Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік, його види та контроль

Реферат Бухгалтерський облік, його види та контроль

РЕФЕРАТ

подисципліни: В«Бухгалтерський облікВ»

на тему: В«Бухгалтерськийоблік, його роль в системі управління, відмінні особливості обліку В»

Донецьк2006

Бухгалтерськийоблік і його відмінні риси.

Термін В«бухгалтерськийоблік В»походить від німецького Buchhalter - бухгалтер, тобто, людина, якаведе облік. Бух - в перекладі з німецької означає книга, яку бухгалтерчитає щодня. Бухгалтерський облік існує вже багато сторіч. Знайденіперші записи господарських операцій між племенами, датовані 5000 рокомдо нашої ери, а в Давній Греції записи витрат на будівництво висікали настінах будівель.

Бухгалтерський облік є системою, яка вимірює параметриділової активності і представляє їх у вигляді звіту і кінцевих висновків дляприйняття рішень керівництвом компаній. Фінансові звіти - це документи,які надають інформацію в грошовій формі на індивідуальному рівні абона рівні підприємства. Керівники, що приймають рішення використовують цюінформацію для складання практичних бізнес планів. В той час, як новіпрограми впливають на ділову активність, Бухгалтерський облік стежить за фінансовимпульсом компанії. У перебігу певного тимчасового циклу бухгалтерія вимірюєрезультати діяльності і доповідає ці результати керівництву.

Бухгалтерія єелементом обліку так само, як арифметика є складовою частиною математики.Все більша кількість людей використовують комп'ютери для ведення докладноїбухгалтерської звітності на всіх рівнях, в домашньому господарстві, бізнесі і ворганізаціях усіх типів.

Бухгалтерський облік - це один з видів господарськогообліку, який ще включає в себе оперативний та статистичні обліки. Вінбазується на відповідних нормативних документах про ведення бухгалтерськогообліку на підприємствах. В даний час він базується на Законі України В«Пробухгалтерський облік та фінансову звітність В»від 16.07.2023 року № 996-ХIV тарозроблених відповідно до них Національних Положеннях (стандартах)бухгалтерського обліку. Час від часу в Законг вносяться зміни. Закономвстановлюються єдині методологічні положення ведення бухгалтерського облікуі звітності в Україні для підприємств, їх об'єднань, госпрозрахунковихорганізацій та ін Методологічне управління бухгалтерським обліком длягосподарюючих суб'єктів здійснює Міністерство фінансів України, а вбюджетних установах - Державне казначейство.

Закон визначає порядокорганізації та ведення бухгалтерського обліку, складання бухгалтерськоїзвітності, а також відносини з цих питань підприємств з органамивиконавчої влади, внутрішніми і зовнішніми користувачами бухгалтерськоїінформації.

Стандарти бухгалтерськогообліку - це нормативнідокументи, які визначають правила і процедури ведення бухгалтерського облікуі складання звітності.

Законодавчевизначення бухгалтерського обліку наведено в Законі України В«Про бухгалтерськийоблік та фінансову звітність В». Відповідно до закону бухгалтерський облік - процес виявлення,вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації продіяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняттярішень.

Бухгалтерський облік можна визначити і як певнусистему соціального (цілісного), безперервного, взаємопов'язаного і строгодокументального спостереження і контролю за господарською діяльністю (угрошовій і натуральній формах) підприємства, установи, організації.

Особливостібухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік здійснюється спеціальною службоюпідприємства-бухгалтерією і в порівнянні з іншими видами господарського облікумає ряд особливостей:

- є суцільним і безперервним у часі, тобтоздійснюється суцільне спостереження господарських процесів і явищ;

- строго документований. Це означає, що кожна операціяповинна відображатися у бухгалтерському обліку тільки на підставі документів, щонадає йому юридично доказову силу;

- використовує специфічні прийоми і способи обробки обліковихданих, наприклад, систему рахунків, подвійний запис операцій на рахунках,бухгалтерський баланс, калькулювання та ін;

- застосовує всі три види вимірників (натуральні, трудові,грошові), але особливо важливу роль відіграє грошовий вимірник, так як вінзабезпечує отримання узагальнюючих показників; організовується в рамках окремихгосподарюючих суб'єктів.В умовах ринковихвідносин найважливіші показники господарської діяльності виражаються тільки вгрошовій формі.

Так як кожнепідприємство, госпрозрахункова організація виробляє певну продукцію, абонадає послуги то предметом бухгалтерського обліку є продуктпідприємства, процес його створення, руху та використання, а також пов'язаніз цим грошові, розрахункові і кредитні операціі.ю які змінюють майно таджерела його формування.

Сутність предметубухгалтерського обліку розкривається через об'єкти обліку, які можна виділити втакі основні групи:

-господарськікошти, їх види, склад і рух;

-джерелагосподарських засобів;

-господарськіпроцеси і операції;

-розрахунки;

-прибутку, збитки тафінансовий результат.

Законом України В«Пробухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні В»визначено, щоВ« метоюведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності єнадання користувачам для прийняття рішень повної, правдивоїнеупередженої інформації про фінансовий стан, внаслідок діяльності тарух грошових коштів підприємства В».

До користувачам інформації облікувідносяться: Окреміособи. Люди використовують бухгалтерську інформацію в своїх повсякденних справах, якуправління їх банківськими рахунками, оцінка перспектив роботи, інвестуваннягрошей і ухвалення рішення купити або орендувати будинок.

Бізнес. Керуючі компаній використовуютьбухгалтерську інформацію для планування цілей їх організацій та вжиття заходівдля досягнення цих цілей, а так само для коректування дій у разінеобхідності. Рішення засновані на бухгалтерській інформації можуть включати:яка будівля та обладнання купити, скільки товару мати на складі і якекількість грошей взяти в кредит.

Інвестори і кредитори. Інвестори надають гроші,які необхідні для початку ділових операцій. Для того щоб прийняти рішенняпро початок нового проекту потенційні інвестори оцінюють, який прибуток вониможуть отримати від своїх інвестицій. Це означає, що необхідно проаналізуватифінансові аспекти нового бізнесу. Інвестори, які вкладають гроші, стежатьза прогресом бізнесу, аналізуючи фінансову документацію і стежачи за йогорозвитком в діловій пресі. До надання позики потенційні кредиторивизначають можливості фірми, що одержує позику, виплатити його в обумовленийчас.

Ця оцінка включаєрозгляд майбутніх операцій, які грунтуються на бухгалтерськійінформації.

Урядовірегулюють агентства.Більшість організацій стикаються з регулюванням з боку уряду.Наприклад, комісія з безпеки і біржових операцій, що є федеральнимагентством вимагає, щоб компанії надавали певну фінансовуінформацію своїм вкладникам. Ця комісія, як і більшість урядовихорганізацій, будує свою регулярну діяльність частково на бухгалтерськійінформації, яку вона отримує від фірм.

Податкові органи. Місцеві, федеральні і владиштатів стягують податки з приватних осіб і фірм. Розмір податку визначається, виходячиз використання бухгалтерської інформації. Компанії визначають їх податки зпродажів, грунтуючись на бухгалтерському обліку, який вказує на розмір продажів.Приватні особи н компанії розраховують їх прибутковий податок на підставі обліковихданих, що показують скільки грошей вони заробили.

Роль ізначення бухгалтерського обліку в системі управління.

Роль і завдання бухгалтерського обліку визначаються як з точкизору держави, так підприємства. Основна мета роботи підприємства -отримання прибутку. Для досягнення цієї мети на підприємстві завжди повинна бутинеобхідна оперативна інформація про наявність матеріальни...


Страница 1 из 2Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок