Теми рефератів
Авіація та космонавтика Банківська справа Безпека життєдіяльності Біографії Біологія Біологія і хімія Біржова справа Ботаніка та сільське гос-во Бухгалтерський облік і аудит Військова кафедра Географія
Геодезія Геологія Держава та право Журналістика Видавнича справа та поліграфія Іноземна мова Інформатика Інформатика, програмування Історія Історія техніки Комунікації і зв'язок Краєзнавство та етнографія Короткий зміст творів Кулінарія Культура та мистецтво Культурологія Зарубіжна література Російська мова Маркетинг Математика Медицина, здоров'я Медичні науки Міжнародні відносини Менеджмент Москвоведение Музика Податки, оподаткування Наука і техніка Решта реферати Педагогіка Політологія Право Право, юриспруденція Промисловість, виробництво Психологія Педагогіка Радіоелектроніка Реклама Релігія і міфологія Сексологія Соціологія Будівництво Митна система Технологія Транспорт Фізика Фізкультура і спорт Філософія Фінансові науки Хімія Екологія Економіка Економіко-математичне моделювання Етика Юриспруденція Мовознавство Мовознавство, філологія Контакти
Українські реферати та твори » Бухгалтерский учет и аудит » Бухгалтерський облік на підприємстві на прикладі ТОВ "Гортеплосервіс"

Реферат Бухгалтерський облік на підприємстві на прикладі ТОВ "Гортеплосервіс"

ФедеральнеАгентство з освіти РФ

ВологодськийДержавний Технічний Університет

Кафедраекономіки і менеджменту

Звіт

Завиробничій практиці

Виконала:Ю.Л. Cерова

Група: ЕУС-52

Перевірив:С.Н. Дубов

Вологда

2008р.


Зміст

Введення

1. Загальна характеристика ТОВ В«ГортеплосервісВ» 1.1 Вихідна база підприємства, історія його розвитку, йогоорганізаційно-правова форма та форма власності 1.2 Розміри підприємства і організаційна структура управління

2. Оцінка фінансових результатівдіяльності підприємства

2.1 Формування прибутку, фінансовийрезультат.

2.2 Показники розміру ТОВ В«ГортеплосервісВ» за 2005-2007 р.р.

3. Основні показники діяльності підприємства

3.1. Динаміка основних фондів 3.2 Використання робочого часу 3.3 Діюча система оплати праці 3.4 Робота маркетингової служби 3.5 Кінцеві результати діяльності

4. Оцінка ділової активностіпідприємства.

Висновок

Список використаних джерел


Введення

Виробнича практика- Це форма навчальних занять в організаціях (підприємствах) різних формвласності та організаційно - правових форм.

Виробничапрактика проводиться з метою вивчення загальних принципів функціонування організаційта установ з управління працею та регулювання соціально-трудових відносин,служб зайнятості; принципів організації роботи служб і підрозділів,займаються питаннями добору, розстановки та обліку персоналу, відділів кадрів,праці і заробітної плати, відділів управління персоналом; а також аналізудокументації, що забезпечує діяльність зазначених служб. Вона дозволяєз'єднати теоретичну підготовку з практичною діяльністю на конкретнихробочих місцях. У завдання практики входить:

-формування професійнихумінь і певного досвіду, необхідного для здійснення подальшоїпрофесійної діяльності;

-формування дослідницькогопідходу до вивчення діяльності економіста;

-оволодіннявміннями та навичками роботи з документацією, здійснення найпростіших економічнихрозрахунків.

Я проходила практику в ТОВ В«ГортеплосервісВ». Практикапроходила у відділі бухгалтерії з 23.06.08г. по 20.07.08г. під безпосереднімкерівництвом Синицине М.Л. За час практики я ознайомилась з діяльністювідділу бухгалтерії, з основними документами, з професійними і посадовимиобов'язками, активно брала участь у господарській діяльності організації. Отриманів результаті проходження практики знання і дані представлені в звіті.


1. Загальна характеристика ТОВ В«ГортеплосервісВ»

1.1 Вихідна база підприємства, історія його розвитку, йогоорганізаційно-правова форма та форма власності

Товариство з обмеженоювідповідальністю В«ГортеплосервісВ» є юридичною особою, діє вВідповідно до Федерального закону РФ В«Про товариства з обмеженоювідповідальністю В», затвердженим наказом Мінфіну РФ № 138-ФЗ від 8 липня 1999року, ГК РФ, іншими законодавчими актами РФ, Статутом та обліковою політикоюпідприємства.

ТОВ В«ГортеплосервісВ»здійснює свою діяльність з 7 вересня 1996 року і діє на основіповного господарського розрахунку, самофінансування, самоокупності, маєвідокремленим майном, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок у банкуміста Вологди, круглу печатку із своїм найменуванням та емблемою, кутовий штампта інші реквізити.

ТОВ В«ГортеплосервісВ»здійснює свою діяльність на території Росії. Термін діяльності Товаристване обмежений.

Товариство створене напідставі рішення засновників. Статутний капітал товариства складає 9875 руб.,складається з номінальної вартості часток його учасників:

1.2 Розмірипідприємства та організаційна структура управління

Згідно зі штатнимрозкладом підприємства В«ГортеплосервісВ» кількість співробітників складає 105чоловік. В даний час у ТОВ В«ГортеплосервісВ» з'явилося більшеспоживачів, що призвело до розширення зони обслуговування. Підприємствоочолює директор, який організує всю роботу підприємства і несе повнувідповідальність за його діяльність перед державою і трудовим колективом.Директор представляє підприємство у всіх установах і організаціях,розпоряджається майном підприємства, укладає договори, видає накази попідприємству, відповідно до трудового законодавства приймає і звільняєпрацівників, застосовує заходи заохочення і накладає стягнення на працівниківпідприємства.

Начальники цехів відповідаютьза організацію роботи з усунення неполадок на своїх ділянках. Основніфункції фінансово-економічного відділу полягають у складанні прогнозівсоціально-економічного розвитку підприємства. В основу структуриуправління покладена змішана модель управління виробництвом, в якійпоєднуються лінійна і функціональна системи. Головний бухгалтер підприємстваведе фінансовий аналіз стану підприємства, також в її обов'язки входитьвишукування резервів для зниження собівартості. Другий бухгалтер веде первиннудокументацію по банку, касі, заробітної плати та податків. Оприбутковує і списуєматеріали по авансовим рахунках на витрати.


2. Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства

2.1 Формування прибутку, фінансовий результат

У процесі господарськоїдіяльності підприємства отримують фінансові результати, які виражаютьсяприбутком або збитком.

Розрізняють прибутокзвітного року (балансовий прибуток) і прибуток (збиток), що залишається врозпорядженні підприємства (чистий прибуток).

Балансовий прибуток (збиток) включає в себе: прибуток від реалізаціїпродукції + сума відсотків до отримання та сплати + сальдо операційних доходіві витрат + сальдо позареалізаційних доходів і витрат.

При цьому прибуток (збиток) відреалізації продукції (робіт, послуг, товарів) визначається як різниця міжвиручкою від їх реалізації у відпускних цінах (валовим доходом) і витратами виробництва(Звернення) цієї продукції (товарів, робіт, послуг), комерційними витратами,Податки, зараховують на реалізацію зазначеної продукції.

Прибуток, що залишається врозпорядженні підприємства (чистий прибуток), являє собою різницю міжбалансовим прибутком та податковими платежами за рахунок неї. Зазначений прибутокзалишається в розпорядженні підприємства і може спрямовуватися на створення різнихфондів.

Таким чином, фінансовірезультати роботи підприємства (прибуток, збиток) формуються в процесіреалізації продукції (робіт, послуг), основних коштів, товарно-матеріальнихцінностей, нематеріальних та інших активів, а також позареалізаційних доходів тавитрат.

Впроцесі господарської діяльності підприємства можуть поряд з прибутком мати інепередбачені втрати. Як прибутку, так і збитки повинні знайти відображення в облікупо кожній статті і фінансовим результатам в цілому.

Для узагальнення інформаціїпро формування кінцевого фінансового результату діяльності підприємства взвітному році призначений синтетичний рахунок 80 "Прибутки і збитки".

За кредитом цього рахункувідображаються прибутки (доходи) підприємства, а за дебетом - збитки (втрати). ВЗокрема, протягом звітного періоду на цьому рахунку обліковуються:

• прибуток або збиток відреалізації готової продукції (робіт, послуг);

• валовий дохід відреалізації товарів і тари на постачальницько-збутових і торговельних підприємствах;

• прибуток або збиток відреалізації, доходи або втрати від іншого вибуття основних засобів;

• прибуток або збиток відреалізації інших матеріальних цінностей і інших активів підприємства(Нематеріальних активів, цінних паперів і т.д.) і ін Зазначені результативизначаються на рахунках 46 "Реалізація продукції (робіт, послуг)", 47"Реалізація і інше вибуття основних засобів", 48 Реалізація іншихактивів "і списуються на рахунок 80" Прибутки і збитки ". Крімтого, безпосередньо на рахунку 80 "Прибутки і збитк...


Страница 1 из 3Следующая страница

Друкувати реферат
Замовити реферат
Реклама
Наверх Зворотнiй зв'язок