Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік розрахунків з постачальниками та підрядниками (на прикладі ТОВ "МПС системи")

Реферат Бухгалтерський облік розрахунків з постачальниками та підрядниками (на прикладі ТОВ "МПС системи")

Зміст

Введення

1.Теоретичні та методичні засади бухгалтерського обліку розрахунків зпостачальниками та підрядниками

1.1 Поняття та форми розрахунків зпостачальниками та підрядниками

1.2 Бухгалтерський облік розрахунків зпостачальниками та підрядниками

1.3 Сучасний етап реформуваннябухгалтерського обліку в Російській Федерації

1. ТОВ В«МПС системиВ» - економічнийсуб'єкт дослідження

2.1 Техніко-економічнахарактеристика організації

2.2 Аналіз основних фінансовихпоказників діяльності підприємства

2.3 Організація системибухгалтерського обліку та аналіз облікової політики

3. Організаційно-методичнезабезпечення бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками в ТОВВ«МПС системиВ»

3.1 Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками заотримані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи або послуги

3.2 Облік розрахунків з постачальниками іпідрядниками по невідфактурованих постачання

3.3 Облік штрафних санкцій зпостачальниками та підрядниками

3.4 Напрямки вдосконаленнярозрахунків з постачальниками та підрядниками в ТОВ В«МПС системиВ»

Висновок

Список використаних джерел Додатка

Введення

Бухгалтерськийоблік являє собою упорядковану систему збору, реєстрації та узагальненняінформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання організації і їхньомурусі шляхом суцільного, безперервного і документального обліку всіх господарськихоперацій.

Облікрозрахунків з постачальниками та підрядниками є важливим елементом в системібухгалтерського обліку.

Основнимизавданнями цього обліку є:

-формування повної і достовірної інформації про стан розрахунків зпостачальниками та підрядниками за товарно-матеріальні цінності, виконаніроботи та надані послуги, необхідної внутрішнім користувачам бухгалтерськоїзвітності - керівникам, засновникам, учасникам і власникам майнаорганізації, а також зовнішнім - інвесторам, кредиторам і іншим користувачам бухгалтерськоїзвітності;

-забезпечення інформацією, необхідної внутрішнім і зовнішнім користувачамбухгалтерської звітності для контролю за дотриманням законодавстваРосійської Федерації при здійсненні організацією господарських операцій і їхдоцільністю, наявністю і рухом майна і зобов'язань,використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно дозатверджених норм, нормативами і кошторисами;

-контроль за станом дебіторської і кредиторської заборгованості;

-контроль за дотриманням форм розрахунків, встановлених в договорах з постачальникамиі покупцями;

-своєчасна вивірка розрахунків з дебіторами і кредиторами для виключенняпростроченої заборгованості.

Вроботі в якості об'єкта дослідження виступають облікові операції по відображеннюрозрахунків з постачальниками та підрядниками.

Метоюроботи - вивчити теоретичні аспекти методичних та інструктивних матеріалів,досліджувати на практиці облікові операції, пов'язані з розрахунками постачальників і підрядників,а також розробити рекомендації з їх практичного застосування економічнихсуб'єктом, в якості якого виступає ТОВ В«МПС системиВ».

Для досягнення поставленої в роботі мети визначені та вирішені такізавдання, як вивчення законодавчої бази з даного питання, проведенняекономічної характеристики підприємства. У цій роботі необхіднопроаналізувати облікову політику досліджуваної організації і спробувати внестипропозиції щодо її удосконалення.

При написанні курсовоїроботи теоретичну і методичну базу для нас склали законодавчі танормативні документи, навчальна та методична література, роботи провідних ученихі фахівців-практиків з досліджуваної тематики, а також матеріалифахових періодичних видань.

Завдання, поставлені вданій роботі визначили її структуру, яка включає в себе вступ,основну частину, що складається з 3 розділів, висновок, список використовуванихджерел, додатки.


1. Теоретичні та методичні засади бухгалтерського обліку розрахунків зпостачальниками та підрядниками

1.1 Поняття та форми розрахунків з постачальниками тапідрядниками

Допостачальникам і підрядникам відносяться організації, що поставляють різнітоварно-матеріальні цінності (готову продукцію, товари, сировина), які надаютьпослуги (посередницькі, орендні, комунальні) і виконують різні роботи(Будівельні, ремонтні, що модернізують та ін) [11, с.109].

Розрахунковіоперації можуть здійснюватися з урахуванням наявних грошових коштів, або впорядку безготівкових платежів.

Розрахункиміж організаціями здійснюються переважно у безготівковому порядку шляхомперерахування грошових коштів з рахунку платника на рахунок одержувача за допомогоюрізних банківських операцій, що заміщають готівкові гроші в обороті.

ВЦивільному кодексі і Положенні про безготівкові розрахунки в Російській Федераціївказані традиційні і часто вживані на практиці форми розрахунків:

1)розрахункиплатіжними дорученнями;

2)розрахункипо інкасо;

3)розрахункипо акредитиву;

4)розрахункичеками.

Формибезготівкових розрахунків обираються організаціями самостійно іпередбачаються в договорах, що укладаються організаціями з банками. У рамкахбезготівкових розрахунків в якості учасників розрахунків розглядаються платникиі одержувачі коштів (збирачі), а також обслуговують банки табанки-кореспонденти.

Платіжнимдорученням є розпорядження власника рахунку(Платника) обслуговуючому його банку, оформлене розрахунковим документом,переказати певну грошову суму на рахунок одержувача коштів, відкритий уцьому або іншому банку.

Платіжнимидорученнями можуть здійснюватися:

-перерахування грошових коштів за поставлені товари, виконані роботи,надані послуги;

-перерахування грошових коштів до бюджетів всіх рівнів і в позабюджетні фонди;

-перерахування грошових коштів з метою повернення або розміщення кредитів (позик)/ Депозитів і сплати відсотків по них;

-перерахування грошових коштів в інших цілях, передбачених законодавствомабо договором.

ВВідповідно до умов основного договору платіжні доручення можутьвикористовуватися для попередньої оплати товарів, робіт, послуг або дляздійснення періодичних платежів, різним юридичним і фізичним особам.

Платіжнедоручення дійсне протягом десяти днів з дня виписки. Якщо строк платежув дорученні не надано, то ним вважається дата прийняття документа банком.Платіжне доручення вважається виконаним тільки в момент зарахування грошовихкоштів на зазначений в дорученні рахунок одержувача. Відповідно до Положення пробезготівкові розрахунки платіжне доручення виконується банком у термін,передбачений законодавством, або в більш короткий термін, якщо цевстановлено договором банківського рахунка. Банк зобов'язаний приймати платіжнідоручення незалежно від наявності грошових коштів на рахунку платника. Оплатапо них здійснюється по мірі надходження коштів на рахунок клієнта якповністю, так і частково. Це спрощує документообіг для клієнтів.

Ввипадку невиконання або неналежного виконання доручення клієнта банк несевідповідальність на підставах і в розмірах, які передбачені гл. 25Цивільного кодексу Російської Федерації.

Розрахункипо інкасо являють собою банківську операцію, за допомогоюякої банк (банк-емітент) здійснює дії щодо одержання від платникаплатежу на підставі:

платіжнихвимог, оплата яких може проводитися за розпорядженням платника (закцептом) або без його розпорядження (в безакцептному порядку);

інкасовихдоручень, оплата яких проводиться без розпорядження платника (убезспірному порядку).

Платіжнівимоги та інкасові доручення пред'являються одержувачем коштів(Стягувачем) до рахунку платника через банк, що обслуговує отримувача коштів(Стягувача).

Основувзаємин учасників розрахунків по інкасо повинен ...


Страница 1 из 16Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок