Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік, контроль оподаткування і судово-бухгалтерська експертиза

Реферат Бухгалтерський облік, контроль оподаткування і судово-бухгалтерська експертиза

МІНІСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНІЯІ НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

НОУ ВПО В«МОСКОВСЬКА АКАДЕМІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА ПРИ

УРЯДІ МОСКВИ В»

БЛАГОВІЩЕНСЬКИЙ ФІЛІЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ, ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУДИПЛОМНИХ РОБІТ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 08.01.09 В«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК,АНАЛІЗ І АУДИТ В»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ В«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ОПОДАТКУВАННЯ ТАСудово-бухгалтерська експертиза В»

ШЕВЦОВА В.Ф., Румянцева Р.О., КОРОЛЬОВ Г.М.,

Благовєщенськ2008


НОУ ВПОВ«МОСКОВСЬКА

АКАДЕМІЯПІДПРИЄМНИЦТВА

ПРИУРЯДІ МОСКВИ В»

Благовіщенськийфілія

Методичнівказівки по підготовці, виконанню і захисту дипломних робіт для студентівспеціальності 08.01.09 В«Бухгалтерський облік, аналіз і аудитВ», спеціалізаціїВ«Бухгалтерський облік, контроль оподаткування і судово-бухгалтерськаекспертиза В»./БФ НОУ ВПО МосАП. Автори: Шевцова В.Ф., Румянцева Р.О., КорольовГ.М.,/Під загальною редакцією Шевцової В.Ф. - Благовєщенськ, ПКІ В«ЗеяВ» .2008. - 60с.

Методичнівказівки підготовлені відповідно з державним освітнімстандартом професійної вищої освіти спеціальності 08.01.09В«Бухгалтерський облік, аналіз і аудитВ» спеціалізації В«Бухгалтерський облік,контроль оподаткування і судово-бухгалтерська експертиза В»і призначенізабезпечити єдність вимог до обсягу, структурі, оформленню дипломноїроботи. Вказівки містять загальні правила підготовки, виконання дипломноїроботи, процедуру її допуску до захисту, зразки документів, які додаються до роботипри її здачі державної атестаційної комісії, а також вимоги доструктурі доповіді на захисті дипломної роботи.

<p> Автори:Шевцова В.Ф., доцент, к.е.н., зав. кафедрою фінансів та аудиту, Румянцева Р.О.,доцент, к.е.н., професор кафедри фінансів і аудиту, Корольов Г.М., доцент,к.е.н., професор кафедри фінансів і аудиту.

Рецензенти:Демура Т.В., доцент, к.е.н, фінансовий директор ВАТ В«Кондитерська фабрикаВ«ЗеяВ» В».

СавельєваІ.В., доцент, к.е.н, заст. голови Комітету з управління ЖKX Амурської області, доцент кафедри фінансів і аудиту БФ МосАП

В©Благовіщенський філія НОУ ВПО В«МОСКОВСЬКА АКАДЕМІЯ

ПІДПРИЄМНИЦТВАпри Уряді Москви В», 2008р.


Зміст

Введення

1. Порядок вибору темидипломної роботи та проходження переддипломної практики

2. Порядок зборуматеріалу, його вивчення, узагальнення та написання дипломної роботи

3. Структура і короткийзміст глав дипломної роботи

4. Оформлення дипломноїроботи

5. Підготовка до захисту тапроцедура захисту дипломної роботи

6. Зразкова тематикадипломних робіт та рекомендації змісту основних глав з окремих тем

7. Додатки до дипломноїроботі


ВСТУП

Виконаннядипломної роботи є етапом, завершальним підготовку вищим навчальнимзакладом фахівця з ведення обліково-аналітичної діяльності тавиробництву бухгалтерських експертиз. Дипломна робота показує рівенькваліфікації випускника, наявність бухгалтерських навичок, володіння методикоюекономічних досліджень. Вона виявляє здібності до постановки задач пообліку в сучасних інформаційно-технічних системах, економічномуспостереженню за обліковою політикою в автоматизованих бухгалтерських технологіях,до ведення аудиту або ревізійної роботи.

Ввідповідно до вимог державного освітнього стандарту,навчальним планом і графіком навчального процесу на виконання дипломної роботивідводиться 11 тижнів. Для раціонального використання часу студенту слідпройти переддипломну практику, отримавши згоду випускаючої кафедри наобрану (заявлену) тему дипломної роботи. Перед виходом на переддипломнупрактику спільно з науковим керівником дипломної роботи рекомендуєтьсяскласти графік робочих зустрічей та консультацій (додатки 2,3,4). Змістцих заходів визначається науковим керівником в плані-завданні згіднопропонованим методичним вказівкам, що включає рекомендації по написаннюзразкових тим.

Мета данихвказівок полягає у наданні методичної допомоги студентам по якісномувиконання дипломних робіт.

Методичнівказівки знайомлять студентів з порядком вибору теми дипломного дослідження,правилами викладу вивченого матеріалу у змісті дипломної роботи. Вонимістять вимоги, що пред'являються до оформлення роботи, до проходження допускуготової роботи до захисту перед державною атестаційною комісією,основні положення процедури захисту.

Захиствиконаної випускником роботи дозволяє продемонструвати комплекс знань іпрактичних навичок в обраному напрямку професійної діяльності дляпідтвердження шуканої вищої кваліфікації В«ЕкономістВ» за фахомВ«Бухгалтерський облік, аналіз і аудитВ», по спеціалізації В«Бухгалтерський облік,контроль оподаткування і судово-бухгалтерська експертиза В». Колегіальнерішення членів державної атестаційної комісії підводить підсумок навчанняобраної спеціальності. У протоколі комісії фіксується ухвалу провизнання захисту відбулася з виставленням оцінки дипломній роботі по їїзахист. У разі винесення рішення про незадовільну оцінку захистудипломної роботи комісією визначається можливість залишення заявленої темидля її доопрацювання та захисту.


1. ПОРЯДОК ВИБОРУ ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ І ПРОХОДЖЕННЯПереддипломної практики

Для успішногонаписання й захисту дипломної роботи важливо вибрати тему дослідження. Вибір темидипломної роботи рекомендується робити до або в період переддипломноїпрактики за місцем її проходження.

Проходженняпереддипломної практики передбачено навчальним планом спеціальності 08.01.09В«Бухгалтерський облік, аналіз і аудитВ» державного освітньогостандарту вищої професійної освіти другого покоління від 2000 рокув 10 семестрі навчання і обов'язково для студентів очної та заочної формнавчання. Припустимо залік трудового стажу роботи за фахом на підставідовідки з місця роботи або виписки з трудової книжки, завіреної нотаріально(Так само як і за місцем роботи або навчання).

Випускаючакафедра керує проходженням переддипломної практики. Випускаюча кафедранадає консультаційну та методичну допомогу студентам у виборі місцяпрактики. Переважно її проходження за місцем цієї роботи.Доцільно проходження практики за місцем попередньої (виробничої)практики, а також в якості стажера на майбутнє місце роботи. У зв'язку з цимрекомендується звернення в територіальні служби зайнятості на предмет вакансій.Допускається проходження практики за індивідуальним планом за декількома місцямиза умови погодження графіка її проходження з випускаючою кафедрою і всімаоб'єктами (підприємствами, базами практик).

За заявоюстудента кафедрою готується уявлення керівництву філії(Факультету) про відбуття до місця практики. Прибуття на місце практикиоформляється відміткою у виданому деканатом повідомленні (додаток 1).Одночасно з цим доцільно повідомити кафедру про обраній темі дипломноїроботи в заяві (додаток 2). При цьому повинно бути отримано відкерівника дипломної роботи план-завдання (додаток 3), узгоджений графікконсультацій (додаток 4).

На практицістудент займається всебічним вивченням ділянки фінансово-аналітичноїроботи з обраної теми дипломного дослідження відповідно до плану-завданнямкерівника, затвердженого випускаючою кафедрою. Цілком сумісне поєднуватипрактику з роботою на вакантних посадах за строковими контрактами, виконуватисвої посадові обов'язки по основній роботі, а також надавати допомогу введенні практичного обліку, аудиторських послуг або експертизі.

Виконаннявсіх видів робіт включається в щоденник проходження практики короткимивідомостями (за зразком, даному в програмі виробничої практики). Щоденникзавіряється керівником з місця проходження практики щотижня або в кінціїї проходження з коротким відгуком про професійну характеристиці практиканта.

Протягомпрактики проводяться зустрічі з керівником дипломної роботи, який єкерівником практики від кафедри....


Страница 1 из 14Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок