Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік прибутків і збитків

Реферат Бухгалтерський облік прибутків і збитків

ЗМІСТ

ВСТУП

1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ

1.1 Поняття і склад доходів і витраторганізації

1.2 Порядок обліку прибутку і збитків організації

1.3 Особливостіформування кінцевого фінансового результату в цілях оподаткування

2 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПРИБУТКІВ І ЗБИТКІВ НА ВАТВ«ЛівгідромашВ»

2.1 Техніко-економічна характеристика ВАТВ«ЛівгідромашВ»

2.2 Облік прибутку і збитків на ВАТ В«ЛівгідромашВ»

2.3 Відображення прибутку і збитків в бухгалтерськійзвітності ВАТ В«ЛівгідромашВ»

3 УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПРИБУТКІВ І ЗБИТКІВ ВАТ В«ЛівгідромашВ»

3.1 Організація бухгалтерського та податковогообліку

3.2 Доходи і витрати в російському обліку та МСФЗ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП

Нові умовигосподарювання зумовили суттєві зміни методології та організаціїбухгалтерського обліку.

Значнорозширилися повноваження організацій по відображенню власних господарськихоперацій. Вони самостійно вибирають методи оцінки виробничих запасів іспособи обчислення собівартості робіт, розробляють облікову політику,визначають конкретні методики, форми і техніку ведення та організаціїбухгалтерського обліку. Іншими словами, в даний час централізовановстановлюються лише загальні правила бухгалтерського обліку, а конкретизація їх імеханізм виконання розробляються в кожній організації, самостійно виходячиз умов його діяльності.

В умовахринкової економіки основа економічного розвитку - прибуток, найважливішийпоказник ефективності роботи підприємства, джерела його життєдіяльності.Зростання прибутку створює фінансову основу для здійснення розширеноговідтворення підприємства та задоволення соціальних і матеріальнихпотреб засновників і працівників. За рахунок прибутку виконуютьсязобов'язання підприємства перед бюджетом, банками та іншими організаціями. Томудостовірність обчислення та розподілу позитивного фінансового результату(Бухгалтерського прибутку) стає найважливішим завданням бухгалтерського обліку.

Приформуються ринкових відносин орієнтація підприємств на отримання прибуткує неодмінною умовою для їх успішної підприємницької діяльності,критерієм вибору оптимальних напрямків і методів цієї діяльності. Всучасній Росії, при становленні і розвитку комерційних підприємств,проблема правильності обліку і розподілу прибутку стає найбільшактуальною. Облік, прогнозування та планування фінансового результатупідприємства необхідно на будь-якій стадії виробництва.

У курсовійроботі розглядається бухгалтерський облік прибутків і збитків.

Метою даноїкурсової роботи є дослідження організації обліку прибутків і збитківпідприємства і пропозиція заходів щодо вдосконалення організації бухгалтерськогообліку фінансового результату, розподілу прибутку і поліпшення фінансовогорезультату організації.

Метоюнаписання курсової роботи є дослідження розвитку проблемибухгалтерського обліку фінансових результатів.

Реалізаціяданих цілей вимагає вирішення наступних завдань:

1)розглянути склад доходів і витрат організації;

2) визначитипорядокобліку прибутку і збитків організації;

3) датитехніко - економічну характеристику підприємства;

4) провестиоблік доходів і витрат підприємства;

5)розглянути відображення прибутків і збитків у бухгалтерській звітності;

6) запропонуватишляхи вдосконалення обліку прибутків і збитків.

Практичназначимість полягає в можливості використання запропонованих рекомендаційдля вдосконалення бухгалтерського обліку прибутків і збитків.

При написаннікурсової роботи використана навчальна, періодична література, статистичнаінформація. Методичної та теоретичною основою курсової роботи є:Федеральний Закон В«Про бухгалтерський облікВ», Положення по веденню бухгалтерськогообліку та звітності в РФ, Глава 25 НК РФ, ПБУ 9/99 В«Доходи організаціїВ», ПБО10/99 В«Витрати організаціїВ» та інші нормативні документи, законодавчіакти, а так само література з бухгалтерського обліку та аналізу фінансово - господарськоїдіяльності, публікації економічних журналів і газет, таких якВ«Бухгалтерський облікВ», В«ГоловбухВ» і внутрішня документація підприємства.

Ваналітичної частини використана бухгалтерська і статистична звітністьпідприємства ВАТ В«ЛівгідромашВ».


1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИОБЛІКУ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ

1.1 Поняття і складдоходів і витрат організації

В умовах ринкової економіки основа економічного розвитку організації- Прибуток, найважливіший показник ефективності роботи організації, джерело йогожиттєдіяльності. Зростання прибутку створює фінансову основу для здійсненнярозширеного відтворення організації і задоволення соціальних іматеріальних потреб засновників і працівників.

За рахунокприбули виконуються зобов'язання організації перед бюджетом, банками, іншимиорганізаціями.

Фінансовийрезультат - це підсумок господарської діяльності підприємства зазвітний період.

Фінансовийрезультат може виражатися у формі прибутку (перевищення доходів над витратами)або у формі збитку (перевищення видатків над доходами).

Доходами організаціївизнається збільшення економічних вигод у результаті надходження активів(Грошових коштів, іншого майна) і (або) погашення зобов'язань, що приводитьдо збільшення капіталу цієї організації, за винятком внесків учасників(Власників майна).

Доходиорганізації в залежності від характеру, умови отримання і напрямівдіяльності організації поділяються на:

- доходи відзвичайних видів діяльності;

- іншідоходи: операційні, позареалізаційні і надзвичайні доходи.

Прицьому доходи, відмінні від доходів від звичайних видів діяльності, вважаютьсяіншими доходами. До інших доходів також відносяться надзвичайні доходи.

Сфероюпідприємницької діяльності є продаж товарів, продукції,виконання робіт, надання послуг, і доходи від цієї діяльності організаціївизнаються виручкою від продажу продукції і товарів, надходженнями, пов'язаними звиконанням робіт, наданням послуг, тобто доходамивід звичайних видів діяльності. [4]

ВЗокрема, це виручка від продажу:

- готовоїпродукції та напівфабрикатів власного виробництва;

- робіт іпослуг промислового характеру;

- робіт іпослуг не промислового характеру;

- покупнихвиробів (придбаним для комплектації);

-будівельних, монтажних, проектно-вишукувальних,

-геологорозвідувальних, науково-дослідних і тому подібних робіт;

- товарів;

- послуг зперевезення вантажів та пасажирів;

-транспортно-експедиційних і навантажувально-розвантажувальних операцій;

- послугзв'язку.

По окремих видахоперацій організації можуть визначити самостійно, чи є надходженнявід них доходами від звичайних видів діяльності або вони відносяться до інших надходжень.До числа таких видів операцій відносяться:

-надання за плату в тимчасове користування своїх активів за договороморенди (коли це є предметом діяльності організації);

-надання за плату прав, що виникають з патентів на винаходи,промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності (коли цеє предметом діяльності організації);

- участь у статутнихкапіталах інших організацій (коли це є предметом діяльностіорганізації) і т.п.

Важливим в обліку доходівє момент їх визнання. Так, для визнання доходу від продажу вимагаєтьсявиконання наступних умов:

а) організація має право на отримання цієї виручки, що випливаєз конкретного договору або підтверджене іншим відповідним чином;

б) сума виручки може бути визначена;

в) є впевненість в тому, що в результаті конкретної операціївідбудеться збільшення економічних вигод організації. Впевненість у тому, що врезульт...


Страница 1 из 10Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок