Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік витрат для цілей оподаткування підприємств сфери послуг

Реферат Бухгалтерський облік витрат для цілей оподаткування підприємств сфери послуг

Зміст

ВСТУП

ГЛАВА 1. Основи організації податкового облікувитрат

1.1 Сутністьі основні положення податкового обліку

1.2 Витратиорганізації та їх класифікація для цілей податкового обліку

1.3 Порядоквіднесення витрат організації до витрат поточногоперіоду

1.4 Порядоквизнання витрат організації в податковому обліку

1.5Взаємозв'язок бухгалтерського і податкового обліку

РОЗДІЛ 2 Податковий облік матеріальних витрат

2.1Податковий облік витрат на придбання (створення) матеріально-виробничих запасів

2.2Податковий облік витрат на придбання спеціального інструменту, спеціальних пристосувань, спеціального обладнання та спеціального одягу

2.3 Податковийоблік інших видів матеріальних витрат

2.4 Обліквтрат від недостачі і/або псування матеріально-виробничих запасів у межахнорм природного убутку

РОЗДІЛ 3 Податковий облік витрат на оплатупраці

3.1Податковий облік загальних витрат на оплату праці (без урахування витрат у вигляді відрахувань у резерви)

3.2Податковий облік витрат у вигляді платежів (внесків) на обов'язкове і добровільне страхування працівників

3.3Податковий облік витрат на формування резервів на оплату відпусток

ГЛАВА 4 Податковий облік амортизаційнихвідрахувань

4.1Податковий облік амортизації основних засобів

4.2Податковий облік амортизації нематеріальних активів

ГЛАВА 5 Податковий облік інших витрат

5.1 Податковийоблік витрат на утримання та ремонт основнихзасобів

5.2Податковий облік представницьких витрат

5.3Податковий облік витрат на рекламу

5.4Податковий облік витрат на відрядження

5.5Податковий облік витрат у вигляді сум податків і зборів

5.6 Податковийоблік витрат у вигляді орендних (лізингових) платежів

5.7 Податковийоблік витрат на утримання службового автотранспорту

5.8 Податковийоблік витрат на оплату послуг сторонніх організацій

5.9 Податковийоблік відсотків за позиковими коштами

5.10Податковий облік витрат на формування резервів по сумнівних боргах

5.11Податковий облік витрат на оплату послуг банків

5.12Бухгалтерський і податковий облік витрат наформування резервів з гарантійного ремонту і гарантійного обслуговування

5.13Податковий облік витрат на підготовку іперепідготовку кадрів

БІБЛІОГРАФІЧНИЙСПИСОК


ВСТУП

Зміна системи суспільних відносин в РосійськійФедерації та стрімкий розвиток ринкової економіки викликало необхідністьадекватної трансформації бухгалтерського і податкового обліку. Враховуючивідбулися зміни, Уряд Російської Федерації розробилопрограми реформування бухгалтерського обліку і становлення податкового обліку.

В даний час в рамках реалізації даної програми вкраїні склалася система нормативного регулювання бухгалтерського обліку, якалежить в основі теорії і практики бухгалтерського обліку. Для цілей податковогообліку в рамках податкового законодавства було розроблено і введено в діюПодатковий кодекс РФ.

Поява цих та інших документів привело до істотнихзмінам методології бухгалтерського та податкового обліку, знання якихнеобхідно для успішної роботи всім категоріям працівників фінансових,економічних і бухгалтерських служб організацій, а також студентам і слухачам,початківцям вивчення бухгалтерського та податкового обліку.

Крім позитивних сторін зміни, внесені в бухгалтерськийі податковий облік, призвели до значного розбіжності правил бухгалтерського таподаткового обліку, що, в свою чергу, збільшило трудомісткість облікового процесуі ускладнило роботу бухгалтерських та економічних служб багатьох організацій. Вметою зближення правил бухгалтерського і податкового обліку в рамках нормативногорегулювання бухгалтерського обліку було розроблено і введено в дію Положенняз бухгалтерського обліку В«Облік розрахунків з податку на прибутокВ» ПБУ 18/02.

Одночасно з 1 січня 2005 року в Податковий кодекс буливнесені зміни, також дозволяють зблизити правила бухгалтерського іподаткового обліку. У монографії розглянуті такі основні питання: загальніправила податкового обліку витрат організації, порядок їх визнання і прийняття вбухгалтерському та податковому обліку; конкретні приклади, що роз'яснюють особливостібухгалтерського і податкового обліку витрат організації; практичнірекомендації по зближенню бухгалтерського і податкового обліку витраторганізації та ін


ГЛАВА 1 . ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУВИТРАТ

1.1 Сутність та основніположення податкового обліку

Сутність і основні положення податковогообліку розкриті в главі 25 Податкового кодексу В«Податок на прибуток організаційВ».

Податковий облік (ст. 313 НК) - системаузагальнення інформації для визначення податкової бази по податку на основі данихпервинних документів, згрупованих відповідно до порядку, передбаченогоцим Кодексом.

Податковий облік здійснюється з метоюформування повної і достовірної інформації про порядок обліку для цілейоподаткування господарських операцій, здійснених платником податку впротягом звітного (податкового) періоду, а також забезпечення інформацією внутрішніхі зовнішніх користувачів для контролю за правильністю обчислення, повнотою ісвоєчасністю обчислення і сплати до бюджету податку.

Система податкового обліку організуєтьсяплатником податку самостійно, виходячи з принципу послідовностізастосування норм і правил податкового обліку, тобто застосовується послідовновід одного податкового періоду до іншого. Порядок ведення податкового облікувстановлюється платником податків в обліковій політиці для цілей оподаткування,затверджуваної відповідним наказом (розпорядженням) керівника. Податкові таінші органи не вправі встановлювати для платників податків обов'язкові формидокументів податкового обліку.

Зміна порядку обліку окремихгосподарських операцій та (або) об'єктів з метою оподаткування здійснюєтьсяплатником податків у разі зміни законодавства про податки і збори абозастосовуваних методів обліку. Рішення про внесення змін до облікової політики дляцілей оподаткування при зміні застосовуваних методів обліку приймається зпочатку нового податкового періоду, а при зміні законодавства про податки ізборах не раніше ніж з моменту вступу в силу змін норм зазначеногозаконодавства.

У разі якщо платник податків почавздійснювати нові види діяльності, він також зобов'язаний визначити та відобразити вобліковій політиці для цілей оподаткування принципи та порядок відображення дляцілей оподаткування цих видів діяльності.

Дані податкового обліку повинні відображатипорядок формування суми доходів і витрат, порядок визначення часткивитрат, що враховуються для цілей оподаткування в поточному податковому (звітному)періоді, суму залишку витрат (збитків), що підлягає віднесенню на витрати внаступних податкових періодах, порядок формування сум створюваних резервів, атакож суму заборгованості по розрахунках з бюджетом податку на прибуток.

Підтвердженням даних податкового облікує:

1) первинні облікові документи (включаючидовідку бухгалтера);

2) аналітичні регістри податковогообліку;

3) розрахунок податкової бази.

Форми аналітичних регістрів податковогообліку для визначення податкової бази, що є документами для податковогообліку, в обов'язковому порядку повинні містити наступні реквізити:

-найменуваннярегістра;

-період(Дату) складання;

-вимірникиоперації в натуральному (якщо це можливо) і в грошовому виразі;

-найменуваннягосподарських операцій;

-підпис(Розшифрування підпису) особи, відповідальної за складання зазначених регістрів.

Зміст даних податкового обліку (втому числі даних первинних документів) є податковою таємницею. Особи,одержали доступ до інформації, щ...


Страница 1 из 37Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок