Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік розрахунків за податками в роздрібній торгівлі

Реферат Бухгалтерський облік розрахунків за податками в роздрібній торгівлі

ЗМІСТ

Введення

1.Бухгалтерскій облікрозрахунків за податками в організаціях роздрібної торгівлі

1.1 Нормативне регулюваннябухгалтерського обліку розрахунків за податками

в роздрібній торгівлі

1.2 Поняття, функції та видиподатків, що сплачуються організаціями роздрібної торгівлі, податкові режими

1.3 Синтетичний іаналітичний облік розрахунків за податками

2.Аналіз звітності поподатках в організаціях роздрібної торгівлі

2.1 Значення, завдання таінформаційне забезпечення аналізу роздрібного товарообігу

2.2 Аналіз оподаткування,розподілу та використання доходів і прибутку в торгівлі

Висновок

Список використовуваноїлітератури


Введення.

Бухгалтерськийоблік є системою, яка вимірює параметри ділової активності іпредставляє їх у вигляді звіту і кінцевих висновків для прийняття рішенькерівництвом компаній.

Фінансовізвіти це документи, які надають інформацію вгрошовій формі на індивідуальному рівні або на рівні підприємства.

Керівники,приймають рішення використовують бухгалтерську інформацію для складанняпрактичних бізнес планів. Протягом певного тимчасового циклу бухгалтерія вимірює,результати діяльності і доповідає ці результати керівництву.

Ісаме тому бухгалтерський облік актуальний у всі часи, а, отже, заглиблюючисьв бухоблік, в податки та оподаткування, в аналіз фінансової звітностіпідприємства актуальна і тема моєї курсової роботи: В«Бухгалтерський облікрозрахунків за податками і аналіз звітності по податках в організаціях роздрібноїторгівлі В».

Щоброзібратися в питаннях організації бухгалтерського обліку на підприємствахроздрібної торгівлі, необхідно звернутися до нормативних документів і чіткоуявляти, що мається на увазі під такими поняттями, як: роздрібнаторгівля, податки, податкова система, бухгалтерська звітність.

Роздрібнаторгівля є найважливішою галуззю господарської діяльності. Основнимпоказником роботи торгових підприємств є роздрібний товарообіг. Всфері роздрібної торгівлі закінчується процес обігу товарів, і вонипереходять в сферу особистого споживання. Роздрібна торгівля-реалізація товарівбезпосередньо населенню для особистого споживання. Роздрібна торгівляпідрозділяється за формами власності на державну, колективну,спільну, приватну, змішану.

Податки- Це обов'язковий платіж, що надходить у бюджетний фонд у визначених закономрозмірах та у встановлені терміни. Сукупність різних видів податків, упобудові та методах, обчислення яких реалізуються певні принципи,утворюють податкову систему країни.

Одна з функцій податкової системиполягає в стимулюванні розвитку перспективних галузей і сфер економіки.Для виконання цієї функції крім основного режиму оподаткування таіснують спеціальні податкові режими. В даний час в Податковому кодексі Російської Федераціївстановлено чотири спеціальних податкових режиму, до них відносяться: системаоподаткування для сільськогосподарських виробників, спрощена системаоподаткування, система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід,система оподаткування при виконанні угод про розподіл продукції.

Бухгалтерська звітність - єдина система даних про майновеі фінансовому становищі організації та про результати його господарськоїдіяльності, що становиться на основі даних бухгалтерського обліку повстановленими формами.

Аналіз оподаткування зазвичай починають з вивченняправильності розрахунку податків та інших обов'язкових платежів, своєчасності їхсплати і виявлення можливостейоптимізації. Далі переходять до аналізу таоцінкою, виконання плану і динамікиподатків та інших обов'язкових платежів. При цьому використовують як абсолютні, так і відносні показники. Відно-вальнупоказниками, зокрема, є питома вага (частка) окремих видівподатків та інших обов'язкових платежів у загальній їх сумі, темпи зростання абозниження в порівнянні з планом і минулими роками. Необхідно вивчити темпи змінисум податків та інших обов'язкових платежів в ув'язці з аналізом темпів зростання (зниження) основних показниківгосподарської, фінансової та іншої діяльності підприємства (товарообігу,продуктивності праці, фондовіддачі, оборотності оборотнихактивів, доходів, прибутку, рентабельності та ін.) Випереджаючі темпи зростання податківв порівнянні з темпами розвитку показників господарсько-фінансової діяльності підприємства свідчать пронеоптимальності оподаткування та господарювання, а іноді і про фіскальнуполітиці дер-дарства.

Метою моєї курсової роботи є розглядособливостей бухгалтерського обліку розрахунків за податками, а також аналізузвітності по податках в організаціях роздрібної торгівлі.

Длядосягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:

1.У першому розділі розглянутинормативне регулювання бухгалтерського обліку; податки і податкові режимиорганізацій роздрібної торгівлі, а також синтетичний і аналітичний облікоподаткування.

2.У другому розділі значенні, завдання таметодику аналізу звітності по податках в організаціях роздрібної торгівлі.


1. Бухгалтерський облік розрахунків за податками ворганізаціях роздрібної торгівлі.

1.1.Норматівное регулювання бухгалтерського обліку розрахунківпо податках.

Загальне правове та методологічнекерівництво бухгалтерським обліком в Росії здійснюється Урядом РФ іМіністерством фінансів Російської Федерації. Під виповнилося-ня Програмиреформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнароднихстандартів фінансової звітності, затвердженої постановою УрядуРФ від 6 березня 1998 р. № 283, та розпорядження Уряду РФ від 21 березня 1998 р. № 382-Р. З нормативною базою тісно пов'язана Концепція бухгалтерського обліку в період переходудо ринкової економіки Росії, схвалена Методологічною радою збухгалтерського обліку при Мінфіні Росії та Президентським радою Інституту професійнихбухгалтерів в грудні 1997 р., в якій були сформульовані принципипобудови російської системи бухгалтерського обліку в найближчідесять-п'ятнадцять років.

У Росії ведеться постійна робота поудосконалення системи правового та методичного регулювання бухгалтерськогообліку, що базується на чотирирівневої системі нормативно-правових актів.

Перший рівень - закони, укази ПрезидентаРосійської Федерації, постанови Уряду Російської Федерації,встановлюють єдині правові і методологічні норми організації і веденнябухгалтерського обліку в Росії. Норми, що містяться в інших федеральних законахі зачіпають питання бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності,повинні відповідати Федеральним законом "Про бухгалтерський облік". Другийрівень - Положення по бухгалтерському обліку (російські стандарти),затверджувані федеральними органами виконавчої влади, які визначаютьсяУрядом Росії.

В даний час видано дев'ятнадцятьПоложень (стандартів) з бухгалтерського обліку.

Третій рівень - методичні вказівки,інструкції, рекомендації та інші аналогічні їм документи; підготовляються ізатверджуються федеральними органами, міністерствами та іншими органамивиконавчої влади, професійним об'єднанням бухгалтерів на основі і врозвиток документів першого і другого рівня. Сюди відносяться Плани рахунківбухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій іінструкції щодо їх застосування.

Четвертий рівень - документи з організаціїта ведення бухгалтерського обліку в розрізі окремих видів майна, зобов'язаньі господарських операцій, які носять обов'язковий характер. Сюди відносятьсяробочі документи організацій, призначені для внутрішнього користування,затверджуються керівником організації в межах прийнятої облікової політики.Зазначені документи, їх зміст і статус, принципи побудови тавзаємодії між собою, а також порядок підготовки і затвердження визначаєкерівник організації.

ВОстанніми роками в системі ведення бухгалтерського обліку в Росії відбулисязн...


Страница 1 из 5Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок