваннятехнічногоаналізу, він,як мінімум,дозволяєстабільнозменшувати ризикі збільшуватиприбуток. Більшістьметодів прогнозуванняцін, при використаннінавіть не самихпотужних персональнихкомп'ютерів,доступні будь-якомуцікавитьсятрейдеру. Всіметоди технічногоаналізу працюютьна практицівже багатороки і приносятькористувачамчималий дохід.


Глава 1. Характеристикафондового ринкув Росії. 1.1. Коротка історіяфондовогоринку.

Короткахарактеристикаросійськогофондового ринкуполягаєв тому, що він вкраїні вжеє. Але з'явивсявін не в одинмомент і досвого формуванняяк цивілізованої,йому довелосяпройти кількаетапів становлення.Все, природно,почалося зпереходу нашоїкраїни до ринковихвідносинам,а далі булотри етапи створенняфондовогоринку:

На першомуетапі (з 1990 по 1992роки), відбувалосястворення передумовдля його розвитку:освітуфондових біржі ринку акційкомерційнихбанків, почалосяформуваннязаконодавчоїбази російськогоринку ціннихпаперів. У цейчас основнамаса населеннябула ще з радянськимменталітетомі мотив заощаджень(В економічномусенсі) практичновідсутній.Те, що прийнятоназивати заощадженнямигромадян, було,по суті справи,В«Збільшеннямкасових залишків В»,відсоток небув мотивомвкладів в ощадкаси,тобто грошінакопичувалисядля майбутніхпокупок, але,як правило,не вкладалисяв які-небудьпідприємстваабо борговізобов'язанняз метою збільшеннямайбутнього споживання.

У березні1992 року булозареєстрованоАТЗТ В«МосковськаМіжбанківськаВалютна Біржа В»(ММВБ), засновникамиякої сталиЦентральнийБанк РФ, УрядМоскви, АРБ ​​іряд комерційнихбанків. У цьомуж році ММВБвиграла тендерна право організаціїбіржовийінфраструктуридля державнихцінних паперіві почала підготовкудо торгів поДКО.

На другомуетапі (з 1993 допершої половини1994 року), фондовийринок існуваву формі приватизаційнихчеків. Це булопочаток, розквіті закриттяцього ринку.Чеки були випущенідержавоюу великій кількостіі видавалисягромадянамРосії безкоштовно,а люди повиннібули обмінюватиприватизаційнічеки на акціїприватизованихпідприємствабо продаватина біржовомуі позабіржовомуринку.

У тойчас у нассклаласянаступнакартина. Біднев своїй масінаселення зпригніченоюекономічноїініціативоюв результатіпануванняапаратудержавногонасильства і пропагандипротягом довгихроків, не малокоштів, та йне наважуваласяробити які-небудьінвестиціїу виробництво.Приватизаціястворила великийфінансовий,а не продуктивнийкапітал. Фондовийринок був заповненийвсякими сурогатамицінних паперів:квитки МММ,Тибету, Чариі т.д., В«діамантовіВ»і В«золотіВ»контракти -термінові товарніконтракти,випускаютьсяемітентом намасової основіі укладаютьсядля залученнягрошових коштівв оборот емітента.Таким чином,в надзвичайнокороткий термінв Росії сформувавсяфондовий ринок,але він не виконувавголовну своюфункцію: мобілізаціягрошових коштіввкладниківдля цілей організаціїі розширеннявиробництва.

Втравні 1993р. ММВБ,почавши своєперетворенняз чисто валютноїбіржі в унівесальнийбіржову структуру,відкрила біржовуторгівлюдержавнимиборговимизобов'язаннями,що стало щевеликою перешкодоюдля отриманняінвестиційпідприємствами,так як вкладенняв них давалибільш швидкий,надійний івисокий дохід.

Біржовийхаос часівприватизаційнихчеків, пред'явничихпаперів і сурогатівне міг існуватидовго. Масштабніспекуляціїне могли незакінчитисяруйнівнимдля цього ринкукризою (літо-осінь1994р.) Та посиленнямдержавногорегулювання(Нагляд за біржамиі операторамифондовогоринку, заборонапред'явничихцінних паперів).

Післятакого бурхливогоі хаотичногорозвитку російськогоринку ціннихпаперів його учасникиприйшли до усвідомленнятого, що подальшаробота безприйняття єдинихправил поведінкина фондовомуринку неможлива.Однак прийняттятаких норммогло статиможливимтільки шляхомоб'єднанняброкерів впрофесійнуасоціацію,яка встановилаб правилаторгівлі тастежила за їхдотриман...


Страница 1 из 20Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок