Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз економічної ефективності виробництва зерна в СХА «Олексіївська» Базарнокарабулакского району

Реферат Аналіз економічної ефективності виробництва зерна в СХА «Олексіївська» Базарнокарабулакского району

ФГТУВПО В«Саратовський державний АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Н.І. ВАВІЛОВА В»

ФАКУЛЬТЕТБУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

КАФЕДРАЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ І АУДИТУ

КУРСОВИЙПРОЕКТ

Аналізекономічної ефективності виробництва зерна в СХА В«ОлексіївськаВ»Базарнокарабулакского району

Виконав

студент 4курсу Б-402 групи

Силаєва Т.Н.

Перевірив: ст. викладач

ПродівляноваА.В.

Саратов 2005


Зміст

Введення

1. Економічна ефективністьсільськогосподарського виробництва

1.1 Сутністьефективності виробництва

1.2 Види економічноїефективності

1.3 Оцінка економічної ефективності

1.4 Ефективність використання трудових ресурсів

2. Сучасний стан та тенденції розвиткувиробництва зерна

2.1 Організаційно-економічна характеристика СХАВ«ОлексіївськаВ»

2.2 Аналіз посівної площі, валового збору іврожайності зернових культур

2.3 Аналіз витрат на виробництво зерна

2.4 Економічна ефективність виробництвазерна в СХА В«Олексіївська

3. Основні напрями та резерви підвищенняекономічної ефективності виробництва зерна

3.1 Шляхи підвищенняекономічної ефективності виробництв зерна

3.2 Резерви збільшеннявалового збору зерна

3.3 Резерв зниженнясобівартості 1 ц зерна

3.4 Резерви збільшеннясуми прибутку і рівня рентабельності

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури


Введення

Зерно - стратегічнехарчова сировина і національне надбання Росії, а Зернова галузь єпровідною в сільському господарстві. Вона забезпечує виробництво більше половинивсього вартісного обсягу сільськогосподарської продукції.

Аналіз сучасногостану виробництва зерна в Російській Федерації дозволив виявити рядтривожних тенденції: диспаритет цін на продукцію сільського господарства,технологічне і технічне відставання галузі, скорочення бюджетноїпідтримки.

Виробництво зерна займає особливе місце серед інших галузейрослинництва. Зерно є основою харчування для населення, тому що цене тільки хліб, макаронні вироби, крупи, але і джерело виробництва молока,м'яса, яєць та інших продуктів. Зерно - найважливіший корм для худоби та птиці.Концентровані корми високоживильний. Вони легко піддаються механізації іавтоматизації приготування. Витрати праці на їх підготовку в кілька разівменше, ніж на інші корми.

Від виробництва зерна залежить спеціалізація окремих районів наобробітку технічних культур, овочів, фруктів, так як при його недоліку впершу чергу розширюють посівні площі під зерновими.

Воно добре зберігається (усушка не перевищує 3% на рік), томуособливо придатне для створення державних резервів продовольства ікормів. Легко перевозиться на великі відстані, у зв'язку з чим широковикористовується в якості привізного корму на птахофабриках і тваринницькихкомплексах.

Зерно -найважливіший експортний продукт. Чим більше зернові ресурси країни, тим міцнішезовнішньополітичні позиції держави на світовій арені. В. І. Ленін вважав,що хліб робить істотний вплив на розвиток всієї економіки країни, забезпечуєекономічну незалежність держави. В«Лише, будучи фактичним власникомдостатнього продовольчого фонду, - писав він, - робоче держава встані міцно стояти в економічному відношенні на власних ногах,забезпечити ... неухильне відновлення великої промисловості, створитиправильну фінансову систему В»

Все вище перерахованесвідчить про актуальність аналізу собівартості і рентабельності зерна.

Незважаючи на те, що влітературі за останні роки з'явилося багато публікацій з даного питання, аледана проблема залишається не до кінця вивченою.

Метою даного курсовогопроекту є проведення аналізу виробництва зерна.

Поставлена ​​метавизначає необхідність вирішення наступних завдань.

1. Для початку необхідно розкрити теоретичні основи поекономічної ефективності сільськогосподарського виробництва. А саме,визначити сутність ефективності виробництва, описати види економічноїефективності, дати оцінку економічної ефективності, зрозуміти сутьефективності використання трудових ресурсів

2. Необхідно охарактеризувати сучасний стан івиявити основні тенденції виробництва зерна в СХА В«ОлексіївськаВ»; тобто датиорганізаційно - економічну характеристику діяльності підприємства, асаме, розкрити організаційну структуру підприємства, розглянутиоснащеність підприємства основними засобами виробництва і ефективність їхвикористання, забезпеченість трудовими ресурсами для здійсненнявиробничого процесу, виявити спеціалізацію підприємства і визначитифінансові результати діяльності підприємства. А також провести аналізпосівної площі, валового збору і урожайності зернових культур, і аналізвитрат на виробництво зерна. Розкрити економічну ефективність виробництвазерна в СХА В«ОлексіївськаВ».

3. Треба визначити основні напрями та розрахуватирезерви підвищення економічної ефективності виробництва зерна, при цьомувиявляються шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна, ірозрахувати резерви збільшення валового збору зерна, прибутку від виробництвазерна і собівартості виробництва зерна.

Комплексність аналізудосягається за допомогою використання основних методів аналізу: порівняльногометоду, методу абсолютних різниць, методу ланцюгових підстановок, графічний методдослідження.

У роботі використовувалисятруди Савицької з економічного аналізу. Для написання курсового проектувикористовувалися такі літературні джерела, як підручники з В«Аналізудіяльності підприємств В», поВ« Економіці сільського господарства; статті зперіодичної преси - з журналів В«Економіка та управління АПКВ», В«Питаннястатистики В»,В« Питання економіки В»,В« Економіка сільського господарства Росії В».Дані по господарству базуються на річної бухгалтерської звітності за 2002 -2004 роки.

Об'єктом дослідженняє сільськогосподарська артіль В«ОлексіївськаВ» Базарнокарабулакскогорайону Саратовської області.

Предмет дослідженнязерновиробництво.


1. Економічнаефективність сільськогосподарського виробництва

1.1 Сутністьефективності виробництва

Проблема ефективності - це вічна проблема людства. Вонавипливає із самої суті людського буття. Однак трактується вона по-різному.Комуністична ідеологія виходила з того, що будується комунізм. А там всеВ«Багатства поллються повним потокомВ», тобто матимуть місце необмеженіможливості задоволення всіх потреб.

За Самуельсона, в основі економічної науки лежать двафундаментальних факту: 1) матеріальні потреби суспільства, тобто матеріальніпотреби індивідів, безмежні; 2) економічні, ресурси, тобто коштидля виробництва товарів і послуг, обмежені або рідкісні.

Перший фундаментальний факт - безмежні потреби.

Другий фундаментальний факт - обмеженість ресурсів аборідкість ресурсів.

В останні роки зросла роль проблеми ефективності. Які ж чинники в даний час найбільш значимі для підвищення ефективностісуспільного виробництва і загострюють цю проблему?

перше , ми по багатьом напрямкам відстали від передовихкапіталістичних країн. Особливо в найважливішій сфері діяльності - у підвищенніжиттєвого рівня народу.

друге, в нашій країні створено досить потужний виробничийпотенціал. Але його якість не задовольняє нинішній потреби і використовуєтьсявін незадовільно.

третє, в кінці 1980-х рр.. різко загострилася проблема трудовихресурсів. Якщо в X п'ятирічці (1976-1980 рр..) Приріст трудових ресурсів у народномугосподарстві країни дорівнював 10 млн. чоловік, то в XII п'ятирічці (1986-1990гг.) він склав усього 3,2 млн. осіб, з них у сфері матеріальноговиробництва - всього 0,5 млн. чоловік.

При нашому екстенсивному розвитку став відчуватися гострий недолікробочої сили. А зараз, навпаки, безробіття в Росії загрожує побити світовіреко...


Страница 1 из 17Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок