Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці з персоналом ТОВ "АГРО +"

Реферат Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці з персоналом ТОВ "АГРО +"

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ПО ОПЛАТІ ПРАЦІ З ПЕРСОНАЛОМ В»(НА ПРИКЛАДІ ТОВ" АГРО + "
ЗМІСТ Введення Глава 1ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ Тарифна система оплати праці 1.1Основні елементи тарифної системи 1.2 Розряди ЄТС 1.3Нормування праці Глава 2 ОБЛІКРОЗРАХУНКІВ ПО ОПЛАТІ ПРАЦІ 2.1 Види, формиі системи оплати праці 2.2 Облікчисельності працівників, відпрацьованого часу тавироблення 2.3 Порядокрозрахунку оплати праці, доплат, оплати відпусток, надбавок, гарантій і компенсацій 2.4 Розрахуноксереднього заробітку 2.5 Облік нарахування іутримань із оплати праці 2.6 Облік виплатнарахованої оплати праці Глава 3 АНАЛІЗЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ 3.1Структурно-логічна факторна модель фонду заробітної плати 3.2 Аналізвитрат на оплату праці в ТОВ В«Агро +В» 3.3Бюджетування витрат на оплату праці ВИСНОВКИ ІПРОПОЗИЦІЇ СПИСОКВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП

Відповідно до змін в економічному і соціальному розвитку країни істотно змінюється і політика в області оплати праці, соціальної підтримки і захисту працівників. Багато функцій держави по реалізації цієї політики покладено безпосередньо на підприємства, які самостійно встановлюють форми, системи і розміри оплати праці, матеріального стимулювання його результатів. Поняття В«заробітна платаВ» наповнилося новим змістом і охоплює всі види заробітків (а також різних видів премії, доплат, надбавок і соціальних пільг), нарахованих на грошових формах, включаючи грошові суми, нараховані працівникам відповідно до законодавства за невідпрацьований час (щорічна відпустка , святкові дні тощо).

Ринкові відносини викликали до життя нові джерела отримання грошових доходів у вигляді сум, нарахованих до виплати по акціях і вкладів членів трудового колективу в майно підприємства (дивіденди, відсотки).

Одним з найважливіших напрямків діяльності бухгалтерії будь-якого підприємства є облік заробітної плати працівників підприємства. Так як він є одним з найбільш трудомістких і відповідальних ділянок роботи бухгалтера, і повинен забезпечити оперативний контроль над кількістю і якістю праці, за використанням коштів, що включаються до фонду заробітної плати і виплат соціального характеру.

Проблемаоплати праці - одна з ключових в економіці. Від її успішного рішення багато в чомузалежать як підвищення ефективності виробництва, так і зростання добробуту людей,сприятливий соціально-психологічний клімат у суспільстві.

Внових умовах вирішення проблем в області оплати праці неможливо без розвинутихмеханізмів соціального партнерства. У площині реформування заробітної платизнаходиться і проблема державних соціальних стандартів, що представляють нормативніпоказники рівня життя і соціального розвитку та використовуються в якості цільовихорієнтирів у практиці державного управління процесами економічного ісоціального розвитку.

Новісистеми організації праці та заробітної плати повинні забезпечити співробітникамматеріальні стимули. Ці стимули можуть бути задіяні найбільш ефективнопри жорсткій індивідуалізації заробітної плати кожного працівника: при впровадженнібезтарифної, гнучкої моделі оплати праці, при якій заробіток працівниказнаходиться в прямій залежності від попиту на вироблену ним продукцію і виконуваніінформаційні послуги, від якості та конкурентоспроможності виконуваних робіт і,звичайно, від фінансового становища підприємства, на якому він працює.

Необхідновраховувати так само, що формування і величина прибутку залежать від обраноїсистеми оплати праці.

Актуальністьобраної теми дослідження пояснюється залежністю величини заробітної плативід рівня життя населення будь-якої країни. Для переважної більшості людей заробітнаплата є основним джерелом доходу. Тому питання, пов'язані із заробітноюплатою (її величиною, формою нарахування і виплати та інші), є одним знайбільш актуальних як для працівників, так і для роботодавців.

Об'єктомдослідження є товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ В«Агро +В».

Методологічною основою дослідження послужив принципсистемного підходу, також нормативні документи, економічна літератураросійських і зарубіжних авторів, а також первинні, звітні та інші документиТОВ В«Агро +В».

Метоюданої роботи є проведення дослідження постановки обліку розрахунків з персоналомз оплати праці, допомога підприємству у визначенні заходів по ліквідації помилок інеточностей і в формулюванні рекомендацій щодо вдосконалення організаціїбухгалтерського обліку розрахунків з персоналом з оплати та іншими операціями.

Дипломнаробота складається з вступу, трьох розділів і висновку, що включає висновки тапропозиції за результатами дослідження.

Впершому розділі викладені теоретичні основи тарифної системи оплати праці зпозиції сучасного походу. У ній розглядається склад тарифної системиоплати праці та її елементи, її регулювання з боку держави.

Піддругому розділі розглянуті основи бухгалтерського обліку розрахунків з персоналом зоплату праці. Даються основні поняття, завдання обліку розрахунків даної ділянки,характеристика рахунку 70 В«Розрахунки з персоналом з оплати праціВ». Основнікатегоріальні поняття з обліку і розрахунку заробітної плати наводяться з урахуваннямзмін в Податковому, Трудовому кодексах.

Третяглава - практична частина дипломної роботи, в якій проведений аналіз використаннязаробітної плати на основі матеріалів ТОВ В«Агро +В», сформульовані рекомендаціїщодо підвищення ефективності витрат на оплату праці, як основного важеля дляматеріального стимулювання росту продуктивності праці.

Вдипломній роботі використані статистичний, монографічний, абстрактно-логічнийта інші методи дослідження. У висновку підведені підсумки написання дипломноїроботи.


Глава1 ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ Тарифна система оплати праці 1.1 Основніелементи тарифної системи

Згідно з трудовим законодавством нашої країни винагороду запраця працівникові встановлюється залежно від його кваліфікації, складності,кількості, якості та умов виконуваної роботи.

Диференціація заробітної плати за цими показникамизабезпечується, як правило, на основі тарифної системи оплати праці.

Складність виконуваних робіт визначається на основі їх тарифікації [1].

Тарифікація робіт і присвоєння тарифних розрядів працівникамвиробляються з урахуванням єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт іпрофесій робітників, єдиного кваліфікаційного довідника посадкерівників, фахівців і службовців. Зазначені довідники та порядок їхзастосування затверджуються в порядку, що встановлюється Урядом РосійськоїФедерації.

Тарифні системи оплати праці встановлюються колективнимидоговорами, угодами, локальними нормативними актами відповідно дотрудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містятьнорми трудового права з урахуванням єдиного тарифно-кваліфікаційного довідникаробіт і професій робітників, єдиного кваліфікаційного довідника посадкерівників, фахівців і службовців, а також з урахуванням державнихгарантій з оплати праці.

Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник робіт і професійробочих складається з тарифно-кваліфікаційних характеристик, що містятьхарактеристики основних видів робіт за професіями робітників в залежності від їхскладності і відповідних їм тарифних розрядів, а також вимоги,пропоновані до професійних знань і навичок робітників.

Єдиний кваліфікаційний довідник посад керівників,фахівців і службовців складається з кваліфікаційних характеристик посад керівників,фахівців і службовців, які містять посадові обов'язки і вимоги,пред'являються до рівня знань і кваліфікації керівників, спеціалістів таслужбовців. Зазначені довідники та порядок їх застосування затверджують...


Страница 1 из 13Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок