Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці та іншими операціями на прикладі Стерлітамакський ТЕЦ

Реферат Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці та іншими операціями на прикладі Стерлітамакський ТЕЦ

ВСТУП

В умовах переходу до системи ринковогогосподарювання відповідно до змін в економічному і соціальномурозвитку країни істотно змінюється і політика в області оплати праці,соціальної підтримки і захисту працівників. Багато функцій держави пореалізації цієї політики передані безпосередньо підприємствам, якісамостійно встановлюють форми, системи і розміри оплати праці,матеріального стимулювання його результатів. Поняття "заробітна плата"наповнилося новим змістом і охоплює всі види заробітків (а такожрізних премій, доплат, надбавок і соціальних пільг), нарахованих у грошовійі натуральних формах (незалежно від джерел фінансування), включаючигрошові суми, нараховані працівникам відповідно до законодавства заопрацьованим час (щорічну відпустку, святкові дні і т. д.).

Перехід до ринкових відносин викликав до життянові джерела отримання доходів у вигляді сум, нарахованих до виплати по акціяхі вкладами членів трудового колективу в майно підприємства (дивіденди,відсотки).

Таким чином, трудові доходи кожного працівникавизначаються по особистих внесках, з урахуванням кінцевих результатів роботипідприємства, регулюються податками і максимальними розмірами не обмежуються.Мінімальний розмір оплати праці працівників підприємства всіхорганізаційно-правових форм встановлюється законодавством.

Новими напрямками в області соціальних гарантійстали індексація доходів і компенсація втрат населення у зв'язку з інфляцією.Важливе місце в соціальному захисті і підтримці населення займають державніпозабюджетні фонди (соціального страхування, пенсійний, обов'язкового медичногострахування, зайнятості населення та ін На промислових підприємствахнезадовільні умови охорони праці і багатомісячні затримки виплатзаробітної плати в значній мірі врівноважуються низькою якістюроботи і трудової дисципліни, ледарством на робочих місцях. Мізерністьреальної заробітної плати поєднується з низькою ефективністю праці. Зпростоюючих виробництв продовжується відтік найбільш активних працівників.

Тому поки ми не надамо людям можливістьотримувати за свою працю стільки, скільки необхідно для гідного життя, у нас небуде ні нормальної економіки, ні нормального суспільства. На більшостіпідприємств йде перерозподіл прибутку не в бік зарплати, а рентнихдоходів. На сьогодні в країні з цілого ряду товарів досягнутий рівень світовихцін, а платять нашим робочим за мірками радянського часу, а часто і нижче.

Персонал, що працює на підприємстві, являєсобою головну цінність виробництва. Тому всебічний аналіз праці єзапорукою виявлення прихованих виробничих ресурсів. Аналізувати працюдоцільно в кількох напрямках, найважливішим з яких є: аналізскладу працюючих, аналіз динаміки чисельного складу; аналіз використанняробочого часу; аналіз рівня освіти працівників; аналіз оплати праці.

Актуальність обраної теми полягає в тому,що облік заробітної плати на підприємствах є одним з найважливіших розділівфінансового та управлінського обліку, так як витрати на оплату праці разом зєдиним соціальним податком займають значну питому вагу в складісобівартості, а значить, впливають на прибуток підприємства.

Одним з найважливішихнапрямків діяльності бухгалтерії будь-якого підприємства, як у Росії, так і закордоном, є врахування заробітної плати працівників підприємства. Облік праці тазаробітної плати є одним з найбільш трудомістких і відповідальних ділянокроботи бухгалтера. Він по праву займає одне з центральних місць у всійсистемі обліку на підприємстві.

Основними завданнями облікупраці та її оплати є точний облік особового складу працівників,відпрацьованого ними часу та обсягу виконуваних робіт; правильне обчисленнясум оплат праці та утримань з неї; облік розрахунків з працівниками організації,бюджетом, органами соціального страхування і Пенсійним фондом РФ, контроль зараціональним використанням трудових ресурсів, оплати праці; правильневіднесення нарахованої оплати праці та відрахувань на соціальні потреби на рахункивитрат виробництва та обігу і на рахунки цільових джерел.

Крім розрахунків по оплатіпраці на підприємствах з працівниками здійснюються і розрахунки по іншимопераціям - розрахунки за наданими позиками (на індивідуальне житловебудівництво, придбання садового будиночка та ін), розрахунки по відшкодуваннюматеріального збитку, розрахунки за товари, продані в кредит.

У даній випускної кваліфікаційної роботирозглядається бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці та іншими операціямина прикладі Стерлітамакський ТЕЦ, яка є філією ВАТ В«БашкіренергоВ».

Основна мета випускної кваліфікаційної роботи -вдосконалення обліку розрахунків на оплату праці, аналіз використання коштівна оплату праці на Стерлітамакський ТЕЦ, виявлення резервів економії фондузаробітної плати.

У відповідності з метою дипломної роботи основнимизавданнями є:

-розглянутиосновні нормативні документи, що регулюють оплату праці;

-вивчитисутність оплати праці як економічної категорії, а також форми і системиоплати праці;

-розглянутиформи і системи оплати праці на Стерлітамакський ТЕЦ;

-провестианаліз розрахунків з оплати праці та іншими операціями;

-запропонуватизаходи по автоматизації розрахунків з оплати праці та іншими операціями;

-розробитизаходи, що сприяють економії ФЗП.

У зв'язку з тим, що на досліджуваному підприємствівикористовується режим секретності, дані для аналізу використовуються зкоригувальним коефіцієнтом.


1. ТЕОРЕТИЧНІ І НОРМАТИВНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ НА ОПЛАТУТа інших операцій з ПЕРСОНАЛОМ

1.1 Сутність,види і форми заробітної плати

Оплата праці являє сукупність засобів,виплачуються працівникам у грошовій і натуральній формі як за відпрацьованийчас, виконану роботу, так і в установленому порядку за невідпрацьованийчас.

Робочасила, як трактується в курсі економіки, - це сукупність фізичних ірозумових здібностей людини, її здатність до праці. В умовах ринковихвідносин В«здатність працюватиВ» робить робочу силу товаром. Але це не звичайнийтовар. Його відмінність від інших товарів полягає в тому, що він, по-перше, створюєвартість більше ніж коштує сам, по-друге, без його залучення неможливоздійснити будь-яке виробництво, по-третє, від нього багато в чому залежить ступінь(Ефективність) використання основних і оборотних виробничих фондів. [16,с.250-252]

ТакЯк же змусити робочу силу працювати найбільше ефективно? Відповідь на цепитання лежить в основі будь-якої кадрової політики. І на першому місці по важливостісеред факторів, що впливають на ефективність використання робочої сили, стоїтьсистема оплати праці. Саме заробітна плата, а найчастіше тільки вона, єтією причиною, що змушує робітника на його робоче місце. Тому значенняданої проблеми важко переоцінити. В умовах переходу до системиринкового господарювання відповідно до змін в економічному ісоціальному розвитку країни істотно змінюється і політика в області оплатипраці, соціальної підтримки і захисту працівників. Ці зміни вимагаютьсерйозного вивчення івикористання багатьох фундаментальних положень, прийнятихв країнах з розвиненою економікою.

ВНині в оплаті праці склалася кризова ситуація, яка полягаєв наступному.

перше,перехід до ринкової економіки призвів до зниження реальної заробітної плати майжеу всіх галузях. Значно знизилося співвідношення середньої заробітної плати іпрожиткового мінімуму. Тобто робоча сила не оцінюється по своїйприродної вартості.

друге,виникла величезна диференціація заробітної плати між окремими соціальнимигрупами.

третє, заробітнаплата перестала бути стимулюючим фактором, що ускладнює проведеннямотивуючої політики. А систематичні невиплати заробітної плати сталисерйозною проблемою для працівників і підприємств. [21,с.85-91]

Заробітна платаявляє собою один з основних факторів соціально - економічного життякожної кра...


Страница 1 из 16Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок