Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Ботаника и сельское хоз-во » Аналіз виробництва і собівартості продукції тваринництва на прикладі ТОВ "Гусевський"

Реферат Аналіз виробництва і собівартості продукції тваринництва на прикладі ТОВ "Гусевський"

Зміст

1. Введення

2. Теоретичні основисобівартості продукції тваринництва

2.1Собівартістьпродукції сільського господарства: поняття, види

2.2 Методичні основиобчислення собівартості продукції тваринництва

2.Техніко-економічнахарактеристика ТОВ В«ГусевськийВ»

3.1 Розмір господарства ірозмір виробництва

3.2 Спеціалізаціягосподарства

3.3 Розмір і структура основнихвиробничих фондів

3.4 Показники прибутковостіТОВ В«ГусевськийВ»

3.Аналізвиробництва і собівартості продукції тваринництва в ТОВ В«ГусевськийВ»

4.1 Аналіз змінипоголів'я худоби в господарстві

4.2 Аналіз продуктивностітварин

4.3 Аналіз виробництва валовоїпродукції тваринництва

4.4 Аналіз собівартостіпродукції тваринництва

4.5 Резерви зниженнясобівартості і збільшення виробництва продукції тваринництва

Висновок

Список використаноїлітератури


1. Введення

Тваринництво є важливоюгалуззю сільського господарства, що дає більше половини його валової продукції.М'ясо, молоко, яйця представляють основні продукти харчування населення і єголовними джерелами постачання незамінного білка. Без них неможливо забезпечитивисокий рівень харчування. Тваринництво дає цінні види сировини дляпромисловості: шерсть, шкіру, смушки і т.п. Розвиток тваринницьких галузейдозволяє продуктивно використовувати в сільському господарстві трудові таматеріальні ресурси протягом року. У галузях тваринництва споживаютьсявідходи рослинництва, створюються цінні органічні добрива - гній ігнойова рідина.

Важливе завдання розвиткутваринництва полягає у підвищенні якості продукції. Цьому сприяєметоди селекції і науково-обгрунтовані норми годівлі тварин, поліпшеннятехнічного оснащення ферм, матеріальне стимулювання працівників запідвищення якості продукції. Загальні завдання, які необхідно вирішувати в галузітваринництва, полягають у тому, щоб забезпечити зростання продуктивності і поголів'яхудоби і на цій основі збільшувати обсяги виробництва високоякісноїпродукції при найменших затратах праці і засобів.

Виробництво продукції сільського господарства пов'язане звикористанням виробничих ресурсів галузі - трудових, матеріальних,земельних, водних, в процесі якого вони частково або повністю споживаються,а їх вартість переноситься на створену продукцію. Сукупність спожитих іперенесених на продукцію виробничих ресурсів становить витрати їївиробництва.

Витрати виробництва підприємства складаються з витрат наоплату праці, оплата за землю і вартості спожитих ресурсів - річногозносу основних засобів - машин, обладнання, а також засобів, спожитих впроцесі виробництва - насіння, кормів, добрив, пального. Ці витратиє частиною вартості продукції.

Витрати виробництва продукції є економічноюосновою собівартості. Звідси собівартість - це сукупність поточних, тобтощорічних витрат підприємства на виробництво і збут продукції, виражена вгрошовій формі.

На підставі вищевикладеного можна зробитивисновок, що виробництво і собівартість продукції тваринництва єактуальною проблемою. У зв'язку з цим, метою курсової роботи з'явився аналізвиробництва і собівартості продукції тваринництва на прикладі ТОВВ«ГусевськийВ».

Для досягнення даної мети виконується ряд завдань:

-досліджуються теоретичні аспектисобівартості продукції тваринництва, методичні основи її обчислення;

-проводиться економічнахарактеристика підприємства, аналіз стану галузі тваринництва, витрат навиробництво продукції;

-характеризуються фактори, що визначаютьрівень собівартості продукції;

-визначаються шляхи збільшення виробництваі зниження собівартості продукції тваринництва.

Рішенняпроблеми зниження собівартості є особливо актуальною в даний час,тому собівартість суттєво впливає на суму прибутку, рівень рентабельності,платоспроможності підприємства. Виявлення резервів зниження собівартості ізбільшення виробництва сільськогосподарської продукції допомагає багатьомпідприємствам уникнути банкрутства.


2.Теоретичні основи собівартості продукції тваринництва

2.1 Собівартість продукції сільськогогосподарства: поняття, види

Собівартість продукції являє собою вартісну оцінку використовуваних у процесі виробництвапродукції природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основнихфондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво іреалізацію.

Собівартістьпродукції є одним з найбільш важливих показників економічноїефективності сільськогосподарського виробництва. Вона показує в щообходиться виробництво сільськогосподарської продукції господарству. Крім того,вона є і якісним показником, характеризує рівень використаннявсіх ресурсів, що знаходяться в розпорядженні підприємства.

Показниксобівартості продукції необхідний для обгрунтування раціонального розміщення таспеціалізації сільськогосподарського виробництва, визначення його економічноїефективності, встановлення цін на сільськогосподарську продукцію.

Якекономічна категорія собівартість виконує ряд функцій:

-облікі контроль всіх витрат на випуск і реалізацію продукції;

-базадля формування оптової ціни на продукцію підприємства, визначення прибутку тарентабельності;

-економічнеобгрунтування доцільності вкладення реальних інвестицій на реконструкцію,технічне переозброєння і розширення підприємства;

-визначенняоптимальних розмірів підприємства;

-економічнеобгрунтування і прийняття будь-яких управлінських рішень.

Показник собівартості продукціїнеобхідний для обгрунтування раціонального розміщення і спеціалізаціїсільськогосподарського виробництва, визначення його економічноїефективності, встановлення рівня цін на сільськогосподарську продукцію.

Собівартістьвалової продукції являє собою суму всіх виробничих витрат на їїотримання. Собівартість одиниці продукції визначають як відношення виробничихвитрат до обсягу валової продукції конкретного виду. Вона розраховується заформулою:

Поряд зсобівартістю продукції в сільському господарстві розраховують так само собівартістьодиниці виконаних робіт: автотранспортом, тракторами, робочою худобою. Врослинництві і тваринництві визначають собівартість обробітку 1 гаконкретної сільськогосп-жавної культури, собівартість вирощування 1 головихудоби та птиці.

У залежності від економічного змісту тавиробничого призначення при аналізі господарської діяльності використовуютьнаступні види собівартості сільськогосподарської продукції:

- виробничу собівартість . Вона являє собою суму всіх витрат, пов'язаних зотриманням і транспортуванням продукції до місця її зберігання. У виробничусобівартість включається також витрати з управління підприємством таорганізацією виробництва в цілому;

- повну або комерційну собівартість . Її розраховують як суму витрат на виробництво іреалізацію продукції. Комерційна собівартість продукції в розрахунку на 1 цвище виробничої собівартості на розмір витрат, пов'язаних з реалізацією.

У сільськогосподарських підприємствах обчислюють так само планову ,звітну або фактичну і провизорную собівартість продукції.Планова собівартість розраховується при плануванні обсягу виробництва івитрат на конкретну продукцію. Вона базується на нормативних даних витратиматеріально-грошових коштів і намічуваному обсязі виробництва продукції.Планова собівартість визначається як при розрахунку виробничої, так іповної собівартості.

Різновидом планової собівартості є провизорнаяабо очікувана. Вона розраховується за підсумками роботи підприємства на 1 жовтня кожного року. До складу витрат для визначення провізорній собівартостівключаються фактичні витрати підприємства на виробництво продукції,отримані за перші тр...


Страница 1 из 12Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок