Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Облік розрахунків з оплати праці та аналіз фонду оплати праці на прикладі ресторану "Індиго"

Реферат Облік розрахунків з оплати праці та аналіз фонду оплати праці на прикладі ресторану "Індиго"

Зміст

Введення

Глава 1. Теоретичні основи організації обліку оплати праці

1.1 Сутність, заробітної плати, значення і завдання бухгалтерського облікуоплати

1.2 Види, форми і системи оплати праці

Глава 2. Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці на прикладі ресторануВ«ІндигоВ»

2.1 Техніко-економічна характеристика ресторану В«ІндигоВ»

2.2 Порядок нарахування заробітної плати персоналу підприємства

2.3 Порядок розрахунку утримань, вироблених з заробітної плати

Глава 3. Аналіз фонду оплати праці ресторану В«ІндигоВ»

3.1 Завдання та напрямки аналізу витрачання коштів оплати праці

3.2 Аналіз використання фонду оплати праці

3.3 Основні напрямки вдосконалення оплати праці

Висновок

Список використаної літератури


Введення

Успішне проведення вРосії економічних реформ в істотній мірі залежить від їх соціальногоспрямованості, від досягнення відповідності економічної та соціальної складової,від створення адекватного соціально-орієнтованої ринкової економіки механізмурегулювання заробітної плати. Створення такого механізму передбачаєформування цивілізованого ринку праці та становлення системи соціальногопартнерства, вдосконалення державного регулювання заробітної плати,покликаних забезпечити надійні гарантії і оптимізацію співвідношень в оплатіпраці по галузях, регіонах, підприємствам і категоріями персоналу.

В даний часвиникло протиріччя між здійснюваними економічними перетвореннями ісформованим низьким життєвим рівнем основної частини населення. Це взначній мірі пов'язано з недостатністю уваги, що приділяється соціальнимі трудовим аспектам прийнятих рішень, слабкою їх дієвістю. Одна зактуальних для сучасної Росії - проблема регулювання оплати праці тадоходів працівників, що набуває особливої вЂ‹вЂ‹гостроти в період формування в країніринкових відносин.

Економічніперетворення останніх років зробили помітний вплив на сферу праці тазаробітної плати. Вплив державних органів на трудові відносинисуттєво ослаб, припинило своє існування централізованеадміністративне регулювання оплати праці. Все більш значущу роль уекономіці Росії відіграють приватні підприємства, акціонерні товариства ітовариства. У ході економічних реформ з'явилися нові джерела грошовихдоходів населення - кошти від підприємницької діяльності,власності, участі в прибутках організацій. Однак основним джереломгрошових доходів для більшості росіян залишається заробітна плата.

Розмір одержуваноїзаробітної плати не тільки джерело задоволення життєвих потребпрацівників. Вона була і залишається для більшості членів суспільства основою їхблагополуччя. Трудящий і члени його сім'ї задовольняють свої потреби вхарчуванні, одязі, житлі і т.д. головним чином за рахунок заробітної плати. Черезнеї формуються уявлення про соціальну справедливість суспільногопристрої.

Міжнароднимирекомендаціями заробітна плата визначається як всяке винагороду абовсякий заробіток, що обчислюються в грошах і встановлювані угодою абонаціональним законодавством, які в силу письмового або усного договорупро наймання підприємець сплачує трудящій за працю. Дане поняття має ібільш широке трактування: В«Кожен працюючий за наймом працівник підприємстваотримує за виконану роботу від роботодавця заробітну плату, тобтопевну суму грошових коштів, які компенсують його витрати праці ізабезпечують йому певний рівень задоволення особистих потреб, атакож потреб членів його сім'ї В».

За формою заробітна платапри порівнянні її з споживчим кошиком і споживчим бюджетомдозволяє виявити ступінь доступності того чи іншого рівня матеріальних благ.

Перед підприємствами,отримали широку самостійність у нових умовах, стоїть завдання забезпечитиобгрунтовану диференціацію тарифних ставок і окладів залежно відскладності виконуваної роботи, зацікавленість працівників у максимальномувикористанні свого потенціалу і досягненні високих результатів діяльності.При цьому система оплати і стимулювання праці повинна бути гнучкою і постійнопристосовується до динамічно мінливої вЂ‹вЂ‹ринкової кон'юнктури, яка ставитьперед підприємствами все більш нові і складні завдання.

Предметом даноїдипломної роботи є узагальнення отриманих в ході навчання теоретичнихзнань і застосування їх на практиці для оцінки стану обліку та аналізу оплатипраці на прикладі одного з підприємств громадського харчування міста - ресторануВ«ІндигоВ».

Облік праці та заробітноїплати працівників є одним з головних напрямків діяльності бухгалтеріїбудь-якої організації. Ця ділянка роботи бухгалтерії є одним з найбільштрудомістких і відповідальних, і по праву займає одне з центральних місць увсій системі обліку на підприємстві. Тому, на наш погляд, обрана тема маєвелике практичне значення і актуальність.

Метою дипломної роботиє вивчення порядку обліку праці та заробітної плати та проведення розрахунківз оплати праці на конкретному об'єкті; здійснення аналізу використаннякоштів на оплату праці підприємства та фонду оплати праці.

Для здійснення цихцілей необхідно виконати наступні завдання:

-визначити сутністькатегорії заробітної плати;

-розглянути існуючіформи і системи оплати праці;

-слід розглянути облікпраці і заробітної плати, утримань і відрахувань із заробітної плати працівників надосліджуваному підприємстві;

-розглянути,по яких напрямках проводиться аналіз витрачання коштів на оплату праці напідприємствах і провести аналіз фонду оплати праці досліджуваного підприємства.


ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

1.1СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУОПЛАТИ

В умовах ринковоїекономіки підприємства шукають нові моделі оплати праці. Перш ніжсконструювати механізм оплати праці в нових умовах, потрібно визначити, щож таке заробітна плата, бо в даний час дане поняття наповниласяновим змістом і охоплює всі види заробітків (а також різних премій, доплат,надбавок і соціальних пільг), нарахованих на грошових і натуральних формах(Незалежно від джерел фінансування), включаючи грошові суми, нарахованіпрацівникам відповідно до законодавства за опрацьованим час(Щорічна відпустка, святкові дні тощо). Крім того, перехід до ринковихвідносин викликав нові джерела отримання грошових доходів у вигляді сум,нарахованих до виплати по акціях і внесках членів трудового колективу вмайно підприємства (дивіденди, відсотки).

Однак найбільшпринциповим є не шукати нове в термінології, а більш докладновиявити суть і властивості економічної категорії В«заробітна платаВ» взмінених умовах.

В економічній теоріїіснує дві основні концепції визначення природи заробітної плати:

а) заробітна плата єціна праці. Її величина і динаміка формуються під впливом ринковихфакторів і в першу чергу попиту і пропозиції;

б) заробітна плата - цегрошове вираження вартості товару В«робоча силаВ» чи В«перетворена формавартості товару робоча сила В». Її величина визначається умовами виробництваі ринковими факторами - попитом і пропозицією, під впливом яких відбуваєтьсявідхилення заробітної плати від вартості робочої сили.

Теоретичні основипершої концепції були розроблені А. Смітом і Д. Рікардо. А. Сміт вважав, щопраця вступає в якість товару і має природну ціну, тобтоВ«Природну заробітну платуВ». Вона визначається витратами виробництва, вскладу яких він включав вартість необхідних засобів існування робітникаі його сім'ї. А. Сміт не проводив розходження між працею і В«робочою силоюВ» ітому під В«природною заробітною платоюВ» розумів вартість робочої сили.Величину заробітної плати він визначав фізичним мінімумом засобів існуванняробітника. Крім цього, заробітна плата включає в себе історичні такультурні елементи.

Друга концепція буларозроблена К. Марксом. В основу він заклав положення про розмежування понятьВ«Праця...


Страница 1 из 12Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок