Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

Реферат Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Московський державний текстильний університет імені А. М. Косигіна ЗАТВЕРДЖУЮ: проректор з навчальної роботи

проф. Черніков А.Н._____________

В«____В» __________________200__г.

ПРОГРАМА практики побухгалтерського обліку, аналізу та аудиту на підприємствах

для студентів4 - го курсу факультету економіки та менеджменту спеціальності 06.05.00В«Бухгалтерський облік, аналіз і аудитВ»

(8 семестр, 6тижнів)

Кафедраменеджменту і організаціївиробництва Кафедраекономіки Москва, 2002

Програма розглянута і схвалена на засіданні кафедрименеджменту та організації виробництва.

Протокол № ___от____________200__г.

Зав. кафедрой______________доц. Іващенко Н.С.

Програма розглянута і схвалена на засіданні кафедриекономіки.

Протокол № ___от____________200__г.

Зав. кафедрой______________доц. Жуков В.М.

Програма схвалена Методичним радою факультетуекономіки та менеджменту.

Протокол № ___от____________200__г.

Голова Совета______________доц. Зернова Л.Є.

Програму склали доц. кафедри економіки, к.е.нІнгман Н.І.

ст. ін кафедри міопія, к.е.н Кисельова С.Ф.

ст. ін кафедри міопії Куцина О.В.


МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Практика з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту на підприємствахорганізовується для студентів четвертого курсу факультету економіки та менеджменту.

Метою практики є:

1.Закріплення основних положеньтеорії та принципів організації бухгалтерського обліку, поглиблена проробкаокремих теоретичних аспектів фінансового аналізу, стандартів і норм аудиту.

2.Вивчення практики організаціїбухгалтерського обліку, аналізу та аудиту на конкретному підприємстві.

3.Аналіз та розробка пропозицій щодоудосконалення системи обліку, аналізу та аудиту на підприємстві.

РОБОЧЕ МІСЦЕ СТУДЕНТА

Практику з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту на підприємствістуденти проходять під керівництвом головного бухгалтера або начальникафінансового відділу. Працюють в бухгалтерії та фінансовому відділі. Бажано,щоб студенти під час практики займали штатні оплачувані посади.

Студенти під час практики повністю підкоряються внутрішньому розпорядкуроботи підприємства.

БАЛАНС ЧАСУ СТУДЕНТА

При виконанні всієї роботи протягом шеститижневої практики побухгалтерського обліку, аналізу та аудиту на підприємстві студент повинен керуватисянаступним зразковим графіком розподілу часу, відведеного на окремірозділи програми практики:

1. Ознайомлення з підприємством 3дня

2. Робота в бухгалтерії 3тижня

3. Робота у фінансовому відділі 2тижня

4. Оформлення звіту і здача звіту по практиці 2 дні

Збір матеріалів для науково-дослідної роботи проводитьсяпаралельно з виконанням інших розділів практики. Керівник практики відпідприємства спільно з керівником практики від університету можуть змінитиграфік роботи студента. Звіт по практиці кожен студент представляє самостійно.При оцінці роботи студента особлива увага звертається на глибину аналізусистеми обліку, аналізу та аудиту на підприємстві та на пропозиції щодо їївдосконаленню.

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПІДПРИЄМСТВОМ

Студент повинен вивчити наступні особливості підприємства:

- історія виникнення та розвитку підприємства;

- організаційно - правова форма підприємства;

- вид власності (у разі акціонерного товариства показати розподілакцій між акціонерами);

- вид господарської діяльності підприємства (промисловий, торговельний,змішаний і т.д.);

- номенклатура вироблюваної продукції, робіт, послуг; спеціалізаціяпідприємства, основні види продукції, робіт і послуг (додаток 2);

- основні постачальники сировини, матеріалів (додаток 3) та споживачіпродукції, робіт, послуг (додаток 4); основні конкуренти;

- структура підприємства в розгорнутому вигляді;

- чисельність професійних груп робітників і фахівців (додаток5);

- обсяг виробництва і реалізації поточного року і попередніх 2 - 3 років унатуральному і вартісному вираженні;

- техніко-економічні показники роботи підприємства та його основнихвиробництв за попередні 2 - 3 роки.

Обсяг матеріалів у звіті 5-6 сторінок.

РОБОТА В БУХГАЛТЕРІЇ

Метою виробничої практики побухгалтерського обліку є придбання практичних навичок роботистудентів, ознайомлення з практикою роботи підприємств. За результатамипроходження практики студент оформляє звіт, в якому відображаються основніпідсумки роботи на практиці по представленим нижче розділах. Для відображенняособливостей постановки обліку слід використовувати спеціально розробленітаблиці та рисунки (див. таблиці 1-5). Основні господарські операції відображаютьсяв журналі господарських операцій (таблиця 1).

Таблиця 1.

Журнал господарських операцій

Дата Зміст господарськоїоперації Сума Кореспонденціярахунків Дебет Кредит

У процесі практики студент повиненвивчити і проаналізувати такі напрямки навчальної роботи:

1. Завдання фінансової служби підприємства.

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. Роль та основні завданнябухгалтерського обліку на підприємстві. Об'єкти бухгалтерського обліку. Принципиведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Основні стадії (етапи) обліковогопроцесу.

Структура та функціїбухгалтерії. Структура бухгалтерського апарату. Особливості спеціалізаціїпрацівників бухгалтерії.

2. Облік основних засобів.

Облік наявності та рухуосновних засобів. Порядок віднесення об'єктів до основних засобів. Основнішляхи надходження основних засобів на підприємство. Визначення балансовоївартості основних засобів залежно від їх способів надходження напідприємство. Синтетичні й аналітичні рахунки, які використовуються для обліку основнихзасобів. Первинні документи з обліку руху основних засобів. Відображеннявартості основних засобів в бухгалтерській звітності.

Облік амортизації і зносуосновних засобів. Способи нарахування зносу. Відображення зносу в документаціїпідприємства. Синтетичні рахунки для обліку зносу основних засобів. Застосуванняметодів прискореної амортизації на підприємстві.

Облік ремонту основнихзасобів. Списання витрат по ремонтному фонду на собівартість продукції. Освітаремонтного фонду.

Облік оренди основнихзасобів. Особливості складання договору оренди. Види оренди основних засобів.Облік довгострокової оренди основних засобів. Лізинг. Облік довгострокової оренди уорендодавця.

Облік списання, реалізаціїта іншого вибуття основних засобів. Види вибуття основних засобів.Синтетичні рахунки для обліку вибуття основних засобів. Порядок визначення тавідображення фінансових результатів від списання, реалізації та іншого вибуттяосновних засобів. Відображення операцій з вибуття основних засобів вбухгалтерського звітності - форма № 2 та № 5.

Відображення в облікурезультатів переоцінки основних засобів.

3. Особливості облікунематеріальних активів. Види нематеріальних активів на підприємстві. Порядоквизначення первісної оцінки в залежності від способу надходження основнихкоштів на підприємс...


Страница 1 из 11Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок