Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік фінансових вкладень

Реферат Бухгалтерський облік фінансових вкладень

Зміст

Введення

1. Фінансові вкладення як об'єктбухгалтерського обліку. . . . . . . . . . . . . . . .5

1.1. Поняття фінансових вкладень,види та класифікація цінних паперів. .5

1.2. Загальна методика бухгалтерськогообліку фінансових вкладень. . . . . . . . . 7

2. Бухгалтерський облік фінансовихвкладень. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 16

2.1. Облік вкладів до статутних капіталівінших організацій. . . . . . . . . . . . . .16

2.2. Облік фінансових вкладень в акції. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 18

2.2.1. Облік власних акцій,викуплених у акціонерів. . . . . .. . . . . . .. .21

2.2.2. Облік та оподаткуванняоперацій з виплати дивідендів. . . . . . . . . 22

2.3. Облік боргових цінних паперів. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2.4. Інвентаризація фінансовихвкладень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

3. Практична частина. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Висновок. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . .. .43

Список літератури. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45


Введення

Проведення економічних реформ в Росії,здійснення фінансово-господарської діяльності на основі ринковихвідносин призвело до відродження ринку цінних паперів - найважливішого елементафінансової системи будь-якої розвиненої країни. Ринок цінних паперів (або фондовийринок) в російській системі фінансових відносин, незважаючи на всі кризовіявища, має велике значення, так як з його допомогою залучаються вільнігрошові кошти юридичних та фізичних осіб і перетворюються в реальніактиви.

Підприємства та організації, неє кредитними організаціями й професійними учасниками ринкуцінних паперів, також є активними учасниками ринку цінних паперів.Вкладаючи кошти в державні цінні папери (облігації та інші борговізобов'язання), у цінні папери корпорацій і статутні капітали іншихорганізацій; а також надаючи іншим організаціям позики на територіїРосійської Федерації і за її межами, підприємства здійснюють фінансовівкладення.

Таким чином, основна метафункціонування ринку цінних паперів полягає в тому, щоб сформувати механізмдля залучення в економіку інвестицій шляхом побудови взаємин міжтими, хто відчуває потребу в коштах, і тими, хто хоче інвестуватинадлишковий дохід.

Враховуючи виняткову важливість цієїгалузі для розвитку й стабілізації російської економіки, ринок цінних паперів насьогоднішній день розглядається як галузь інтенсивного контролю йрегулювання з боку державних органів. Однією з форм контролю івиступає бухгалтерський облік, а стосовно до даної курсової роботи -бухгалтерський облік фінансових вкладень.

Основною метою даної курсової роботиє вивчення теорії і практики бухгалтерського обліку фінансових вкладень напідприємствах різних форм власності, які не є професійнимиучасниками ринку цінних паперів або кредитними організаціями, з урахуванням останніхзмін у російському законодавстві.

Головні завдання курсової роботи -вивчення теоретичної бази бухгалтерського обліку фінансових вкладень, аналізособливостей обліку різних цінних паперів, формування фінансових результатіввід операцій з цінними паперами, оподатковування операцій і доходів поконкретних видів інвестицій підприємств.

Виклад матеріалу розбите на двічастини - в першій дається загальна характеристика фінансових вкладень, види ікласифікація цінних паперів, а також загальна методика обліку інвестиційпідприємств. У другій частині описуються конкретні види фінансових вкладень вакції, облігації, банківські сертифікати, інші цінні папери, статутнікапітали організацій, а також надані іншим підприємствам позики;аналізуються особливості бухгалтерського обліку кожного виду цінних паперів таоподаткування операцій з ними.


1. Фінансові вкладення як об'єктбухгалтерського обліку 1.1. Поняття фінансових вкладень, види ікласифікація цінних паперів

До фінансових вкладень відносятьінвестиції організацій у державні цінні папери (облігації та іншіборгові зобов'язання), у цінні папери та статутні капітали іншихорганізацій, а також надані іншим організаціям позики на територіїРосійської Федерації і за її межами.

Цінним папером є документ,засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитівмайнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при йогопред'явленні. З передачею цінного папера переходять усі що засвідчуються нею права всукупності [1, ст.142].

До цінних паперів відносяться:державна облігація, облігація, вексель, чек, депозитний і ощаднийсертифікати, банківська ощадна книжка на пред'явника, коносамент,акція, приватизаційні цінні папери та інші документи, які законами процінні папери або у встановленому ними порядку віднесені до числа цінних паперів [1,ст.143].

Закон РФ "Про ринок ціннихпаперів "[14, ст.44] класифікацію цінних паперів та визначення їх видів вВідповідно законодавством Російської Федерації відносить до компетенціїФедеральної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ФКЦБ). Цивільнийкодекс Російської Федерації закріплює класифікацію цінних паперів, що маєюридичне значення.

У цінному папері на пред'явника всезасвідчені цим цінним папером права належать її фактичному власникові,тобто тій особі, що може пред'явити дану цінний папір до виконаннязобов'язаному особі. Передача прав за представницькою цінному папері виробляєтьсяшляхом передачі самого цінного папера.

У іменним цінним папері всезасвідчені нею права належать виключно названій у цьому цінному паперіособі. Нікому, крім цієї особи, виконання по іменним цінним папері не можебути вироблено. Права, посвідчені іменним цінним папером, передаються упорядку, встановленому для поступки вимоги (цесії).

У ордерним цінним папером вказуєтьсяособа, яка може здійснити засвідчені даної цінним папером правасамостійно або призначити своїм розпорядженням (ордером, наказом) іншууповноваженою особа. При цьому новий власник також має право передати цюцінний папір. Перехід прав, засвідчених ордерним цінним папером,здійснюється за допомогою передавального напису - індосаменту. Видиіндосаменту: бланковий (без зазначення особи, якій має бути здійсненевиконання); ордерний (із зазначенням особи, якій або за наказом якоїмає бути здійснене виконання); передоручений (що дає індосат якпредставнику власника-індосанта тільки доручення здійснити зазначене правов інтересах власника). На відміну від іменних цінних паперів індосант, тобтоособа, яка здійснила передачу цінного паперу, відповідає перед індосатом, тобтоособою, якій передана цінний папір, не тільки за дійсністьпосвідченого цінним папером права, але й за його здійснення.

Цінні папери можуть випускатися вдокументарній (паперовій) та бездокументарній (на машинних носіях) формі.

Документарна форма - форма ціннихпаперів, при якій власник встановлюється на підставі пред'явленняоформленого належним чином сертифіката цінного паперу або, у випадкудепонування такого, на підставі запису по рахунку В«ДепоВ» [14, ст.2].

Бездокументарна форма - форма ціннихпаперів, при якій власник встановлюється на підставі запису в системіведення реєстру власників цінних паперів або, у разі депонування ціннихпаперів, на підставі запису по рахунку В«ДепоВ» [14, ст. 2].

Залежно від форми наданнякапіталу і способу виплати доходу цінні папери можна поділити на боргові, пайовіта інші. Боргові цінні папери звичайно мають фіксовану процентну ставкуі є зобов'язанням виплатити капітальну суму боргу на певнудату в майбутньому. Часткові цінні папери (акції) представляють безпосереднючастку власника в реальній власності й забезпечують одержання дивід...


Страница 1 из 14Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок