Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік фінансових вкладень в цінні папери

Реферат Бухгалтерський облік фінансових вкладень в цінні папери

МІНІСТЕРСТВОАГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

ДЕРЖАВНЕОсвітніх установ

ВИЩОЇПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

"КАЗАНСЬКИЙДЕРЖАВНИЙ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙІНСТИТУТ "

Кафедра фінансового обліку

Курсова робота (ПРОЕКТ)

з дисципліни бухгалтерський фінансовий облік

Тема: Бухгалтерський облік фінансових вкладень в цінні папери

Автор курсової роботи(Проекту) Л.Н. Набіулліна

Група 309

Керівник роботи А.Р.Самітів

Казань 2009


Зміст

Введення

1.Поняттяфінансових вкладень в цінні папери та їх характеристика

2.Облік придбанняцінних паперів

3.Облік знеціненняі вибуття фінансових вкладень в цінні папери

Висновок

Список використаних джерел


Введення

Проведення економічнихреформ в Росії, здійснення фінансово-господарськоїдіяльності на основі ринкових відносин призвело до відродження ринку ціннихпаперів - найважливішого елементу фінансової системи будь-якої розвиненої країни. Ринокцінних паперів (або фондовий ринок) в російській системі фінансових відносин,незважаючи на всі кризові явища, має велике значення, так як з йогодопомогою залучаються вільні грошові кошти юридичних та фізичних осіб таперетворюються в реальні активи.

Підприємства таорганізації, не є кредитними організаціями й професійнимиучасниками ринку цінних паперів, також є активними учасниками ринкуцінних паперів. Вкладаючи кошти в державні цінні папери (облігації таінші боргові зобов'язання), у цінні папери корпорацій і статутні капіталиінших організацій; а також надаючи іншим організаціям позики натериторії Російської Федерації і за її межами, підприємства здійснюютьфінансові вкладення.

Таким чином, основнамету функціонування ринку цінних паперів полягає в тому, щоб сформуватимеханізм для залучення в економіку інвестицій шляхом побудовивзаємин між тими, хто відчуває потребу в коштах, і тими, хтохоче інвестувати зайвий дохід.

Враховуючи винятковуважливість цієї галузі для розвитку й стабілізації російської економіки, ринокцінних паперів на сьогоднішній день розглядається як галузь інтенсивногоконтролю й регулювання з боку державних органів. Однією з формконтролю й виступає бухгалтерський облік, а стосовно до даної курсовоїроботи - бухгалтерський облік фінансових вкладень.

Основною метою даноїкурсової роботи є вивчення теорії і практики бухгалтерського фінансового облікуфінансових вкладень на підприємствах різних форм власності, які не єпрофесійними учасниками ринку цінних паперів або кредитними організаціями,з урахуванням останніх змін в російському законодавстві.

Головні завдання курсовоїроботи - вивчення теоретичної бази бухгалтерського обліку фінансових вкладень,аналіз особливостей обліку різних цінних паперів, формування фінансових результатіввід операцій з цінними паперами.

Виклад матеріалурозбито на три частини - в першій дається загальна характеристика фінансовихвкладень, види і класифікація цінних паперів. У другій частині описуються операціїз обліку придбань цінних паперів. У третій частині - операції з облікузнецінення та вибуття фінансових вкладень цінних паперів.


1. Поняття фінансовихвкладень у цінні папери та їх характеристика

Фінансові вкладення являють собою активи організаціїпризначені для збільшення її капіталу за допомогою участі в розподілівприбутку інших організацій (у формі дивіденду, відсотка і т.п.) або отриманнянею інших економічних вигод. Іншими економічними вигодами в даному випадкуможуть бути: дохід від перепродажу фінансових вкладень; вигоди, одержувані черездовготривалі ділові зв'язки; можливість контролювати діяльність іншихорганізацій; створення певних комерційних переваг та ін

До фінансових вкладень відносять інвестиції в цінні папери,статутні (складеному) капітали інших організацій, які не є акціонернимитовариствами, вклади в прості товариства, надані іншим юридичнимособам позики, дебіторську заборгованість, придбану на підставі поступкиправа вимоги. У складі фінансових вкладень враховуються інвестиції внаступні цінні папери: акції, облігації, державні облігації,депозитні сертифікати та інші документи, які законодавством (або ввстановленому ним порядку) віднесені до цінних паперів.

До фінансових вкладень не відносять:

- власні акції, викуплені акціонерним товариством уакціонерів для подальшого перепродажу або анулювання.;

- вкладення організації в нерухоме та інше майно, яке маєматеріально-речову форму і надається за плату в тимчасовекористування з метою отримання доходу.;

- векселі, видані організацією продавцям в розрахунок запридбану продукцію, виконані роботи та спожиті послуги.;

- інвестиції в дорогоцінні метали, ювелірні вироби,твори мистецтва, придбані не для здійснення звичайних видівдіяльності [11, с. 65-66].

Фінансові вкладення мають ряд особливостей. Як правило, вониволодіють більшою ліквідністю в порівнянні з іншими активами - їх простішеперетворити в гроші. Ці інвестиції дають можливість досить швидкогоотримання великого доходу, що складається зазвичай не тільки із суми відсотка,дивіденду і т.п., але і приросту капіталу, вкладеного в них, внаслідок зростання їхціни. Завдяки великій прибутковості фінансові вкладення забезпечують кращузахист накопичень від інфляції.

У той же час фінансові вкладення - досить ризикованіактиви. Ризик інвестора полягає у відсутності гарантій отриманняфіксованого доходу, а також в потенційній можливості знецінення інвестованихзаощаджень або навіть їх повної втрати. Ринкова вартість фінансових вкладеньсхильна до значних коливань, які можуть відбуватися впродовждосить коротких періодів.

Цінним папером єдокумент, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язковихреквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливітільки при його пред'явленні. З передачею цінного папера переходять усізасвідчуються нею права в сукупності [1, с.142].

Закон РФ "Про ринок ціннихпаперів "[18, с. 197] класифікацію цінних паперів та визначення їх видів вВідповідно законодавством Російської Федерації відносить до компетенціїФедеральної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ФКЦБ). Цивільнийкодекс Російської Федерації закріплює класифікацію цінних паперів, що маєюридичне значення.

У цінному папері напред'явника усі посвідчені цим цінним папером права належать їїфактичному власнику, тобто тій особі, що може пред'явити дану ціннийпапір до виконання зобов'язаному особі. Передача прав за представницькою цінногопапері здійснюється шляхом передачі самого цінного папера.

У іменним цінним паперівсі засвідчені нею права належать виключно названій у цьому цінномупапері особі. Нікому, крім цієї особи, виконання по іменним цінним папері неможе бути вироблено. Права, посвідчені іменним цінним папером,передаються в порядку, встановленому для поступки вимоги (цесії).

У ордерним цінним паперомвказується особа, яка може здійснити засвідчені даної ціннимпапером права самостійно або призначити своїм розпорядженням (ордером,наказом) інше уповноваженою обличчя. При цьому новий власник також має правопередати цю цінний папір. Перехід прав, засвідчених ордерним цінним папером,здійснюється за допомогою передавального напису - індосаменту. Видиіндосаменту: бланковий (без зазначення особи, якій має бути здійсненевиконання); ордерний (із зазначенням особи, якій або за наказом якоїмає бути здійснене виконання); передоручений (що дає індосат якпредставнику власника-індосанта тільки доручення здійснити зазначене правов інтересах власника). На відміну від іменних цінних паперів індосант, тобто особа,виконала передачу цінного паперу, відповідає перед індосатом, тобто особою,якій передана цінний папір, не тільки за дійсність посвідченогоцінним папером права, але й за його здійснення.

Цінні папери можутьвипускатися в документарній (паперовій) та бездокументарній (на машиннихносіях) формі.

Документарна ф...


Страница 1 из 6Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок