Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз зміни складу і властивостей чорноземів лісостепу і степу Зауралля при оранці

Реферат Аналіз зміни складу і властивостей чорноземів лісостепу і степу Зауралля при оранці


Дипломна робота

Аналіз зміни складу і властивостейчорноземів лісостепу і степу Зауралля при оранціЗМІСТ

ВСТУП

1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1.1 Генезис чорноземів

1.2 Класифікація чорноземів

1.3 Поняття про моніторинг

1.4 Зміна властивостей чорноземів приїх сільськогосподарському використанні

1.5 Шляхи збереження і підвищенняродючості чорноземів

2 УМОВИ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯДОСЛІДЖЕНЬ

2.1 Умови грунтоутворення

2.2 Об'єкти і методика досліджень

3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

3.1 Морфологічні ознакичорноземів

3.2 Деградаційні зміни складуі властивостей чорноземів лісостепу і степу при оранці

3.3 Урожайність ярої пшениці начорноземних грунтах

3.4 Грунтово-екологічна оцінкачорноземів

3.5 Раціональне використаннячорноземів лісостепової та степової зон Челябінської області

4 ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬВИКОРИСТАННЯ чорноземів Челябінської області

5 БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

5.1 Охорона праці

5.2 Охорона природи

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ


ВСТУП

Чорнозем - унікальнетворіння природи, апогей грунтоутворення (В«цар грунтівВ»), еталон родючості. Вінмає величезне біосферного-екологічне, економічне та наукове значення: наоснові його дослідження сформульована парадигма генетичного грунтознавства.

На частку чорноземівприпадає половина орних угідь країни. Чорноземи Південного Уралу маютьщодо нетривалу історію антропогенезу. В даний час церегіон інтенсивного розвитку сільського господарства і промисловості, з високоюрозораністю сільськогосподарських угідь - 70-90%, лісистістю всього 2-3%,більше 50% площі схильне ерозії (Ф.Х. Хазіев, 2000).

На всій територіїЧелябінській області переважають чорноземи вилужені, на них припадає 39,3% Ріллі; чорноземи звичайні складають 34,8%, південні - 4,1%. У сумі грунтучорноземного типу займають більше 78% площі ріллі.

100 років тому В.В.Докучаєв говорив про погіршення чорноземів (В«Арабська скакун, загнаний,забитий, ... В»), запропонував заходи по їх відродженню. Вони здійснилися фрагментарно(Кам'яна степ та інші), і зараз деградація чорноземів йде прискоренимтемпом, охопивши великі площі. На думку А.П. Щербакова (2000), двадцятестоліття характеризується різким посиленням антропогенного впливу нагрунтовий покрив чорноземної зони.

Людина, перетворивши частинуцілинних земель у ріллю, перервав протягом природних процесів. Тепер від йогоагрономічної діяльності повністю залежать доля орних грунтів, їхрозвиток, родючість і продуктивність.

Чорноземні грунтуволодіють високим потенційним родючістю, але їх ефективне родючістьзалежить від тепло-і вологозабезпеченості, біологічної активності. В данийчас відбувається дегумификации грунтів, скорочення потужності гумусових горизонтів,формування дисбалансу елементів живлення і гумусу. За даними Ф.Х. Хазіева (2000)відбувається значне підкислення грунтів, особливо чорноземів лісостепу.

Виробничадіяльність людини - потужний специфічний фактор впливу на грунт і на веськомплекс навколишніх умов розвитку грунтоутворювального процесу. Цейфактор свідомо направленої дії на грунт, що викликає зміна їївластивостей і режимів, йде значно швидшими темпами, ніж це відбуваєтьсяпід впливом природного грунтоутворення. При цьому характер і значимістьзмін грунту залежить від соціально-економічних, виробничих відносин,рівня розвитку науки і техніки.

У зв'язку з цим темоюдослідження стало вивчення деградаційних змін в чорноземах лісостепової тастепової зон Челябінської області, використовуваних в ріллі. Дані дослідженнянеобхідні для створення картотеки і каталогу геолого-грунтового музею інститутуагроекології.

Об'єктами дослідженьпослужили грунту, обстежені під час першої і третьої грунтових експедиційінституту агроекології і в даний час є експонатамигеолого-грунтового музею.

Мета роботи:

Вивчити властивостічорноземів лісостепу і степу Челябінській області на цілині і ріллі.

Завдання досліджень:

1.Вивчити властивостічорноземів лісостепу (чорноземи вилужені) і степу (чорноземівзвичайного і південного) в умовах цілини.

2.Вивчити змінувластивостей чорноземів лісостепу і степу при оранці.

3.Датиекологічну та економічну оцінку чорноземних грунтів на ріллі і цілиніЧелябінській області.

4.Визначитиоптимальні прийоми використання чорноземів Челябінської області.

Для уточненнятаксономічних одиниць чорноземних грунтів, даних в польових умовах, напідставі морфологічних ознак, проведено аналітичні дослідження.

Робоча гіпотеза:

Властивості чорноземівлісостепу схильні деградації в меншій мірі, ніж властивості чорноземівстепу.


1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 1.1 Генезис чорноземів

Про походження чорноземів висловлено кількагіпотез. В.В. Докучаєв (1949) вважав, що чорноземи утворились при змініпочвообразующіх порід під дією клімату, степової рослинності та іншихфакторів. Вперше ця гіпотеза про рослинно-наземному походження чорноземубула сформульована М.В. Ломоносовим в 1763г. Академіком П.С. Палласом (1799)була висунута морська гіпотеза походження чорнозему: утворилися зморського мулу, розкладання органічних залишків рослинності при відступіморя (В.П. Коврига та інші, 2000).

Третя гіпотеза,висловлена ​​Е.І. Ейхвальда (1850), Н.Д. Бріляком (1852) полягає в тому, щочорноземи виникли з боліт при поступовому їх обсиханні.

Чорноземи, за деякимиданими, - порівняно молоді грунту. Дослідження за допомогою радіовуглецевогодатування показали, що вони утворилися в післяльодовиковий час протягомостанніх 10-12 тис. років. Вік гумусу верхніх грунтових горизонтів в середньомускладає не менше тисячі років, а вік більш глибоких горизонтів - не менше7 - 8 тис. років (Виноградов та інші, 1969).

Сучасні уявленняпро походження чорноземних грунтів, які підтверджують гіпотезу їхрослинно-наземного походження, склалися на підставі праць В.В.Докучаєва (1949), П.А. Костичева (1949), А.А. Ізмаїльського, Г.Н. Висоцького,Л.І. Прасалова, П.Г. Адеріхін, Е.Л. Афанасьєвої та інших дослідників.

За даними Н.Ф. Ганжара(2001), ведучим процесом формування чорноземів є дерновий, сутністьякого полягає в накопиченні гумусу, акумуляції біофільние елементів іформуванні водопрочной структури під впливом трав'янистої рослинності.

Провідним елементарнимпроцесом грунтоутворення (ЕПП) в чорноземах є гумусообразованія, дляякого в цих грунтах складаються найбільш оптимальні умови:

-- Високекількість щорічного опаду;

-- Переважаючачастина опаду рослин (понад 60%) надходить в грунт у вигляді коренів;

-- Високезміст підстав і азоту в складі опаду;

-- Високезміст підстав у почвообразующіх породах;

-- Насиченістьмінеральної частини грунтів кальцієм і магнієм, близька до нейтральної реакція середовища;

-- Помірнабіологічна активність.

На думку В.П. Коврига(2000), перелічені умови припускають гуматний тип гумусу чорноземів,складність гумінових кислот, переважне закріплення їх у формі гуматовкальцію, знижений присутність фульвокислот.

Процес оструктуріванія вчорноземах протікає при взаємодії гумусових речовин з мінеральною частиноюгрунту (утворюються стійкі органо-мінеральні сполуки).

Вторинні мінерали(Монтморилоніт та інші) при чорноземному процесі утворюються як прививітрюванні первинних мінералів, так і шляхом синтезу з продуктів розкладанняопаду, але вони не переміщаються по профілю грунту.

Разом з накопиченнямгумусу йде закріплення найважливіших елементів живлення рослин (N, P, S, Ca та ін), а також виникнення в гумусовогошарі зернистих водопрочних агрегатів. Останні утворюються в результаті клеїтьздатності гумусових речовин.

Неоднорідність чинниківгрунтоутворе...


Страница 1 из 12Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок