Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік основних засобів на підприємствах харчової промисловості

Реферат Бухгалтерський облік основних засобів на підприємствах харчової промисловості

Федеральне агентство з освіти

Адигейський державний університет

Економічний факультет

Кафедра економіки


ДИПЛОМНА РОБОТА

На тему: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇПРОМИСЛОВОСТІ

(НА ПРИКЛАДІ КОНДИТЕРСЬКИЙ ЦЕХ В«Південні зоріВ»)

дипломник ВоропаєваО.Л.

Майкоп, 2010 р.


Зміст

Введення

1.Основні засоби- Один з найважливіших об'єктів бухгалтерського спостереження

1.1 Напрямки розвитку сучасногобухгалтерського обліку

1.2 Бухгалтерський облік основнихзасобів - об'єкт дослідження

1.3 Завдання бухгалтерського облікуосновних засобів

2.Кондитерський цехресторану В«Південні ЗоріВ» - об'єкт дослідження

2.1 Техніко-економічнахарактеристика підприємства

2.2 Аналіз фінансово-господарськоїдіяльності підприємства

2.3 Облікова політика підприємства

3.Методичне таорганізаційне забезпечення бухгалтерського обліку основних засобів та напрямокйого розвитку

3.1 Документальне оформленняруху основних засобів

3.2 Облік надходження і використанняосновних засобів

3.3 Облік операцій з вибуття основнихзасобів

3.4 Амортизація основних засобів

3.5 Облік витрат на ремонт основнихзасобів

3.6 Інвентаризація основних засобів

-->> 3.7 Переоцінка основних засобів

3.8 Комп'ютерне моделювання даних

3.9 Удосконалення обліку основнихзасобів в кондитерському цеху ресторану В«Південні ЗоріВ»

3.10 Аудит основних засобів

Висновок

Список використаної літератури


ВСТУП

Перехід доринкової економіки обумовлює необхідність багатьох концепцій економічногорозвитку підприємств.

Ринковиймеханізм забезпечує координацію діяльності економічних суб'єктівраціональне використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів,збалансованість народного господарства.

Відповідальністьза економне використання економічних ресурсів підвищується в тому випадку,коли організаційна структура спонукає підприємство ефективно працювати, зтим щоб уникнути банкрутства або ліквідації. Працюючи в умовах ринку таконкуренції, власник змушений постійно аналізувати вигідність придбанняі виробництва різних видів засобів, співставляти витрати, викликанінедовикористанням виробничих потужностей і прибуток від їх додатковоїексплуатації тощо.

У новихумовах у підприємств зростає необхідність, активніше використовуватибухгалтерський облік, щоб контролювати й удосконалювати свою роботу.

Для виходу наміжнародний ринок слід існуючу систему бухгалтерського обліку ізвітності максимально наблизити до світових стандартів. Прийнята Програмареформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартівфінансової звітності та затверджена Постановою Уряду РосійськоїФедерації від 6 березня 2008 року № 283 та Розпорядженням Уряду РосійськоїФедерації № 382 від 21 березня 2008 націлене на це.

Облік займаєодне з головних місць в системі управління. Він відображає реальні процесивиробництва, обігу, розподілу, споживання, характеризує фінансовийстан підприємства, служить основою для планування його діяльності.

Виходячи зоблікової інформації можна прогнозувати показники розвитку підприємства івиявляти резерви підвищення ефективності виробництва.

Бухгалтерськийоблік не тільки відображає господарську діяльність, але і впливає на неїбудучи частиною процесу управління, він дає важливу інформацію, дозволяєконтролювати поточну діяльність підприємства; планувати стратегію ітактику; оптимально використовувати ресурси; вимірювати і оцінювати результатидіяльності; усувати суб'єктивність при прийнятті рішень.

Облік єнайважливішим засобом систематичного контролю за збереженням матеріальнихцінностей, грошових коштів, за правильним використанням і виявленнямдодаткових резервів зниження собівартості.

В умовахринкової економіки зростає роль фахівців бухгалтерської служби. Бухгалтерповинен сприяти ефективному господарюванню, вміти швидко ібезпомилково орієнтуватися в господарській діяльності, розуміти ринковуситуацію і її тенденції.

Кожнагосподарська операція знаходить своє відображення в облікових бухгалтерськихдокументах. Всі разом вони складають своєрідну хроніку діяльності будьорганізації.

Особливе місцев бухгалтерському обліку відводиться обліку основних засобів, що входять до складумайна підприємства, що належать до позаоборотних активів і впливає на весьвиробничий процес. Це і визначило актуальність взятої для розробкитеми дипломної роботи: "Бухгалтерський облік основних засобів напідприємствах харчової промисловості на прикладі кондитерського цеху ресторану В«ПівденніЗорі В».

Предметомдослідження в дипломній роботі є стан, рух основних засобівпідприємства, особливості бухгалтерського обліку основних засобів та шляхи покращенняїх обліку.

Об'єктомдослідження є кондитерський цех ресторану В«Південні ЗоріВ».

Основнимвидом діяльності підприємства є виробництво кондитерських виробів.

В дипломноїроботі використана загальноприйнята методологія дослідження та методи аналізу,прийняті у бухгалтерському обліку, аналізі господарської діяльності, статистикоюта інших дисциплінах. Також зроблена спроба висвітлити питання бухгалтерськогообліку основних засобів у світлі нових нормативних документів "Методичнихрекомендацій з обліку основних засобів "і нового" Положення побухгалтерського обліку та звітності ", які введені в дію з 1 січня 2009року.

На основіпроведеного дослідження в дипломній роботі подані зауваження профінансовий стан підприємства, про особливості бухгалтерського обліку основнихзасобів і внесені пропозиції щодо поліпшення обліку основних засобів вкондитерському цеху ресторану В«Південні ЗоріВ».


1. ОСНОВНІ ЗАСОБИ - ОДИН ІЗНАЙВАЖЛИВІШИХ ОБ'ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

1.1 Напрямки розвитку сучасногобухгалтерського обліку

Адаптаціябухгалтерського обліку та звітності Росії до міжнародних обліковими стандартамизв'язана з певними труднощами і проблемами.

Перш за все,Росії належить зробити вибір між англо-американо-голландської іконтинентальної (європейської) системами бухгалтерського обліку. Перша системаорієнтована на потреби інвесторів і кредиторів, є гнучкою іліберальної з точки зору регламентації. Друга система відрізняється більшоюрегламентацією бухгалтерського обліку та звітності на державному рівні іістотно залежить від банківського кредитування. У Росії історичнодержава жорстко регламентує порядок бухгалтерського обліку і звітності; вній, очевидно, більш прийнятна континентальна система бухгалтерського обліку.

Дуже важливоюпроблемою для Росії є встановлення співвідношення правил веденнябухгалтерського обліку та оподаткування. В даний час в Росії системабухгалтерського обліку істотно залежить від постійних змін у податковійсистемі. Щоб уникнути цієї залежності, можливо, будуть введені два видиобліку: бухгалтерський і податковий.

Росіїналежить вибрати систему нормативних документів по регламентаціїбухгалтерського обліку. В даний час велика частина облікових працівниківпідтримує чотирьохрівневий систему нормативних документів:

1-й рівень -законодавчий: прийняття закону з бухгалтерського обліку та звітності;

2-й рівень:стандарти (положення) з бухгалтерського обліку та звітності;

3-й рівень:методичні рекомендації (вказівки);

4-й рівень:робочі документи з бухгалтерського обліку самого підприємства.

Закон побухгалтерського обліку та звітності визначив правові основи бухгалтерськогообліку, його організацію, основні напрями бухгалтерської діяльності таскладання звітності, склад господарюючих суб'єкті...


Страница 1 из 11Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок