Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік товарів і тари в організації оптової торгівлі

Реферат Бухгалтерський облік товарів і тари в організації оптової торгівлі

Зміст

Введення

1. Теоретичні основибухгалтерського обліку товарів і тари в організації торгівлі

1.1 Нормативнерегулювання обліку товарів і тари

1.2 Документальнеоформлення та облік надходження товарів і тари

1.3 Документальнеоформлення та облік продажу та іншого вибуття товарів і тари

1.4 Особливостіорганізації обліку при спрощеній системі оподаткування

2. Бухгалтерський обліктоварів і тари в організації оптової торгівлі (на прикладі ІП МО. Забровський)

2.1 Характеристикафінансово-господарської діяльності підприємства

2.2 Особливостідокументального оформлення та обліку надходження та вибуття товарів і тари

2.3 Звітністьматеріально відповідальних осіб

2.4 Інвентаризаціятоварів і тари

3. Напрямкивдосконалення обліку товарів і тари в організаціях оптової торгівлі

Висновки

Бібліографічний список


Введення

Бухгалтерський облік - найважливішаскладова частина інформаційної системи управління, відтворюючоїгосподарські процеси. При цьому в основу сучасного управління лежитьсистемний підхід, що передбачає отримання тієї інформації, яка даєможливість приймати управлінські рішення.

Виконуючи інформаційну функцію,бухгалтерський облік створює умови для управління предметами і людьми. Підпредметами перш за все розуміють товари, а також всі ті грошові та матеріальніцінності, які необхідні для нормальної роботи торгових підприємств(Основні засоби, тара, гроші і т. п.). Управляти предметами - це означаєзнати товарну масу, грошові кошти та матеріально-технічну базупідприємства.

<p> Під управлінням людьми слідрозуміти насамперед матеріальну відповідальність за цінності (предмети),знаходяться на підприємстві. Бухгалтер не просто враховує товари або іншіцінності, а фіксує правовідносини, що виникають з приводу цих цінностей.Нарешті, об'єктом бухгалтерського обліку виступає факт господарського життя,об'єднуючий суб'єктів (юридичних та фізичних осіб) та об'єкти.

Перед бухгалтерським обліком вторгівлі стоять наступні завдання: забезпечити дієвий постійний контроль завиконанням планів торговельно-фінансової діяльності, а також за збереженнямтоварів на підприємствах.

Товарообіг і прибуток від продажує основними показниками торговельних підприємств і безпосередньо пов'язаніміж собою при обліку товарних операцій.

Від ступеня виконання цих показниківзалежить стан фінансової діяльності торговельних підприємств. Контроль завиконанням планів торговельно-фінансової діяльності в першу чергу необхіднопочинати з контролю товарообігу та прибутку від реалізації. На виконаннятоварообігу впливають такі фактори, як товарні запаси на початок і кінецьзвітного періоду, надходження товарів та інше вибуття товарів; на отриманняприбутку від реалізації - валові доходи від реалізації, податки, що стягуються за рахуноквалового доходу, і витрати обігу. Виконання плану товарообігу залежитьнасамперед від ступеня виконання плану надходження товарів. Томубухгалтерський облік відображає і контролює виконання плану надходження товарівв цілому по підприємству в сумі, за номенклатурою товарів, по кількості і сумі,за джерелами надходження; виконання договорів з постачальниками, правильністьприймання товарів.

Для безперебійного задоволенняпопиту населення велике значення має наявність відповідних товарнихзапасів. Облік повинен контролювати розмір і стан товарних запасів (уцілому і по асортименту), відповідність їх встановленим нормативам.

Продаж товарів - завершальна фазатоварообігу. Бухгалтерський облік повинен вести контроль за виконанням плануобороту з продажу товарів у цілому по підприємству, складам, магазинам,столовим, за асортиментом товарів, формам реалізації, за видами покупців, атакож контроль за виконанням договорів з покупцями і за правильністювідпуску товарів.

Контроль за збереженням товарів ітари здійснюється на основі системи раціональної організації товарнихоперацій в торгівлі. Для цього необхідно чітко визначити коло працівників,матеріально відповідальних за збереження товарів і тари; забезпечити суворе дотриманнявстановленого порядку приймання товарів за кількістю та якістю, а також їхзберігання та відпуску; правильно і своєчасно документально оформляти івраховувати надходження, переміщення і вибуття товарів; забезпечити своєчаснеуявлення в бухгалтерію всіх документів по товарних операціях, їхретельну перевірку щодо правильності оформлення, законності ідоцільності операції; своєчасно і ретельно проводити інвентаризаціютоварів і тари.

Актуальність теми дослідженняобумовлена ​​необхідністю вдосконалення бухгалтерського обліку товарів ітари в торгівлі з метою підвищення ефективності управління товарообігом.

Метою роботи є дослідження облікутоварів і тари в ІП Забровський М.Є. і розробити рекомендації щодоудосконалення обліку товарів на даному підприємстві.

Длядосягнення мети слід вирішити наступні завдання:

-вивчити порядок організації бухгалтерського обліку товарів і тари в роздрібнійторгівлі

-розглянутидокументальне оформлення та облік надходження і продажу товарів і тари ворганізації роздрібної торгівлі

-датиоцінку стану бухгалтерського обліку товарів і тари в ІП Забровський М, Е,

-проаналізуватиоборот роздрібної торгівлі та товарні запаси.

-розробити рекомендації щодо вдосконалення обліку товарів і тари на об'єктдослідження

Об'єктом дослідження єторговельна діяльність ІП Забровський М.Є.

Предметом дослідження єстан бухгалтерського обліку товарів і тари в організації роздрібної торгівлі.

Теоретична основадослідження-законодавчі акти, нормативні документи, монографії вчених,дані періодичної преси.

Практична основа дослідження-дані господарської діяльності з ІП вЂ‹вЂ‹Забровський М, Є. за 2004-2005рр.


1. Теоретичніоснови бухгалтерського обліку товарів і тари в організації торгівлі

1.1 Нормативне регулювання обліку товарів і тари

1.Федеральний законВ«Про бухгалтерський облікВ» від 21.11.96 р. № 129-ФЗ. (В ред. Від 30.06.2023 № 86 ФЗ) -основний закон за яким працюють бухгалтера будь-яких сфер діяльності таторгівлі в тому, числі

2.Цивільнийкодекс Російської Федерації. Частини I та II. - М.: Проспект, 1998.-даний законвисвітлює відносини між громадянами, а оскільки підприємство ІП отжемає відношення до теми диплома

3.Положення поведенню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації.Затверджено наказом Мінфіну РФ від 29.07.98 р. № 34н (в ред. Наказу Мінфіну РФот24.03.2000г. № 31н). - Основне ПБУ в якому розкриваються правила веденнябухгалтерського обліку.

4.План рахунківбухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації та Інструкціяпо його застосуванню. Затверджено наказом Мінфіну РФ від 31.10.2023 р. № 94н. -даний документ служить основою для розробки плану рахунків для торговогопідприємства.

5.Положення побухгалтерського обліку В«Доходи організаціїВ». ПБУ 9/99. Затверджено наказомМінфіну РФ від 06.05.99 р. № 32н. - В даному документі висвітлені положення повизначенню доходів організації.

6.В«Методичнівказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань. Затвердженонаказом Мінфіну РФ від 13.06.95г. № 49. - Дане ПБО визначає правила і умовипроведення інвентаризації

7.Податковий кодексРосійської Федерації. Частина 2. Федеральний закон від 05.08.2023 р. № 117-ФЗ (вред. Федерального закону від 29.12.2000г. № 166-ФЗ).

8.Методичнірекомендації щодо застосування глави 21 В«Податок на додану вартістьВ» Податковогокодексу РФ. Затверджено наказом Міністерства РФ з податків і зборів від20.12.2000 р. № БГ-3-03/447.

9.Методичнірекомендації щодо застосування глави 22 В«АкцизиВ» (підакцизні товари) частини другоїПодатковог...


Страница 1 из 13Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок