Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Ботаника и сельское хоз-во » Адаптогенні властивості препарату Гумі-М при стресовому впливі гербіциду Пума супер 100 на яру пшеницю Ерітроспермум 59

Реферат Адаптогенні властивості препарату Гумі-М при стресовому впливі гербіциду Пума супер 100 на яру пшеницю Ерітроспермум 59

Агрономічний факультет

Кафедранасінництва, технології виробництва і переробки продукції рослинництва

ДИПЛОМНАРОБОТА (Випускна кваліфікаційна робота)

адаптогенні властивості препарату гумі-м при стресовому впливігербіциду пума супер 100 на яру пшеницю ерітроспермум 59


Введення

Яра пшениця - найбільшважлива зернова культура. Вона дає майже 30% світового виробництва зерна тапостачає продовольством майже більше половини населення земної кулі. Запосівним площам вона займає перше місце. Основні зони товарноговиробництва зерна цієї культури - Поволжя, Урал, Західна і Східна Сибір.Ці райони дають понад 80% всього валового збору зерна ярої пшениці.

Зерно ярої пшеницішироко використовується як для виробництва борошна, так і для виробництва манноїкрупи, макаронних та кондитерських виробів. Хліб з хорошою і пшеничного борошнамістить до 74% вуглеводів, до 12% білків, мінеральні речовини, амінокислоти,вітаміни. Якість хліба залежить від вмісту в зерні особливого білка -клейковини. Сильна борошно зазвичай містить 28% клейковини, середня - 11-13,9%.

На врожайність яровийпшениці впливає ряд факторів, які можна розділити на природні іантропогенні. До природних відносяться світловий, температурний режими,розподіл і кількість опадів. До антропогенних відносяться ті фактори,які піддаються регулюванню, це режим мінерального живлення, грунтові умови,пошкодження рослин шкідниками і хворобами, забур'яненість посівів.

Боротьба з бур'янистоюрослинністю підрозділяється на агротехнічні та хімічні прийоми.Хімічний захист посівів від бур'янів здійснюється за допомогою гербіцидів.

Застосування гербіцидівмає ряд негативних сторін. До них відносяться такі чинники як, підвищенапестицидного навантаження на агрофітоценозів, необхідність дуже суворого дотриманнятехнології їх застосування. В іншому випадку (недотримання норм витратипрепаратів, термінів їх застосування) відбувається пригнічення культурних рослин іяк наслідок зниження врожайності та якості одержуваного врожаю.

Існують прийомидозволяють мінімізувати втрати від неправильного використання гербіцидів. Впершу чергу, до них відноситься використання адаптогенних препаратів. НайбільшНайпоширенішими з них є гумінові препарати. Їх асортимент вОстаннім часом дуже широкий і представлений препаратами різної препаративноїформи (порошкоподібні, рідкі і пастоподібні). Препарат Гумі-М відрізняється відних наявністю у складі добавок мікроелементів.


1.Літературний огляд

1.1 Хімічні таагротехнічні методи боротьби з бур'янами

Перекладсільськогосподарського виробництва на різні форми ведення господарстває найважливішим напрямком сучасного землеробства, що забезпечуєпідвищення родючості грунтів, освоєння технології, підвищення врожайності культури.

Зональнасистема землеробства - це науково-обгрунтований комплекс, всі ланки якого вповною мірою враховують і реалізують матеріально-технічні і трудові ресурсиконкретної природної зони. Один з найбільш важливих елементів сучасногоземлеробства - боротьба з бур'янами.

Успішнаборотьба з бур'янами повинна здійснюватись на основі системного підходу,науковими і практичними принципами якого в сучасному землеробстві єінтеграційна система боротьби, що представляє собою поєднання біологічних,хімічних, екологічних та інших методів захисту культурних рослин,спрямованих на регулювання чисельності бур'янів до рівня економічнихпорогів шкодочинності.

Основніметоди боротьби з бур'янами - агротехнічні. Визначаються вони в першу чергусистемою обробітку грунту і системою сівозмін. Система обробки грунту - цевплив на неї робочими органами машин і знарядь з метою поліпшення грунтовихумов життя сільськогосподарських культур та знищення бур'янів.

Застосовуютьтри системи: відвальна, безполицевий і комбінована. Раціональна ісвоєчасна обробка грунту знижує рівень засміченості посівів бур'янами на50-60%. Вона сприяє інтенсивному проростанню і швидкому розвиткукультурних рослин, перешкоджає поширенню збудників хвороб ішкідників, завдяки чому посилюється конкурентоспроможністьсільськогосподарських культур. При обробці грунту гинуть зростаючі бур'яни,збудники хвороб і шкідників.

Агротехнічніметоди боротьби з бур'янами здебільшого обходяться дешевше, ніж застосуванняінших методів і засобів.

Основнаобробка грунту включає в себе зяблеву оранку, глибина і терміни якої залежатьвід грунтових умов, ступеня засміченості, видового складу бур'янів. Призаміні оранки плоскорезной та поверхневої обробками забур'яненість посівівможе збільшуватися. У систему передпосівної обробки, що включає боронування ікультивацію, а також проведення передпосівного прикочування грунту, щосприяє більш рівномірної загортання насіння, а також посиленню проростаннянасіння бур'янів.

Приданої обробці доцільно використовувати комбіновані агрегати, цестворює кращі екологічні умови для росту і розвитку вирощених культур тавикликає зниження засміченості.

Механічнаборотьба в післяпосівної період спрямована на знищення як малолітніх, так ібагаторічних бур'янів. Основні прийоми обробки грунту по догляду за посівами -прикочування, боронування, міжрядний розпушування, підгортання. Терміни їхпроведення визначають станом культурних і бур'янистих рослин, коли бур'янинайбільш чутливі до механічних впливів, а можливі пошкодженняпосівів не викличуть зниження врожаю.

Всистемі агротехнічних заходів по боротьбі з бур'янистою рослинністю особливе місцевідводиться періоду після збирання культур, так як в цей період спостерігаєтьсяпосилення росту і розвитку бур'янів. Глибину лущення, терміни його проведення, видизнарядь вибирають в залежності від грунтово-кліматичних умов, ступенязасміченості полів, видового складу бур'янів.

Нагрунтах, сильно засмічених бур'янами осінню обробку поєднують з внесеннямгербіцидів, що відноситься до хімічних методів боротьби. Потужна коренева системабагаторічних бур'янистих рослин не завжди знищується, навіть при глибокій оранці.У посівах суцільної сівби зернових часто застосування машин неможливо, тобто їхпотрібно прополювати вручну, але це дуже трудомістко, тому для придушення ізнищення багаторічних видів бур'янів використовують гербіциди (Воробйов, 1991).

Вземлеробстві добрива та гербіциди, як основні засоби хімізації, частозастосовують на одному і тому ж полі, тому їхня дія взаємопов'язано. Завдякидобривам інтенсивніше ростуть культурні рослини та бур'яни, поліпшують умовихарчування культурні рослини, скорочують винос бур'янів елементами живлення.Гербіциди - невід'ємна частина безпахотной системи землеробства. Хімічна"Пропашка" особливо необхідна на ділянках, схильних до водноїерозії. При плануванні хімічних заходів боротьби з бур'янами необхіднопрагнути до об'єднання операцій по внесенню гербіцидів і добрив.

Труднощіборотьби з бур'янами в посівах зернових пов'язані з коротким післязбиральноїперіодом (Баздирєв, 1995). У більшості зон Челябінської зони необхіднопроведення весняних польових робіт у стислий термін.

1.2 Технологія та біологія обробіткуярої пшениці (сімейство Poaceae, рід Tritikum).

Обробкагрунтів під яру пшеницю залежить від попередника.

Попередникамикультури є чистий пар, сидеральні культури (різні суміші, буркун,сераделлу), зайнятий пар, зернобобові культури, просапні культури. У своючергу яра пшениця є добрим попередником для вівса, ячменю,тютюну, махорки.

Чистийпар обробляється наступним чином. Після збирання попередника проводятьоранку без боронування на глибину 23 см. Взимку - дворазове снігозатримання. Навесні в міру стиглості грунту проводять ранньовесняне боронування в два слідипоперек схилу. Протягом вегетаційного періоду проводять 4-5 культивації зінтервалом 19-21 день залежно від біології корнеотприскових рослин або 2культивації можна замінити двома обробками гербіцидів. Восени проводятьплоскорезную або безвідвальну обробіток на глибину 25-27 с...


Страница 1 из 12Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок