Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз та оцінка фінансових результатів виробничо-комерційної діяльності сільськогосподарського підприємства (на прикладі ВАТ "За мир і працю")

Реферат Аналіз та оцінка фінансових результатів виробничо-комерційної діяльності сільськогосподарського підприємства (на прикладі ВАТ "За мир і працю")

Міністерство сільського господарства Російської Федерації

Федеральне державне освітня установа
вищої професійної освіти
"Азово-Чорноморська державна агроінженерного академія"

Факультет економічний

Кафедра

ДИПЛОМНА РОБОТА

Тема: Аналізі оцінка фінансових результатів
виробничо-комерційної діяльності
сільськогосподарського підприємства
(На прикладі ВАТ "За мир і працю" Павлівського району
Краснодарського краю)

Автор __________________

(підпис)

Керівник __________________

(підпис)

Зерноград2007


ЗМІСТ

ВСТУП

1. ПРАВОВИЙ СТАТУС, РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛІ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ обстеженихПІДПРИЄМСТВА

1.1. Форма власності,організаційно-правова форма

іорганізаційно-виробнича структура підприємства

1.2. Ресурсний потенціалпідприємства

1.3. Спеціалізаціявиробничо-комерційної

діяльності та їїосновні результати у ВАТ

"За мир іпраця "Павловського району

2. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИАНАЛІЗУ

І ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУСільсько-

ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

2.1. Бухгалтерський облік ізвітність підприємств як

інформаційна базааналізу та оцінки їх діяльності

2.2. Цілі, завдання та методианалізу і оцінки показників

<p> бухгалтерськоїзвітності підприємств

2.3. Способи обробкиекономічної та фінансової

інформаціїбухгалтерської звітності

3. РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯРЕСУРСНОГО

ПОТЕНЦІАЛУ В ВАТ "ЗА МИР ІПРАЦЯ "

3.1. Динаміка активів балансуі джерел їх формування

в ВАТ "За мир іпраця "

3.2. Динаміка структуритоварної продукції в ВАТ

"За мир іпраця "

3.3. Динаміка структуривиробничих витрат підприємства

4. РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГОСТАНУ

ВАТ "ЗА МИР І ПРАЦЮ"

4.1. Оцінка фінансовогостану підприємства

4.2. Оцінка платоспроможностіі ліквідності ВАТ

"За мир іпраця "

4.3. Оцінка коефіцієнтівфінансової стійкості

ВАТ "За мир іпраця "

4.4. Оцінка рентабельності ВАТ"За мир і працю"

4.5. Обгрунтування пропозиційВАТ "За мир і працю",

спрямованих на підвищенняйого фінансової ефективності

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ


ВСТУП

Аналіз та оцінкафінансових результатів виробничо-комер-кой діяльностісільськогосподарських підприємств являють собою одну з найбільш відповідальнихі актуальних завдань їх бухгалтерських служб. Від регулярності, глибини і достовірностіданої роботи залежить фінансова ефективність і кінцева результативністьвиробничо-комерційних чеський діяльності підприємств. Тим часом відомо, щоу багатьох випадках вона незадовільна. Чимало підприємств АПК характеризуєтьсянизькою рентабельністю або навіть збитковістю, стоять перед загрозою неплатоспроможностіі банкрутства.

У зв'язку з зазначеним мета даної дипломної роботи полягала в проведенні аналізу та оцінкивиробничо-комерційної діяльності при використанні бухгалтерськоїдокументації конкретного сільськогосподарського підприємства. В якості такогопідприємства було обрано ВАТ "За мир і працю" Павлівського районуКраснодарського краю.

У процесі виконанняроботи були вирішені наступні основні завдання :

1) Проведено експертизу правової форми таорганізаційно-производ-ственной структури підприємства, обраного в якостіоб'єкта вивчення.

2) Оцінено ресурсний потенціалпідприємства.

3) Виявлено виробничо-комерційнаспеціалізація основної діяльності ВАТ "За мир і працю" та визначеніїї головні результати в 2004-2006 рр..

4) Узагальнено теоретичні та методичніаспекти аналізу та оцінки фінансового стану сільськогосподарськихпідприємств.

5) Представлені результати аналізувикористання ресурсного потенціалу в ВАТ "За мир і працю".

6) Узагальнено результати економічноїоцінки фінансового стану ВАТ "За мир і працю", виявлено резерви таможливості його поліпшення.

7) Обгрунтовано пропозиції ВАТ "Замир і працю ", спрямовані на підвищення його фінансової ефективності.

У процесі вирішенняперерахованих завдань застосовували основні методи, прийняті в економічній науці,- Аналізу та синтезу економічних явищ, індексний, вертикального ігоризонтального аналізу, порівнянь, угруповань та інші.

В якості інформаційноїбази роботи були використані бухгалтерські документи обстеженогопідприємства, насамперед його бухгалтерська фінансова і спеціалізованазвітність за 2004, 2005 та 2006 роки.

Робота спирається насучасні законодавчо-правові акти, що регулюють організаціюбухгалтерського обліку в Росії, а також на навчальну, наукову і спеціальнулітературу з питань бухгалтерського обліку, аналізу і оцінки фінансового станусільгосппідприємств.


1. ПРАВОВИЙСТАТУС, РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
І СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ обстеженихПІДПРИЄМСТВА

1.1. Форма власності, організаційно-правова і
організаційно-виробнича структура підприємства

Будь-яка економічнаробота повинна починатися з визначення її об'єкта. В якості об'єкта вивченняв даній роботі було обрано одне з провідних сільськогосподарських підприємствПавловського району Краснодарського краю. Вперше воно було організовано в станиціПавлівській в 1930 р. Протягом багатьох десятиліть воно іменувалося колгоспом"За мир і працю". У 1980-х роках до назви колгоспу додали ще однеслово: "племзавод". Воно успішно займалося розведенням молочнихкорів. Тому ряд років господарство мало як би подвійне найменування:"Племзавод-колгосп" За мир і працю ".

З початком ринкових реформі вступом в дію Цивільного кодексу РФ [1] статус колгоспу довелосязамінити. Підприємство реорганізували в сільськогосподарський виробничийкооператив. Однак і цей статус не втримався. Кілька років тому підприємствобуло перетворено у відкрите акціонерне товариство (ВАТ). Його статут, іншіустановчі та реєстраційні документи повністю відповідають вимогамфедерального закону РФ "Про акціонерні товариства" з урахуванням наступнихзмін і доповнень до цього закону, вперше затверджений Президентом РФ від26.12.1995 р. [9].

Юридична та поштоваадресу ВАТ "За мир і працю" збігаються: 352040, Краснодарський край,Павловський район, ст. Павловська, вул. Спартаківська, буд.1.

Суспільствоє юридичною особою і має у власності відособлене майно,обліковуються на його самостійному бухгалтерському балансі за правилами,передбачених федеральним законом "Про бухгалтерський облік" [2]. Відсвого імені Товариство може набувати і здійснювати майнові танемайнові права, виконувати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.Втручання в адміністративну та господарську діяльність Товариства збоку державних та інших організацій допускається лише в тій мірі, в якійце обумовлено їх правами щодо здійснення контрольних функцій,передбачених Податковим кодексом РФ [3] і федеральним законом "Проаудиторську діяльність ".

Для досягнення своїхцілей Суспільство, згідно його статуту, здійснює наступні види діяльності:1) виробництво, заготівля, переробка і реалізація сільськогосподарської таіншої продукції; 2) постачання і збут; 3) посередницька та комісійнадіяльність; 4) транспортно-експедиційне обслуговування; 5) торговельна таторгово-закупівельна діяльність; 6) організація громадського харчування; 7)зовнішньоекономічна діяльність та інші види діяльності, не забороненіросійським законодавством.

Статутний капітал Товариствана 01.01.2024 р. становить 5367728 рублів (округлено - 5368 тис.руб., щозазначено в рядку 410 форми № 1). Він розділений на таке ж число звичайнихіменних акцій однакової номінальної вартістю 1 крб. кожна. Станом на01.01.2007 р. єдиним акціонером Товариства виступало юридична особа ВАТ"Молочний комбін...


Страница 1 из 17Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок