Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Биржевое дело » Біржі України

Реферат Біржі України

Категория: Биржевое дело

Введення2 .. 3

Товарнабіржа.4.14

Метаі функції товарноїбіржі.

Типитоварних бірж,їх суб'єктиі здійснюваніними операції.

Становленнятоварних біржна Україні.

Фондовабіржа.15 .. 54

Поняттяфондової біржі.Короткий світовийогляд фондовоїдіяльності.

Управліннябіржею.

Учасникибіржових угод.

Особливостіфункціонуванняфондової біржі.

Біржоваторгівляоблігаціями.

Оформленнябіржових угод.

Принципидіяльностіфондової біржі.

Котируванняі курс ціннихпаперів.

Українськафондова біржа.

Концепціястановленняфондовогоринку України.54 .. 57

Висновок.58

Списоклітератури.60 .. 61


Введення

"Ринокна якомувідбуваєтьсякупівля-продажцінних паперівназиваєтьсяфондовою біржею ".Цією єдиною(І неповторною)фразою,як би міжіншим, щезовсім недавноописував фондовийринок головнийофіційнийпідручник політекономії.Добре, утім,хоча б те, щоавтори йоговикористовувалинейтральні,без ідеологічноїлайки, вираженнядля характеристикиявища, що могутньовоздействующегона всі найважливішіаспекти життєвогоукладу в країнахз розвиненоюринковою економікою.

Акції,облігації,сертифікати,чеки, векселіта інші цінніпаперів, про якіу нас все щез придихомговорять дикторителебаченняі професіоналиреклами, "там"вільно продаютьсяна фондовихбіржах і на такзваному"Вуличному"ринку. Переважнабільшістьжителів ЗахідноїЄвропи, СхідноїАзії Америкирозглядаютьакції в одномулогічномуі соціальномуряді з оплаченимирахунками закомунальніпослуги й обговорюютьсправи на ринкуцінних паперівбез ажіотажноговереску. Цінніпапери сталиспособом вираженняособистого чиколективногопідприємницькогоризику, давнопереставши бутиоб'єктамиритуальногопоклоніння,що на жальвельми частозустрічаєтьсяу нас.

Вроботі розглянутосвітовий досвід,накопиченийпромислово-розвиненимикраїнами впроцесі становленняі розвиткуфондового ринкуяк одного знайважливішихсегментівнаціональногоринку. Булазроблена спробарозглянутиаспекти діяльностіфондової біржі,її сутність,призначення,складовіі її місце внаціональномугосподарстві.

Такожбули піднятіпитання зародженняі подальшоговдосконаленнямеханізмуфункціонуванняфондового ринкуна Україні.


I.ТОВАРНА БІРЖА.


A) Метаі функції товарноїбіржі.

Ефективнефункціонуваннясучасногоринку знаходитьсяв прямій залежностівід постійновоспроизводимойринкового середовища.Важливим йогоелементомє ринковаінфраструктура,представляєсобою системупідприємстві організацій,забезпечуютьрух товарів,послуг, грошей,цінних паперів,робочої сили.До таких установналежатьтоварні тафондові біржі.

Всучасноїекономічноїлітературітоварна біржарозглядається,по-перше, якекономічнакатегорія,відображаєскладову частинуринку, специфікоюякого єособлива оптоваформа торгівлітоварами зпевнимихарактеристиками:масовість,стандартності,взаємозамінність.По-друге, цегосподарськеоб'єднання(Суспільство) продавців,покупціві торговців-посередниківз метою створенняумов дляторгівлі, полегшення,прискорення таздешевленняторговельних угоді операцій.Такі об'єднанняорганізовуютьсядля поліпшенняторгівлі, швидкогозабезпеченнятоваровиробниківнеобхіднимитоварами, прискоренняобороту капіталу.Члени біржівиграютьне від її функціонування,а від свогоучасті в торгах.Члени товарноїбіржі, якимиможуть бути якпосередницькі(Брокерські,торгові тат.п.), виробничіфірми, так ібанківськіустанови,інвестиційнікомпанії, окремігромадяни, ввідповідноз встановленимибіржовимиправиламиукладаютьугодикупівлі-продажутоварів поцінами, що складаєтьсябезпосередньов ході торгівлів залежностівід співвідношенняпопиту і їхпропозиції.Це свідчитьпро те, що біржаявляєсобою особливийціноутворюючиймеханізм. Ввільномуціноутвореннітакож полягаємета біржі.


B)Типи товарнихбірж, їхні суб'єктиі здійснюваніними операції.

Охарактеризувавширізністорони діяльностітоварної біржі,можна дати їйнаступнеузагальнюючевизначення.Товарна біржа- Це асоціаціяюридичнихі фізичнихосіб, що здійснюєоптові торговіоперації наоснові стандартів,зразків вспеціальномумісці, де цінина товаривизначаютьсяшляхом вільноїконкуренції.

Біржаяк сегментспільного ринкувиконуєфункції збалансуванняпопиту і пропозиціїшляхом відкритоїкупівлі-продажу,упорядкуванняі уніфікаціїринку товарнихі сировиннихресурсів,стимулюваннярозвитку ринку,економічногоіндикатора.

Впочатку 90-х роківв країнах, дефункціонуєринок, нараховувалосяблизько 50 товарнихбірж із загальнимоборотом понад10 трлн. доларів,що становить25% їх валовогонаціональногопродукту. Наних реалізуєтьсяпродукція понад60-ти найменувань.

Вкраїнах з розвиненоюринковою економікоютоварні біржів основномуфункціонуютьяк безприбутковіасоціації,звільненівід сплатикорпоративногоприбутковогоподатку. Головнимистаттями їхдоходу є:засновницькіі пайові внескиі відрахуванняорганізацій,утворюючихбіржу; доходивід наданняпослуг членамбіржі й іншихорганізаціям;виручка відінших надходжень.

Аналогічнімети прагнутьставити передсобою і вітчизнянізасновникибірж. Так, у статті1 Закону України"Про товарнубіржу "говоритися,що товарнабіржа не займаєтьсякомерційнимпосередництвомі не має на метіотриманняприбутку. Однакна практицібіржі отримуютьприбутку, джереломяких євідрахуванняіз сум комісійноївинагороди,надходитьвід брокерськихконтор. Надходженнявід біржовихоперацій,певніст. 13 згаданогоЗакону, єодним із джерелформуваннямайнабіржі. Як правило,відрахуванняна користь біржскладають0.1 - 0.5% від сумиукладенихброкерамиугод.


II.ТОВАРНІ БІРЖІНА УКРАЇНІ.


В1993 році в Україніфункціонувалопонад 60-ти товарнихбірж. Такевелика їхкількістьобумовленонизьким рівнемрозвитку оптовоїторгівлі. ЗіЗгодом, зрозвиткомекономіки,кількістьбірж зменшиться.

Особливостямиукраїнськихбірж єв порівняннііз західнимималий статутнийкапітал іуніверсальність,низький рівеньспеціалізації.


Взалежностівід об'єктапродажу і біржіпідрозділяютьсяна універсальніі спеціалізовані.Об'єктом продажуКиївськійуніверсальноїтоварної біржіє картопля,капуста, консервованіпомідори іогірки, яловичина,свинина і худоба.

Вумовах скороченнявиробництвазакономірнимє прискореннябіржових процесів,розширенняасортиментубіржових товарів- І навпаки.Ось чому длянашої країнихарактернийріст універсальнихтоварних бірж.

Біржі,на якихоб'єктом торгівліє окремітовари або їхгрупи, називаютьсяспеціалізованими.У свою чергу,вони поділяютьсяна спеціалізованіширокого профілюі вузькоспеціалізовані.

ВУкраїні значночастіше зустрічаютьсяспеціалізованіширокого профілюбіржі. Середних виділяється"Украгропромбіржа",в яку входятьцентральнабіржова структураі кількарегіональних.Через "Украгропромбіржу"реалізуєтьсясільсько-господарськаі промисловапродукція длязадоволенняпотребАПК України.У перспективіпередбачаєтьсяпроведенняяк національних,так і міжнароднихторгів цукром,зерном, металовиробами,сільгосптехнікоюі транспортнимизасобами.

Біржіможна класифікуватипо суб'єктамосвіти.В Україні більшістьтоварних біржорганізовуютьсядержавнимиустановами,наприклад, органамипостачання,міністерствомсільськогогосподарства іпродовольства,іншими міністерствамиі відомствами.Так були утвореніУкраїнськауніверсальнатоварна біржаі "Украгропромбіржа".У теж часіснуютьбіржі, організованівільнимипідприємцями,наприклад, одеськаприватна біржа"Світлана іДо ". Певніплюси маютькожен із способіворганізаціїбірж. Перевагоюперших єте, що вони маютьщодорозвиненуінфраструктуру,а інших - їхдоступністьдля більшогокількостісуб'єктів.

Біржіможна підрозділититакож на національніі міжнародні.

Членамибіржі вартовважати їїакціонерів.Вони мають правовідвідувати біржу,користуватисяїї технічнимизасобамиі укладатиугоди.Крім членівбірж...


Страница 1 из 8Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок