Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський звітність на підпріємстві недержавної форми власності

Реферат Бухгалтерський звітність на підпріємстві недержавної форми власності

План

Вступ

Розділ І. Бухгалтерський звітністьна підпріємстві недержавної форми власності.

1.Класифікація бухгалтерської звітності

2.Принципи підготовкі бухгалтерськоїзвітності

3.Методика підготовкі Звіту про Фінансовірезультати

4.Класифікація діяльності підпріємства

5.Методика підготовкі балансу

6.Методика підготовкі показніківДекларації про прибуток

7.Загальні положення про підготовкузвітності по ПДВ

8.Загальні положення про порядокНарахування, Термін Сплат и Подання розрахунків акцизного збору

9.Комунальний податок методика розрахункуи Подання Звіту

10.Методика підготовкі розрахунку земельногоподатку

11.Звітність по страхових зборах наобов'язкове пенсійне страхування

Розділ ІІ.Різніця Між державним таКонфіденційність підпріємством

1.Класифікація и план рахунківбухгалтерського ОБЛІКУ

1.1Основи класіфікації рахунків та їхЗначення

1.2Класифікація рахунків за економічнімзмістом

1.3Класифікація рахунків за призначенням иСтруктура

1.3.1 РахункаОсновні

1.3.2 РегулюючіРахунка

1.3.3 операційніРахунка

1.3.4 Планрахунків бухгалтерського ОБЛІКУ, принципи Його Будови и значення

2.Документація

Розділ ІІІ.Характеристика сучасного комплексу маркетингу підпріємства ПП "Магдалена"

Висновок

додатка

Список використаної літератури


Вступ

Бухгалтерськийоблік є однієї з найважлівішіх дисциплін економічного циклу, Що забезпечуютьсяінформацією процес Прийняття управлінськіх рішень.

У умівФормування ринкових відносін торгово-посередницьких діяльністьзаймаєОсобливе Місце в народному господарстві України. Тому Дуже актуальноВивченняОсоблива ОБЛІКУ операцій оптової и роздрібної торгівлі.

Бухгалтерський облікв установах культури, науки, освіти істотновідрізняєтьсявід ОБЛІКУ в інших галузях господарства, ТОМУ ЩОприцьому вікорістовуєтьсямеморіально-ордерна форма ОБЛІКУ. Вивчення особливаябюджетногоОБЛІКУ необхідно для підготування до роботи в ціх установах.

Індустріяпобутового обслуговування и туризму розвівається в Україні значними темпами, Щодіктує необхідність знання основ ведення бухгалтерського ОБЛІКУ операційГостьова обслуговування, а кож операцій по Надання послуг населенню.

Крім цього їІнші Галузі мают візначені Особливості Функціонування. Звідсі віпліваєнеобхідність Вивчення бухгалтерського ОБЛІКУ в будівніцтві,страховоїдіяльності, на транспорті, у банках, сільському и лісовомугосподарствії інших галузях.

Дана контрольнаробота Складається з двох частин: теоретичної(два питання) i практичної (задача).

У теоретічнійчастіні розглянуті облік реалізації товарів та визначення фінансовіхрезультатів в оптовій торгівлі, облік закінченіх капітальніх вкладень та облікджерел їх фінансування, а кож практична задача ОБЛІКУ в бюджетній установі.

Метою написання роботиє засвоєння теоретичних знань, придбання практичнихнавічок бухгалтерського и податкового ОБЛІКУ в бюджетнихустановах,торгівлі, на підпріємствах побутового обслуговування й іншихГалузаи сферах народного господарства України.

Програмареформування бухгалтерського ОБЛІКУ в Україні передбачає Збереженнястабільності бухгалтерського ОБЛІКУ и Створення умов для еволюційного Йогорозвітку без руйнування накопиченням досвіду Його ведення в народномугосподарстві. У 2000 году стало прінціпові Зміни в організації и веденнібухгалтерського ОБЛІКУ в Україні, які випливають Із Вимоги міжнародніхстандартів. Здійснено Перехід підпріємств и організацій на нову методологіюбухгалтерського ОБЛІКУ господарських операцій, доходів, витрат и фінансовіхрезультатів на нову систему бухгалтерського ОБЛІКУ.

Дана робота маєза мету розглянуті чінні в Україні форми обов'язкової бухгалтерської(Фінансової) звітності, віявіті спеціфіку форм звітів та дати Поняття про Змістшкірного з них. Більш детально інформацію, Що не наведена у Цій роботі, містятьконкретні закони, укази, на які Зроблено посилання.

Фінансові звітіскладає більшість підпріємств у Всіх країнах світу. Вігадаті універсальнийзвіт, Який відображав бі Фінансове жіття підпріємства у всій Йогобагатогранності, Поки Що не вдалині. Як показує практика, оптимальним єСкладання кількох різніх звітів, шкірні з якіх розкриває ту чі іншу граньдіяльності підпріємства. Так, баланс містіть інформацію про стан актівів,зобов'язань и власного Капіталу підпріємства на конкретну дату (ЯК правило, наОстанній день основного або проміжного звітного періоду - року, кварталу абомісяця). Це Дає можлівість судити про масштаби підпріємства, а Наявність графіч"На початок звітного періоду" дозволяє дійті вісновків и Щодо Деяк тенденційЙого розвітку. Водночас за № сертифіката балансу Важко судити, Наприклад, про ті,наскількі успішною Була діяльність підпріємства у звітному періоді, які доходиБуло ОТРИМАНО и які витрати здійснено. Цю інформацію містіть звіт про Фінансовірезультати. А оскількі звітніх форм кілька, Дуже Важливе, щоб наявні у нихВінницький національний взаємно доповнювалі один одного, а коли потрібно - узгоджувалося Міжсобою.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ звітність- Ції система узагальнення показніків, Що характеризують господарсько-фінансовудіяльність підпріємств за попередній Період (один місяць квартал, рік).БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (Фінансова) звітність подається відповідно до Закону України"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", а кож положень(Стандартів) бухгалтерського ОБЛІКУ, нормативно-правових актів, Щорегламентують питання фінансової звітності. Положенням (стандартом)бухгалтерського ОБЛІКУ 1 визначаються мета, склад и принципи підготовкіфінансової звітності та вимоги до визначення й Розкриття її елементів Значеннябухгалтерської звітності полягає в тому, Що вон є джерелом інформації прорезультати господарсько-фінансової діяльності підпріємства; за відповідніміПоказники підпріємства аналізують свою діяльність, одержують інформацію дляПодалі її планування в умів ринкових відносін. Основне Завдання звітностіполягає в пошуках резервів подалі розвітку и вдосконалення діяльності підпріємств,Досягнення стабільності на ринку. Вимоги до бухгалтерської звітності: •гарантуваті реальність и достовірність даніх, Що забезпечується документальнимобгрунтуванням усіх запісів, здійсненням інвентаризації, дотримання правилоцінкі статей балансу, розподілом прібутків и витрат за відповіднімі звітніміперіодамі; • забезпечуваті своєчасність Формування даніх для оперативногоУправління господарсько діяльністю організацій и підпріємств.


Розділ1. Бухгалтерський звітність на підпріємстві недержавної форми власності.

Класифікаціябухгалтерської звітності

Звітністьпідпріємства класіфікується:

1.Фінансова(БУХГАЛТЕРСЬКИЙ) звітність Складається з Балансу (Ф - 1),

Звіту проФінансові результати (Ф - 2);

Звіту про рухгрошових коштів (Ф - 3);

Звіту проВласний капітал (Ф - 4);

Пріміток дофінансової звітності (річнімі є Ф - 3, Ф - 4, Примітки).

Суб'єкти, яківедуть Спрощення форму ОБЛІКУ здаються Тільки Дві форми звітності: Ф - 1м В«БалансуВ»;

Ф - 2м В«Звіт проФінансові результати. В»Фінансова звітність подається в:

• статистичніоргани Управління по місцю реєстрації;

• віщестоящіорганізації (власнику на вимоги);

• обслуговуючомубанку при наявності непогашених кредитних ресурсів; • комісію з цінніх паперівта фондового ринку - щорічно до 1 травня для ЗАТ и ВАТ. Квартальна звітністьподається до 25 числа по закінченню звітного кварталу, річна - до 20лютого.Особлівістю фінансової звітності є ті, Що вон має повне узагальнення зданімі ОБЛІКУ.

2.Податкова - звітністьпідпріємства по основних податків та платежах до бюджету и позабюджетнихфондів. Звітні дані грунтуються на даніх ОБЛІКУ з Коригування за вимогиподаткового законодавства.

...


Страница 1 из 26Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок