Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік господарських процесів

Реферат Бухгалтерський облік господарських процесів

Зміст

Введення

1. Бухгалтерський облік господарських процесів

1.1 Загальна характеристика бухгалтерського обліку

1.2 Господарські процеси як об'єкти бухгалтерського обліку

1.3 Характеристика господарських процесів та їх результатів

2. Класифікація господарських процесів

2.1 Облік процесу постачання

2.2 Облік придбання та використання матеріалів

2.3 Облік процесу виробництва

2.4 Облік процесу продажу

3. Взаємопов'язане вивчення господарських процесів - якелемент методики аналізу

3.1 Вивчення господарських процесів

3.2 Господарські процеси і господарські операції

Висновок

Бібліографічний список

Додаток


Введення

Бухгалтерський облік являє собоюупорядковану систему збору та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно,зобов'язання організацій і їхньому русі шляхом суцільного, безперервного і документальногообліку всіх господарських операцій.

Мета даної роботи - вивчитигосподарські процеси як об'єкти бухгалтерського обліку. Угруповання елементіввласності господарюючого суб'єкта за їх складом та економічним змістомв цілому, а всередині за складовими параметрами являють собою об'єктибухгалтерського обліку.

Під об'єктами бухгалтерськогообліку розуміються конкретні одиниці господарських засобів і джерел їхформування у вартісному вираженні, а також їх динаміка і статистика,обумовлені господарськими процесами.

В цілому об'єктами бухгалтерськогообліку виступають об'єкти, що забезпечують (господарські засоби та їх джерела)і складові економічне життя господарюючого суб'єкта (господарськіпроцеси за видами або послідовності в кругообігу і господарськіоперації).

Завдання дослідження -охарактеризувати господарські процеси, розглянути особливості цих процесів.Господарські засоби як об'єкти бухгалтерського обліку мають двоїстийхарактер: з одного боку, формується їх склад, тобто відбувається постійнийвідносно рівномірний процес надходження, тобто вкладень внутрішніхфінансових ресурсів в початкове створення і подальший прирістекономічних ресурсів підприємства. А облікова вартість надійшли ввласність ресурсів повністю (в абсолютно рівних сумах) відшкодовуєтьсяджерелами коштів - з іншого боку.

Знаходяться у власностіпідприємства господарські засоби в бухгалтерському обліку відображаютьсяодночасно по кожному окремо взятому фактом в двох проявах: у виглядіскладу засобів по розміщенню і їх призначенням і у формі джерел їхформування. Принцип подвійності господарських засобів буде проявлятися, івідбиватися по всьому обліковому циклу, він не губиться і в бухгалтерській звітності.Склад об'єктів бухгалтерського обліку в окремих галузях економікизумовлюється специфікою діяльності її економічних об'єктів. Наприклад,вони не можуть бути однаковими в машинобудуванні і в роздрібній торгівлі.

Обрана тема єактуальною, так як господарські процеси - найважливіші об'єкти бухгалтерськогообліку, а їх результати викликають зміни майна та джерел їхформування. Обіг коштів у господарських процесах нескінченний. Такимчином, в кожному з цих процесів відбувається зміна однієї форми вартостімайна на іншу. Основний зміст роботи будь-якої організації становлятьпроцеси (стадії) кругообігу (постачання, виробництво, реалізація) їїкапіталу. Ці процеси взаємопов'язані, доповнюють один одного як об'єктибухгалтерського обліку і створюють умови для накопичення капіталу і ведення розширеноговідтворення.

У першому розділі даної роботибуде дана характеристика господарських процесів та їх результатів. Ціпроцеси взаємопов'язані, доповнюють один одного як об'єкти бухгалтерського обліку тастворюють умови для накопичення капіталу і ведення розширеного відтворення.

У другому розділі будерозглянута класифікація господарських процесів. Так, основним завданнямвиробничих підприємств є виробництво продукції, яку часткововикористовують на самому підприємстві, але, головним чином реалізують іншимпідприємствам, організаціям і безпосередньо населенню. Кругообіг коштіввідбувається безперервно і складається з основних господарських процесів: постачання,виробництва і реалізації, в результаті яких предмети праці з однієї форми переходятьв іншу. Для організації успішної та безперервної роботи підприємства необхідномати виробничі запаси, якими забезпечується підприємство в процесіпостачання.


1. Бухгалтерський облік господарських процесів 1.1 Загальна характеристика бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік являє собоюсуцільне, безперервне, взаємопов'язане відображення господарської діяльності підприємствана підставі документів. Суцільне відображення господарської діяльностіувазі під собою обов'язковий облік всього майна, всіх видів запасів,витрат, продукції, заборгованостей підприємства тощо, а все це вимагає безперервногопостійного спостереження і записи в документах совершающихся на підприємстві фактівпро рух матеріальних цінностей, грошових коштів та інших здійснень. Взаємопов'язаністьвикликана залежністю відбуваються між собою фактів.

Як раз всі ці якості івідрізняють бухгалтерський облік від оперативного і статистичного, що перевищуєйого роль і значення в загальній системі обліку, тому дані оперативного обліку використовуютьтільки для повсякденного управління підприємством, дані статистичного обліку використовуютьсядля аналізу і прогнозування соціально-економічного розвитку суспільства.

Існують Трудові, Натуральніі Грошові вимірники, які несуть за собою далеко немаловажне значення при організаціїбухгалтерського обліку, так як з їх допомогою виявляють показники діяльності підприємства.Так за допомогою Трудових вимірників визначають витрачений час і праця, щолягає в основу нарахування заробітної плати та розрахунку продуктивності праці.За допомогою Натуральних вимірників здійснюється контроль за збереженнямрізних форм власності, обсягом процесу заготовляння, виробництва іреалізації, порівнюються і аналізуються виробничі завдання і звітні показники.Грошові вимірники несуть в собі узагальнюючий характер. Визначаючи майнові правапідприємства, його витрати, раніше виражені в Трудових і Натуральних вимірниках,складаються кошториси, завдання, звіти і баланси.

1.2 Господарські процеси як об'єктибухгалтерського обліку

Об'єктами господарського облікує майно організації, її зобов'язання і господарські операції,здійснювані в процесі фінансово-господарської діяльності. Об'єктибухгалтерського обліку підрозділяються на три взаємозалежних розділу: майноорганізації по складу і розміщення; майно організації за джерелами йогоосвіти (власні і позикові зобов'язання); господарські операції та їхнійрезультати, одержувані в сферах постачання, виробництва та продажу (рис.1). Звідсипредмет бухгалтерського обліку поділяється на три аналогічних розділу, коженз яких включає в себе конкретні види майна. Зокрема, майно поскладу і розміщення - необоротні та оборотні активи, майно за джереламиосвіти (власні і позикові зобов'язання) - капітал і резерви,довгострокові зобов'язання, короткострокові зобов'язання; господарські операції(Процеси) і їх результати - постачання, виробництво, продаж і фінансовірезультати. Господарські процеси як об'єкти бухгалтерського обліку складаються зпроцесів: придбання (заготівлі) матеріалів, засобів виробництва, наймуробочої сили, виробництва і реалізації (продажу). В ході цих процесіввідбувається зміна натуральної форми. При заготівлі грошові коштиперетворюються в матеріали і засоби виробництва. У процесі виробництва надійшлиматеріали (предмет праці) за допомогою робочої сили та знарядь виробництваперетворюються в готову продукцію. Вона направляється для реалізації (продажу). Впроцесі цих актів готова продукція стає грошима, а гроші знову спрямовуютьсяна заготівлю матеріалів, придбання засобів виробництва, наймання робочої сили.

Таким чином, відбуваєтьсяп...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок